ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rope

R OW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rope-, *rope*
Possible hiragana form: ろぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rope(n) เชือก, Syn. cable, cord, strand
rope(vt) มัดด้วยเชือก, See also: ผูกเชือก, Syn. string, strap, tie
ropey(adj) ซึ่งอยู่ในสภาพแย่, Syn. ropy
ropey(adj) ป่วย, Syn. ropy
ropey(sl) น่าสงสัย, See also: ไม่น่าเชื่อถือ
ropey(sl) ที่มีคุณภาพแย่, See also: ที่มีคุณภาพต่ำ
ropery(n) โรงทำเชือก
rope in(phrv) ถูกผูกเชือก
rope in(phrv) ชักชวนให้ร่วม, See also: ชักจูง, Syn. pull in
rope up(phrv) ผูกด้วยเชือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rope(โรพ) n. เชือก,พวง,บุหรี่ซิการ์ vi. ดึงออกเป็นเส้น,กลายเป็นเชือก, Syn. cable, cord, line
rope yarnn. สายป่านหรือสายฟั่นสำหรับทำเชือก
ropedancern. นักเดินบนเส้นเชือก,นักไต่เชือก,นักไต่เส้นลวด, See also: ropedance n., Syn. ropewalker
ropeladdern. บันไดเชือก
ropery(โร'เพอรี) n. โรงงานทำเชือก,การโกง
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
community propertyn. สินสมรส
europe(ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป

English-Thai: Nontri Dictionary
rope(n) ห่วงเชือก,เชือก,พวง
rope(vt) กั้นเชือก,ผูกเชือก,คล้องเชือก,ทำให้เป็นห่วง
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป,ทั่วทวีปยุโรป,ในทวีปยุโรป
European(n) ชนชาวยุโรป,ผู้มีเชื้อสายยุโรป
grope(vi, vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
improper(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกต้อง,ไม่สมควร
misanthrope(n) คนเกลียดมนุษย์
propel(vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ropeเชือก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ropeA rope was thrown into the water.
ropeDo not let go of the rope till I tell you.
ropeDon't let go of the rope.
ropeDon't let go of the rope till I tell you.
ropeFasten the rope to the tree.
ropeGive a thief enough rope and he'll hang himself.
ropeHe caught hold of a rope and saved himself.
ropeHe caught hold of the rope.
ropeHe cut off two meters of the rope.
ropeHe cut the rope with his teeth.
ropeHe grasped the rope with two hands.
ropeHe held on to the rope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพานแขวน(n) rope bridge
พวน 1(n) hawser, See also: rope, cable, Syn. เชือกพวน, Example: พวกเขาเตรียมพวนไปจำนวนมากสำหรับการดักช้างป่า, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เชือกเกลียวขนาดใหญ่
สายตะพาย(n) rope in the nose of a buffalo, Example: เขาร้อยสายตะพายที่จมูกควายตัวใหม่, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เชือกที่ร้อยจมูกวัวควาย
เชือก(n) rope, See also: string, cord, thread, Syn. เกลียวเชือก, สายเชือก, Example: โคบาลใช้เชือกผูกม้าเอาไว้ใต้ต้นไม้, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สิ่งที่ทำด้วยด้ายหรือป่านปอเป็นต้น มักฟั่นหรือตีเกลียวสำหรับผูกหรือมัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[āyat sapsin] (n, exp) EN: seize property  FR: saisir les avoirs
ใบพัด[baiphat] (n) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade  FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
เชือก[cheūak] (n) EN: cord ; rope ; string ; thread  FR: corde [f] ; ficelle [f]
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste
ชอบ[chøp] (adj) EN: righteous ; proper ; rightful  FR: juste
ช่วงทรัพย์[chūangsap] (v) EN: replace and equal one property to another property by the law
โดยไม่ถูกต้อง[dōi mai thuktǿng] (adv) EN: improperly

CMU English Pronouncing Dictionary
ROPE R OW1 P
ROPED R OW1 P T
ROPER R OW1 P ER0
ROPES R OW1 P S
ROPERS R OW1 P ER0 Z
ROPER'S R OW1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rope (v) rˈoup (r ou1 p)
roped (v) rˈoupt (r ou1 p t)
ropes (v) rˈoups (r ou1 p s)
ropey (j) rˈoupiː (r ou1 p ii)
ropeway (n) rˈoupwɛɪ (r ou1 p w ei)
ropewalk (n) rˈoupwɔːk (r ou1 p w oo k)
ropeways (n) rˈoupwɛɪz (r ou1 p w ei z)
rope-yard (n) rˈoup-jaːd (r ou1 p - y aa d)
rope-yarn (n) rˈoup-jaːn (r ou1 p - y aa n)
ropewalks (n) rˈoupwɔːks (r ou1 p w oo k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shéng, ㄕㄥˊ, / ] rope, #9,120 [Add to Longdo]
绳索[shéng suǒ, ㄕㄥˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] rope, #18,929 [Add to Longdo]
索道[suǒ dào, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄠˋ, ] ropeway, #31,806 [Add to Longdo]
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, ] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning), #107,114 [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, / ] rope; well-rope, #191,040 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illusion {f}rope of sand [Add to Longdo]
Pressklemme {f} für Drahtseilerope clip [Add to Longdo]
Seilfestpunkt {m}rope anchorage [Add to Longdo]
Seil {n}; Tau {n} | Seile {pl}rope | ropes [Add to Longdo]
Seilablenkung {f}rope deflection [Add to Longdo]
Seilführung {f}; Seilführungssring {m}rope guide [Add to Longdo]
Seilkausche {f} [naut.]rope thimble [Add to Longdo]
Seilkeil {m}rope wedge [Add to Longdo]
Seilklemme {f}rope clamp [Add to Longdo]
Seilschloss {n}rope lock [Add to Longdo]
Seilsicherheit {f}rope safety factor [Add to Longdo]
Seilspannfeder {f}rope tensioner [Add to Longdo]
Seilspannung {f}; Seilzug {m}rope pull [Add to Longdo]
Seilspringen {n}rope skipping [Add to Longdo]
Seiltrieb {m}rope drive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
かぎ縄;鉤縄[かぎなわ, kaginawa] (n) ninja rope with grappling hook [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
真の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
真部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
相互運用性[そうごうんようせい, sougounyousei] interoperability [Add to Longdo]
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rope
   n 1: a strong line
   2: street names for flunitrazepan [syn: {R-2}, {Mexican valium},
     {rophy}, {rope}, {roofy}, {roach}, {forget me drug},
     {circle}]
   v 1: catch with a lasso; "rope cows" [syn: {lasso}, {rope}]
   2: fasten with a rope; "rope the bag securely" [syn: {rope},
     {leash}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top