ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respite

R EH1 S P IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respite-, *respite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respite(n) การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess
respite(n) การยืดเวลาออกไป, Syn. delay
respite(n) การบรรเทาโทษ, Syn. reprieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay, rest, recess

English-Thai: Nontri Dictionary
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respite of appealการเลื่อนอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอผัดผ่อน[khø phat phǿn] (v, exp) EN: ask for a respite

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPITE R EH1 S P IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respite (v) rˈɛspaɪt (r e1 s p ai t)
respited (v) rˈɛspaɪtɪd (r e1 s p ai t i d)
respites (v) rˈɛspaɪts (r e1 s p ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedenkzeit {f}; Frist {f} | Bedenkzeiten {pl}; Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Frist {f} | Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
支払猶予;支払い猶予[しはらいゆうよ, shiharaiyuuyo] (n,adj-no) payment moratorium; extension on payment; respite for payment [Add to Longdo]
出ずっぱり;出突っ張り;出ずっ張り[でずっぱり;でづっぱり(出突っ張り), dezuppari ; deduppari ( deduppari )] (n) being on stage without respite; going out or being in attendance continuously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respite
   n 1: a (temporary) relief from harm or discomfort [syn:
      {reprieve}, {respite}]
   2: a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute
     break"; "he took time out to recuperate" [syn: {respite},
     {recess}, {break}, {time out}]
   3: an interruption in the intensity or amount of something [syn:
     {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus}, {abatement}]
   4: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when
     they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest},
     {relief}, {rest period}]
   5: the act of reprieving; postponing or remitting punishment
     [syn: {reprieve}, {respite}]
   v 1: postpone the punishment of a convicted criminal, such as an
      execution [syn: {reprieve}, {respite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top