ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reproduction

R IY2 P R AH0 D AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reproduction-, *reproduction*
English-Thai: Longdo Dictionary
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reproduction(n) การแพร่พันธุ์, See also: การสืบพันธุ์, Syn. breeding, generation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication, propagation, copy

English-Thai: Nontri Dictionary
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reproduction๑. การสืบพันธุ์๒. การผลิตซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductionการเจริญพันธุ์, การสืบแทนพันธุ์, การเกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductionการสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductionการทำซ้ำ, การผลิตซ้ำ, การจำลองแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reproductionการจำลองแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reproduction rateอัตราเกิดทดแทน, อัตราสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductionการขยายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Reproductionการจำลองแบบ [TU Subject Heading]
reproductionการสืบพันธุ์, การให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่หรือต้นใหม่จากสิ่งมีชีวิตตัวเดิมหรือต้นเดิมที่มีอยู่ก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reproduction Cuttingการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์, Example: การตัดฟันไม้เพื่อให้มีการสืบพันธุ์ขึ้นทดแทน เป็นการตัดฟันเอาไม้เก่าแก่ออกไป และเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการสืบพันธุ์ การตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์อาจกระทำครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ระยะของการสืบพันธุ์จึงอาจเป็นเพียงปีเดียว หรือ 5 ปี หรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่วิธีการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ [สิ่งแวดล้อม]
Reproduction, Asexualการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reproductionReproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญพันธุ์(n) reproduction, See also: breeding
ภาพจำลอง(n) duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai Definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
การสืบพันธุ์(n) reproduction, Syn. การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การขยายพันธุ์, Example: หลักสูตรการศึกษาควรบรรจุเรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างเปิดเผย, Thai Definition: การทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
โทรภาพ(n) facsimile, See also: reproduction, copy, fax, Syn. โทรสาร, แฟกซ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำลอง[kān jamløng] (n) EN: duplication ; copying ; simulation  FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การเจริญพันธุ์[kān jaroēnphan] (n, exp) EN: reproduction ; breeding  FR: reproduction [f]
การสืบพันธุ์[kān seūpphan] (n) EN: reproduction  FR: reproduction [f]
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ[kān seūpphan baēp āsai phēt] (n, exp) EN: sexual reproduction  FR: reproduction sexuée [f]
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ[kān seūpphan baēp mai āsai phēt] (n, exp) EN: asexual reproduction
ภาพจำลอง[phāp-jamløng] (n) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation  FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]
รูปจำลอง[rūpjamløng] (n, exp) EN: miniature ; model ; replica ; reproduction ; mock-up  FR: miniature [f] ; modèle [m]
รูปภาพ[rūpphāp] (n) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait  FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRODUCTION R IY2 P R AH0 D AH1 K SH AH0 N
REPRODUCTIONS R IY2 P R AH0 D AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reproduction (n) rˌiːprədˈʌkʃən (r ii2 p r @ d uh1 k sh @ n)
reproductions (n) rˌiːprədˈʌkʃənz (r ii2 p r @ d uh1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reproduktion {f} | Reproduktionen {pl}reproduction | reproductions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
リプロタクション[ripurotakushon] (n) reproduction [Add to Longdo]
リプロダクション[ripurodakushon] (n) reproduction [Add to Longdo]
栄養生殖[えいようせいしょく, eiyouseishoku] (n) vegetative reproduction [Add to Longdo]
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]
禁転載[きんてんさい, kintensai] (n) Reproduction Prohibited [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P) [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n,vs,adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再生産[さいせいさん, saiseisan] (n,vs) reproduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reproduction
   n 1: the process of generating offspring
   2: recall that is hypothesized to work by storing the original
     stimulus input and reproducing it during recall [syn:
     {reproduction}, {reproductive memory}]
   3: copy that is not the original; something that has been copied
     [syn: {replica}, {replication}, {reproduction}]
   4: the act of making copies; "Gutenberg's reproduction of holy
     texts was far more efficient" [syn: {reproduction},
     {replication}]
   5: the sexual activity of conceiving and bearing offspring [syn:
     {reproduction}, {procreation}, {breeding}, {facts of life}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top