ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roue-, *roue*
Possible hiragana form: ろうえ
หรือคุณหมายถึง roü?
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roue(รูเอ',รู'เอ) n. คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนขี้เหล้า,เสื้อผู้หญิง, Syn. profligate

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชิงช้าสวรรค์[chingchāsawan] (n, exp) EN: Ferris wheel ; Big Wheel  FR: grande roue [f]
ชอน[chøn] (v) EN: burrow ; worm  FR: percer ; trouer ; fouir
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
เฟือง[feūang] (n) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel  FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
แหบ[haēp] (adj) EN: hoarse ; husky ; raucous  FR: enroué ; rauque
หัวเรือ[hūa reūa] (n) EN: prow of a ship ; forward of a ship  FR: proue (d'un navire) [f]
จักร[jak] (n) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus  FR: roue [f] ; disque [m]
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rouen (n) rˈuːɒŋ (r uu1 o ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲁昂[Lǔ áng, ㄌㄨˇ ㄤˊ, / ] Rouen (France), #170,094 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
漏洩[ろうえい, rouei] (n) การรั่วไหล (การรั่วไหลของข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüstling {m} | Wüstlinge {pl}roue | roues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルーエット;ピルエット[piru-etto ; piruetto] (n) pirouette (horse gait) (fre [Add to Longdo]
マイクロウエーブ;マイクロウェーブ[maikuroue-bu ; maikuroue-bu] (n) microwave [Add to Longdo]
軍紀漏洩[ぐんきろうえい, gunkirouei] (n) disclosure (leakage, betrayal) of military secrets [Add to Longdo]
結婚披露宴[けっこんひろうえん, kekkonhirouen] (n) wedding reception banquet [Add to Longdo]
披露宴[ひろうえん, hirouen] (n) reception (wedding); (P) [Add to Longdo]
労役[ろうえき, roueki] (n) work; labor; labour; toil [Add to Longdo]
労役場[ろうえきじょう, rouekijou] (n) prison labor camp; prison labour camp [Add to Longdo]
朗詠[ろうえい, rouei] (n,vs) recitation (of Japanese or Chinese poem); (P) [Add to Longdo]
漏洩;漏泄;漏えい[ろうえい;ろうせつ(漏洩;漏泄), rouei ; rousetsu ( rouei ; rou setsu )] (n,vs) disclosure; leakage (e.g. of gas or liquids or information); escape (e.g. of gas) [Add to Longdo]
漏洩電流[ろうえいでんりゅう, roueidenryuu] (n) leakage current [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
朗詠[ろうえい, rouei] (japanisches_Gedicht) rezitieren, (chinesisches_Gedicht) rezitieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  roue
      n 1: a dissolute man in fashionable society [syn: {rake},
           {rakehell}, {profligate}, {rip}, {blood}, {roue}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top