ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retreat

R IY0 T R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retreat-, *retreat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retreat(n) การล่าถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. recession, stepping back
retreat(n) สัญญาณถอย
retreat(n) การปลดเกษียณ, See also: การถอนตัวจากตำแหน่ง, Syn. retirement, withdrawal
retreat(n) ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ, See also: ช่วงเวลาที่สงบเงียบ, Syn. religious contemplation
retreat(n) สถานที่ที่สงบเงียบ, See also: สถานที่ที่เป็นส่วนตัว, Syn. hideaway, sanctuary
retreat(vi) ถอย, See also: ล่าถอย, Syn. back away, pull back
retreat(vi) ถอนตัว, Syn. leave, withdraw
retreat to(phrv) ถอนกลับ, See also: ถอยกลับ, Syn. retire to
retreat from(phrv) ล่าถอยจาก, See also: ถอนกลับ, Syn. retire from
retreat from(phrv) หลบหนี (ด้วยความกลัว), Syn. back away, back off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn

English-Thai: Nontri Dictionary
retreat(n) ความสันโดษ,การล่าถอย,การหนี,ที่ลี้ภัย,สัญญาณถอย
retreat(vi) หนี,ล่าถอย,หลบตัว,สละสิทธิ์,ยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retreatล่าถอย, หลีกเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retreatการประชุมหารืออย่างเป็นกันเอง ปัจจุบันมีทั้งในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และระดับปลัดกระทรวง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการหารือเป็นการเฉพาะระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามและไม่มีระเบียบวาระที่แน่นอน แต่จะเปิดกว้างให้มีการหารือได้ในทุก ๆ ประเด็น [การทูต]
Retreatmentการรักษาซ้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retreatHe decided neither to advance nor to retreat.
retreatI was uncertain whether to advance or to retreat.
retreatThe army had to retreat.
retreatThe defeated army retreated from the country.
retreatThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.
retreatThe soldiers retreated from their positions.
retreatThe trumpets sounded the retreat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าถอย(v) withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
ถอย(v) retreat, See also: move back, withdraw, go back, Example: ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย, Thai Definition: เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยกรูด(v) move back, See also: retreat in disarray, recede, Example: ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น, Thai Definition: ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด
ถอยกลับ(v) retreat, See also: backward, move back, withdraw, recede, Syn. ล่ากลับ, Ant. เดินหน้า, Example: ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยฉะ(v) retreat and fight, Syn. สู้พลางถอยพลาง, Thai Definition: ถอยอย่างมีชั้นเชิง
ถอยทัพ(v) retreat, See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army, Syn. ถอนทัพกลับ, Ant. ยกทัพ, Example: แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
ถอยร่น(v) retreat, See also: withdraw, move back, retract, Example: ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา
กรูด(adv) graze along, See also: retreat, move back, Syn. ถอยกรูด, Ant. เดินหน้าเข้าหา, Example: ข้าศึกถอยกรูดอย่างไม่เป็นขบวนท่า, Thai Definition: อาการที่ถอยอย่างไม่มีระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าพรรษา[Khaophansā] (n) EN: Buddhist Lent ; Buddhist Lent Retreat ; Rains Retreat ; Khao Phansa  FR: carême bouddhiste [m]
เข้าพรรษา[khaophansā] (v) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent  FR: débuter la retraite bouddhiste
ล่า[lā] (v) EN: retreat ; recess ; withdraw  FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
นิวาส[niwāt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[niwēt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development  FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
ออกพรรษา[øk phansā] (v, exp) EN: end the Rainy Season Retreat ; end the Buddhist Lent  FR: terminer la retraite bouddhique
พรรษา[phansā] (n, exp) EN: rainy season retreat ; rains retreat ; Buddhist lent  FR: retraite de la saison des pluies [f] ; retraite bouddhique [f] ; carême bouddhique [m] ; année d'ordination [f]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
สถานที่ปฏิบัติธรรม[sathānthī patibattham] (n, exp) EN: dhamma retreat
สู้พลางถอยพลาง[sū phlāng thøi phlāng] (v, exp) EN: retreat and fight

CMU English Pronouncing Dictionary
RETREAT R IY0 T R IY1 T
RETREATS R IY0 T R IY1 T S
RETREATED R IY0 T R IY1 T AH0 D
RETREATED R IY0 T R IY1 T IH0 D
RETREATING R IY0 T R IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retreat (v) rˈɪtrˈiːt (r i1 t r ii1 t)
retreats (v) rˈɪtrˈiːts (r i1 t r ii1 t s)
retreated (v) rˈɪtrˈiːtɪd (r i1 t r ii1 t i d)
retreating (v) rˈɪtrˈiːtɪŋ (r i1 t r ii1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw, #1,934 [Add to Longdo]
撤退[chè tuì, ㄔㄜˋ ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat, #12,274 [Add to Longdo]
败退[bài tuì, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] retreat in defeat, #49,122 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückzug {m} | Rückzüge {pl}retreat | retreats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安居[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P) [Add to Longdo]
庵室[あんしつ;あんじつ, anshitsu ; anjitsu] (n) hermit's cell; retreat [Add to Longdo]
一夏[いちげ, ichige] (n) {Buddh} (See 安居・あんご) one summer (during which a monk attends a summer retreat) [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
一歩退く[いっぽひく, ippohiku] (v5k) to take a step backward; to retreat a step [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole) [Add to Longdo]
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat [Add to Longdo]
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retreat
   n 1: (military) withdrawal of troops to a more favorable
      position to escape the enemy's superior forces or after a
      defeat; "the disorderly retreat of French troops"
   2: a place of privacy; a place affording peace and quiet
   3: (military) a signal to begin a withdrawal from a dangerous
     position
   4: (military) a bugle call signaling the lowering of the flag at
     sunset
   5: an area where you can be alone [syn: {hideaway}, {retreat}]
   6: withdrawal for prayer and study and meditation; "the
     religious retreat is a form of vacation activity" [syn:
     {retirement}, {retreat}]
   7: the act of withdrawing or going backward (especially to
     escape something hazardous or unpleasant) [ant: {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion},
     {procession}, {progress}, {progression}]
   v 1: pull back or move away or backward; "The enemy withdrew";
      "The limo pulled away from the curb" [syn: {withdraw},
      {retreat}, {pull away}, {draw back}, {recede}, {pull back},
      {retire}, {move back}] [ant: {advance}, {go on}, {march
      on}, {move on}, {pass on}, {progress}]
   2: move away, as for privacy; "The Pope retreats to
     Castelgondolfo every summer"
   3: move back; "The glacier retrogrades" [syn: {retrograde},
     {retreat}]
   4: make a retreat from an earlier commitment or activity; "We'll
     have to crawfish out from meeting with him"; "He backed out
     of his earlier promise"; "The aggressive investment company
     pulled in its horns" [syn: {retreat}, {pull back}, {back
     out}, {back away}, {crawfish}, {crawfish out}, {pull in one's
     horns}, {withdraw}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top