ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remainder

R IH0 M EY1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remainder-, *remainder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remainder(n) ส่วนที่เหลืออยู่, Syn. leavings, remnant
remainder(n) เลขเศษที่หารไม่ลงตัว, Syn. difference, residual
remainder(n) หนังสือที่ขายไม่ออก, See also: หนังสือตกค้าง, Syn. unsold book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ, ตกค้าง, vt. ขายเป็นของเหลือ, ขายเป็นของตกค้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remainderเศษเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remainderสิทธิช่วงหลัง (ในที่ดิน), สิทธิประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remainderเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remainder theoremทฤษฎีบทเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
remainderเศษเหลือ, เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่   0 <  r < n    เรียก r ว่าเศษ (ดู quotient ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, if you'll excuse me, I wish to live out the remainder of my lonely life in peace.ถ้าคุณจะขอโทษละก็... ให้ฉันได้ใช้ชีวิตที่ โดดเดี่ยวที่เหลือ อย่างสงบเถอะ Anastasia (1997)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน The Matrix Revolutions (2003)
- What's a charitable remainder trust?- ยกให้การกุศลแต่กินดอกผลอยู่ Bringing Down the House (2003)
There is no remainder in the mathematics of infinity.มันมีแต่ผ้าห่ม I Heart Huckabees (2004)
Unless you have an epiphany... you will spend the remainder of your days alone.จนกว่าเจ้าจะเกิดนิมิตนี้ เจ้าต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แต่เพียงลำพัง The Simpsons Movie (2007)
Drain the remainder of his brain.เอาสมองเขาออกมาให้หมด The No-Brainer (2009)
Then he will give you the remainder of what he knows.แล้วเขาจะให้ในบางส่วน ของสิ่งที่เขารู้ 137 Sekunden (2009)
Until the remainder is balanced!จนกว่าจะครบหมด! Great and Unfortunate Things (2010)
Half rations for the remainder of the week.Half rations for the remainder of the week. Whore (2010)
The remainder are men arrested for violet crimesที่เหลือเป็นชายที่ ถูกจับด้วยอาชญากรรมร้ายแรง The Fight (2010)
He was serving the remainder of a four-year sentence under my supervision.เขารับโทษที่เกลือสี่ปี ภายใต้การกำกับดูแลของผม Withdrawal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainderHe was excused from the remainder of the work.
remainderThis is a friendly remainder about an overdue invoice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งที่เหลือ(n) residue, See also: remainder, rest, Syn. สิ่งที่เหลืออยู่, Example: ฉันเพียงแต่ต้องการจะเก็บสิ่งที่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์แทนตัวเขา, Thai Definition: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด
สิ่งที่เหลืออยู่(n) remainder, See also: rest, residue, Syn. สิ่งที่เหลือ, Example: เธอใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่อย่างขมขื่นและเจ็บปวด, Thai Definition: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด
ส่วนที่เหลือ(n) remainder, See also: the rest, leftovers, Syn. ที่เหลือ, Example: เยาวชน 58 คนถูกแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนที่เหลือ 56 คนถูกนำส่งพนักงานสอบสวนที่สน.ตลาดพลูเพื่อดำเนินคดี, Count Unit: ส่วน
ส่วนที่เหลือ(n) remainder, See also: the rest, leftovers, Syn. ที่เหลือ, Example: เยาวชน 58 คนถูกแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนที่เหลือ 56 คนถูกนำส่งพนักงานสอบสวนที่สน.ตลาดพลูเพื่อดำเนินคดี, Count Unit: ส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนคงเหลือ[jamnūan khongleūa] (n, exp) EN: remainder
ลงตัว[longtūa] (adv) EN: divisibly ; without a remainder
ปัดเศษ[patsēt] (v) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder  FR: arrondir
ผล[phon] (n) EN: [classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math)]  FR: [classificateur : fruits]
ผลลบ[phonlop] (n) EN: difference ; remainder
ผลต่าง[phontāng] (n) EN: difference ; balance ; remainder
เศษ[sēt] (n) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers  FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
สิ่งที่เหลือ[sing thī leūa] (n, exp) EN: residue ; remainder ; rest
สิ่งที่เหลืออยู่[sing thī leūa yū] (n, exp) EN: remainder ; rest ; residue
ส่วนที่เหลือ[suan thī leūa] (n, exp) EN: remainder ; remnant

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAINDER R IH0 M EY1 N D ER0
REMAINDER R IY0 M EY1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remainder (n) rˈɪmˈɛɪndər (r i1 m ei1 n d @ r)
remainders (n) rˈɪmˈɛɪndəz (r i1 m ei1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus, #6,491 [Add to Longdo]
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, / ] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish, #30,538 [Add to Longdo]
余数[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, / ] remainder (in division), #79,388 [Add to Longdo]
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished, #92,765 [Add to Longdo]
料头[liào tóu, ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] remainder of cloth; scraps, #197,528 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rest {m}; Restbestand {m}; Übriggebliebene {n} | Reste {pl}; Restbestände {pl}remainder | remainders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) [Add to Longdo]
残高[ざんだか, zandaka] (n) (bank) balance; remainder; (P) [Add to Longdo]
残生[ざんせい, zansei] (n) the remainder of one's life [Add to Longdo]
残部[ざんぶ, zanbu] (n) remainder; the rest [Add to Longdo]
残余[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
残喘[ざんぜん, zanzen] (n) (arch) the remainder of one's life [Add to Longdo]
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
自余;爾余[じよ, jiyo] (n) the others; the remainder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰余[じょうよ, jouyo] remainder [Add to Longdo]
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remainder
   n 1: something left after other parts have been taken away;
      "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he
      took what he wanted and I got the balance" [syn:
      {remainder}, {balance}, {residual}, {residue}, {residuum},
      {rest}]
   2: the part of the dividend that is left over when the dividend
     is not evenly divisible by the divisor
   3: the number that remains after subtraction; the number that
     when added to the subtrahend gives the minuend [syn:
     {remainder}, {difference}]
   4: a piece of cloth that is left over after the rest has been
     used or sold [syn: {end}, {remainder}, {remnant}, {oddment}]
   v 1: sell cheaply as remainders; "The publisher remaindered the
      books"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top