ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rime

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rime-, *rime*
Possible hiragana form: りめ
English-Thai: Longdo Dictionary
war crimeอาชญากรรมสงคราม
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
cyber crime(n) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rime(n) เปลือกน้ำแข็ง, Syn. snow, hoarfrost, icicle
rime(vt) เคลือบด้วยน้ำแข็ง, See also: ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
rime(vi) เป็นจังหวะ, Syn. rhyme
rime(vt) ทำเป็นจังหวะ, Syn. rhyme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rime(ไรมฺ) n.,vt.,vi. = rhyme (ดู), See also: rimer n.
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
calorimeter(แคลละริม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณความร้อน, See also: calorimetric, calorimetrical adj. calorimetry n.
colorimetern. การเปรียบเทียบสี
colourimetern. การเปรียบเทียบสี
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense, tort, violation
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า,ไร้ประโยชน์,โมฆะ

English-Thai: Nontri Dictionary
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experiment(vt) ทดลอง,ทดสอบ,พิสูจน์
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
experimentation(n) การทดลอง,วิธีทดลอง,การทดสอบ
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rimeไรม [อุตุนิยมวิทยา]
Rime fogหมอกไรม [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง(n) frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai Definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām] (n, exp) EN: war crime  FR: crime de guerre [m]
ใบปลิว[baipliū = baipliu] (n) EN: leaflet ; handbill  FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]  FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
เบี้ยประกัน[bīa prakan] (n, exp) EN: insurance premium  FR: prime d'assurance [f]
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer

CMU English Pronouncing Dictionary
RIMEL R IH1 M AH0 L
RIMER R AY1 M ER0
RIMES R AY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rime (v) rˈaɪm (r ai1 m)
rimed (v) rˈaɪmd (r ai1 m d)
rimes (v) rˈaɪmz (r ai1 m z)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Japanese-English: EDICT Dictionary
すだれコリメーター[sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
めりめり[merimeri] (adv-to) (on-mim) splintering or cracking (e.g. in a strong wind) [Add to Longdo]
アグリーメント;アグリメント[aguri-mento ; agurimento] (n) agreement [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]
インクリメンタル[inkurimentaru] (adj-na) incremental [Add to Longdo]
インクリメンタルサーチ[inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[inkurimento] (n,vs) increment [Add to Longdo]
インプリメンタ[inpurimenta] (n) implementor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs) [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement [Add to Longdo]
コンプリメント[こんぷりめんと, konpurimento] complement [Add to Longdo]
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rime
   n 1: ice crystals forming a white deposit (especially on objects
      outside) [syn: {frost}, {hoar}, {hoarfrost}, {rime}]
   2: correspondence in the sounds of two or more lines (especially
     final sounds) [syn: {rhyme}, {rime}]
   v 1: be similar in sound, especially with respect to the last
      syllable; "hat and cat rhyme" [syn: {rhyme}, {rime}]
   2: compose rhymes [syn: {rhyme}, {rime}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top