ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rode

R OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rode-, *rode*
Possible hiragana form: ろで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rode(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rodeo(n) การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo(n) การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo(n) คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo(vi) เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
rodent(n) สัตว์จำพวกหนู, See also: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ, Syn. mouse, rat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rode(โรด) v. กริยาช่อง 2 ของ ride
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
carry electroden. อิเล็กโทรน
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
electrode(อีเลค'โทรด) n. ขั้วไฟฟ้า
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
strode(สโทรด) vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ stride

English-Thai: Nontri Dictionary
rode(vt pp ของ) ride
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
strode(vt pt ของ) stride

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rodenticidesสารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู, Example: สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide(n) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
I rode your elephant.I rode your elephant. The Ugly American (1963)
-I just rode with him in my car.เปล่า ผมเพิ่งขับรถกับท่านในรถผม Oh, God! (1977)
GRANDFATHER: "They rode to freedom.พวกเขาขี่ม้าหนีไปสู่อิสรภาพ The Princess Bride (1987)
I was in Little League,... ..and I rode my bike to school, and I played with my friends and hung out...and l rode my bike to school and played with my friends. SUSAN: Big (1988)
Our wives, mothers, kids, everybody rode along.เมียเรา แม่ ลูกๆ ทุกคนๆอยู่กันสบาย Goodfellas (1990)
You rode horseback when you were only three.เธอขี่ม้าเมื่ออายุได้แค่ 3 ปี Anastasia (1997)
A brave people far to the east.... who used stone arrowheads and rode red elk.คนกล้าหาญอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออก... . ที่ใช้หี่หินและขี่กวางแดง Princess Mononoke (1997)
I thought if I rode to the other end of the desert, I'd find them.ฉันเคยคิดว่า ถ้าฉันขี่ม้าไปสุดเขตทะเลทราย ฉันคงตามมันเจอ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Old Mrs. Kendleman twisted her ankle, as she puts it, diving for her life when a bunch of school kids rode down the sidewalk on skateboards.คุณนายเคนเดิ้ลแมนข้อเท้าแพลง เธอโกรธเป็นบ้าเป็นหลังเลย ตอนที่มีเด็กวัยรุ่นขี่สเก็ตช์บอร์ดมาชนเธอเข้า Signs (2002)
-The first time I rode a broom.ครั้งแรกที่ผมได้ขี่ไม้กวาดฮะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And the beautiful princess and the handsome prince rode off to his castle where they lived happily ever after. "และเจ้าหญิงแสนสวย กับเจ้าชายสุดหล่อก็ได้ขี่ม้าเข้าไปในปราสาทของเขา... ที่ที่พวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขชั่วนิรันคร์ A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodeA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
rodeAll of us, including me rode the bus.
rodeHe mounted his bicycle and rode away.
rodeHe rode a bus to the park.
rodeHe rode a horse to the sea.
rodeHe rode his bicycle at a uniform speed.
rodeHer old bike squeaked as she rode down the hill.
rodeI rode around the country on horseback.
rodeI rode fifty miles that day.
rodeI rode in a hot air balloon.
rodeI rode my bicycle to the store.
rodeI rode with her as far as the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก(n) rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก(n) rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย[āthisoērødas jāriyē] (n, exp) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae  FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[āthisoērødas ōmūmōi] (n, exp) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi  FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
กัด[kat] (v) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack  FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน[katkrǿn] (v) EN: erode ; corrode
ขั้วบวก[khūa būak] (n) EN: anode ; positive pole  FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วไฟฟ้า[khūa fai fā] (n) EN: electrode ; electric socket  FR: électrode [f]
ขั้วลบ[khūa lop] (n) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode  FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]
กร่อน[krǿn] (v) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition  FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[krǿn] (adj) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded  FR: corrodé ; rongé ; usé

CMU English Pronouncing Dictionary
RODE R OW1 D
RODEN R OW1 D AH0 N
RODER R OW1 D ER0
RODES R OW1 D Z
RODEO R OW1 D IY0 OW2
RODELL R AA1 D AH0 L
RODENT R OW1 D AH0 N T
RODEOS R OW1 D IY0 OW2 Z
RODELA R OW0 D EH1 L AH0
RODEWAY R OW1 D W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rode (v) rˈoud (r ou1 d)
rodeo (n) rˈoudˈɛɪou (r ou1 d ei1 ou)
rodent (n) rˈoudnt (r ou1 d n t)
rodeos (n) rˈoudˈɛɪouz (r ou1 d ei1 ou z)
rodents (n) rˈoudnts (r ou1 d n t s)
Roderick (n) rˈɒdərɪk (r o1 d @ r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run [Add to Longdo]
Rodeln {n}sledging; tobogganing [Add to Longdo]
Rodelsport {m}; Rodeln {n} [sport]luge [Add to Longdo]
Rodeo {n}rodeo [Add to Longdo]
roden (Bäume)to root out [Add to Longdo]
roden (ernten)to lift [Add to Longdo]
roden (Kartoffeln)to dig up [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]
roden (Rüben)to pull up [Add to Longdo]
rodeln | rodelnd | gerodelt | rodeltto toboggan | tobogganing | tobogganed | toboggans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
アフロディテ[afurodeite] (n) Aphrodite [Add to Longdo]
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
ガイドメロディ[gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
シクロデキストリン[shikurodekisutorin] (n) cyclodextrin [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
パロディー(P);パロディ[parodei-(P); parodei] (n) parody; (P) [Add to Longdo]
ビジネスプロデュース[bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei [Add to Longdo]
ビスカッチャ[bisukaccha] (n) viscacha (rodents of two genera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
ミクロデータ[みくろでーた, mikurode-ta] micro data [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
プロディジー[ぷろでいじー, purodeiji-] Prodigy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 override
 
 1. (-rode, -ridden) tepelemek, ayak altında çiğnemek
 2. önem vermemek, hakkını çiğnemek
 3. fazla binerek yormak (at)
 4. (tıb.) (kemiğin kırık uçları) bir birine binmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ride
 
 1. (-rode, -ridden) at veya başka hayvana binmek, arabaya binmek, araba ile gitmek
 2. su üstünde gitmek, yüzmek (gemi)
 3. binilmesi rahat olmak
 4. binip kullanmak veya sürmek
 5. zorla yönetmek, huküm sürmek: binip gitmek
 6. bindirmek
 7. binme, biniş: atla gezme
 8. atla gezinti yeri veya yolu. ride a wave dalga ile sürüklenmek. ride for a fall hayal kırıklığna doğru gitmek, felâkete sürüklenmek .He is riding high Bütün işleri yolunda. rid'able binilebilir.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top