ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rove

R OW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rove-, *rove*
Possible hiragana form: ろう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rove(vt) เดินไปมา, Syn. walk, wander, roam
rove(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reeve
rove(vi) ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย, See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่, Syn. roam, wander
rove(vt) ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย, See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่, Syn. roam, wander
rove(vi) สอดส่ายสายตา, See also: กวาดสายตา
rove(vt) ฟั่นเส้นใยก่อนกรอ
rove(n) เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
rove(vt) เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
roven(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ reeve
rover(n) คนท่องเที่ยว, See also: คนเร่ร่อน, Syn. rambler, traveler, walker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam, ramble, wander
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose, deny
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
drove(โดรฟว) v. อดีตกาลของdrive n. ฝูงสัตว์,ฝูงชน,ที่เจียร์หิน. vt.,vi. ต้อนสัตว์เป็นฝูง,เจียร์หิน
drover(โดร'เวอะ) n. ผู้ต้อนฝูงสัตว์ไปขาย
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi, vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
drove(n) ฝูงสัตว์,ฝูงคน,ที่เจียหิน
drove(vt pt ของ) drive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุหรัดตุเหร่(v) roam, See also: rove, wander, loiter, meander, Syn. เตร็ดเตร่, เร่ร่อน, Example: พวกนี้ชอบมาตุหรัดตุเหร่แถวสถานีรถไฟเป็นประจำ, Thai Definition: ไปอย่างไม่มีจุดหมาย, ไม่มีที่อาศัยแน่นอน
การจร(n) wandering, See also: rove, Example: การจร คือการเที่ยว การท่องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุมัติงบประมาณ[anumat ngoppramān] (v, exp) EN: approve the budget
บรรเทา[banthao] (v) EN: recover ; improve ; remit  FR: se rétablir ; retrouver la forme
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุบ[chup] (v) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate  FR: améliorer
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ได้เรื่องได้ราว[dāi reūang dāi rāo] (v, exp) EN: make it ; improve ; make good ; become successful
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ดีขึ้น[dīkheun] (v) EN: improve ; get better  FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary
ROVE R OW1 V
ROVEN R OW1 V AH0 N
ROVER R OW1 V ER0
ROVERS R OW1 V ER0 Z
ROVER'S R OW1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rove (v) rˈouv (r ou1 v)
roved (v) rˈouvd (r ou1 v d)
rover (n) rˈouvər (r ou1 v @ r)
roves (v) rˈouvz (r ou1 v z)
rovers (n) rˈouvəz (r ou1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, ] rover; vagabond; vagrant; wanderer, #35,441 [Add to Longdo]
转来转去[zhuǎn lái zhuǎn qù, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄞˊ ㄓㄨㄢˇ ㄑㄩˋ, / ] rove around [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うがん[ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
おん[on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
こら[kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
アプルーブ[apuru-bu] (vs) to approve [Add to Longdo]
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rove
   v 1: move about aimlessly or without any destination, often in
      search of food or employment; "The gypsies roamed the
      woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The
      cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from
      one town to the next"; "They rolled from town to town"
      [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam},
      {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top