ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

risky

R IH1 S K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risky-, *risky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risky(adj) เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. dangerous, hazardous
risky(adj) เป็นการเสี่ยง, Syn. chancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous, perilous

English-Thai: Nontri Dictionary
risky(adj) มีภัยพิบัติ,มีอันตราย,เสี่ยงภัย
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riskyBanks charge higher interest on loans to risky customers.
riskyChris is in a risky situation in science class.
riskyHe underwent a risky operation.
riskyI don't want to do anything risky.
riskyIt is risky for you to go the area alone.
riskyThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต(adj) critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai Definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
เสี่ยงอันตราย(adj) risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai Definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขี้เล่น[khīlen] (adj) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome  FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ล่อแหลม[lølaēm] (v) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe  FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
เสี่ยง[sīeng = sieng] (adj) EN: risky
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
RISKY R IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
risky (j) rˈɪskiː (r i1 s k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riskant {adj} | riskanter | am riskantestenrisky | riskier | riskiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
リスキー[risuki-] (n) risky [Add to Longdo]
リスキーシフト[risuki-shifuto] (n) risky shift [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
虚業[きょぎょう, kyogyou] (n) risky business [Add to Longdo]
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risky
   adj 1: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous
       sport"; "extremely risky going out in the tide and fog";
       "a wild financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky},
       {wild}]
   2: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
     risk investments"; "anything that promises to pay too much
     can't help being risky"; "speculative business enterprises"
     [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top