ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

register

R EH1 JH IH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -register-, *register*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
register(n) ทะเบียน, Syn. list, file, roster
register(n) สมุดลงทะเบียน, Syn. account book, cartulary
register(n) เครื่องบันทึก, Syn. recorder
register(vi) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register(vt) บันทึก, Syn. record
register(vi) แสดง, Syn. indicate, express, display, show
register(vt) ส่งจดหมายลงทะเบียน
registered(adj) ซึ่งลงทะเบียนไว้, See also: ซึ่งบันทึกไว้, Syn. enrolled, certified, recorded
register as(phrv) ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)

English-Thai: Nontri Dictionary
register(n) บันทึก,บัญชีชื่อ,ทะเบียน,เครื่องบังคับ
register(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,ลงบันทึก,แสดง,ออกเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registerเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registerทะเบียน, จดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registerช่องลมปรับปริมาณได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerจดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerเรจิสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
register addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยเรจิสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
register of member's interestsการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registered bondพันธบัตรจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
registerเรจิสเตอร์, Example: หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
registerรีจิสเตอร์, ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของเอแอลยู ในไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เก็บบิตของข้อมูล เพื่อนำมาให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
register a treatyลงทะเบียนสนธิสัญญา [การทูต]
register of experts/eminent personsทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ [การทูต]
Registered Plantพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน, Example: พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
Registersทะเบียน [TU Subject Heading]
Registers of births, etc.ทะเบียนราษฎร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Registered Ordinary Partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know its register and its soul.ฉันรู้ทะเบียนและจิตวิญญาณของมัน Idemo dalje (1982)
Excuse me, do you know where you register for bobsled?ขอโทษครับ ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
Do you know where you register for bobsled?ลงทะเบียนบ๊อบสเลดที่ไหนครับ? Cool Runnings (1993)
- Yeah, I'd like to register for tryouts.- ครับ ผมอยากจะลงทะเบียนคัดตัว Cool Runnings (1993)
You hear that and you register it and you might kind of pick up on that and may be later on you'll think hey I wonder what the hot act is bang that might be in your head.คุณได้ยินแล้วก็บันทึกไว้ในสมอง และคุณก็อาจติดเบ็ด ภายหลังคุณอาจจะคิดขึ้นมาว่า The Corporation (2003)
You must register immediately upon return...คุณต้องรายงานตัวทันทีตอนกลับมา... The Woodsman (2004)
Mr. Donovan, the shift manager, said he might move me up to register one.คุณโดโนแวน เป็นผู้จัดการ เขาบอกว่าอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้ผมก็ได้ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
[Cash register ringing](เสียงเครื่องคิดเงิน) Imagine Me & You (2005)
-Jeff, the registers are down. -No. -I can't do it, man.- เจฟฟ์ เครื่องคิดเงินเสีย Chuck Versus the Nemesis (2007)
You're old enough to understand how registers work.- ต้องได้ นายแก่ขนาดนี้น่าจะรู้ระบบดี Chuck Versus the Nemesis (2007)
Chuck, the registers are down.ชัค เครื่องคิดเงินเสีย Chuck Versus the Nemesis (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registerCould you please sign the register?
registerHis face registered fear and anxiety.
registerHow many days will it take if I send this as registered mail?
registerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
registerI believe this may be a correction after investigation of his date of birth in the family register.
registerI'd like to have this parcel registered.
registerI want this letter registered.
registerI want to have this letter registered.
registerI would like to send this by register registered mail.
registerNew guests must register in the hotel book.
registerPlease pay at the register.
registerStrangely, the cash register's total was 777 yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดทะเบียนสมรส(v) register a marriage certificate, Syn. จดทะเบียน, Ant. จดทะเบียนหย่า, หย่า, Example: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
จดสิทธิบัตร(v) register a patent, Example: บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย, Thai Definition: ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ทหารกองเกิน(n) registered personnel
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(n) registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai Definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ
ขึ้นทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Ant. ถอนชื่อ, Example: กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถาน, Thai Definition: เอาเข้าไว้เป็นหลักฐาน
จดทะเบียน(v) register, See also: enroll, Syn. ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ, Example: หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ, Thai Definition: (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ไปรษณีย์รับรอง(n) registered post, See also: registered mail, Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน, Example: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง, Thai Definition: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น
ลงทะเบียน(v) register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
ตราสิน(v) register, See also: make a declaration of complaint, Syn. จดทะเบียน, จำทรัพย์, กำหนดทรัพย์, Thai Definition: แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน
ตี(v) record, See also: register, set down, Syn. กด, ประทับ, Example: ยายบอกมันว่ามันเองเป็นคนเถื่อน ไม่ได้ตีทะเบียน ก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [f] ; répertoire [m]
เชลยศักดิ์[chaloēisak] (adj) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent  FR: privé ; non officiel ; non déclaré
จดหมายลงทะเบียน[jotmāi longthabīen] (n, exp) EN: registered letter  FR: lettre recommandée [f] ; envoi recommandé [m]
จดทะเบียน[jotthabīen] (v) EN: register ; enroll  FR: consigner ; enregistrer
จดทะเบียน[jotthabīen] (adj) EN: registered ; nominal
จดทะเบียนบริษัท[jotthabīen børisat] (v, exp) EN: enter in the commercial register
จดทะเบียนสมรส[jotthabīen somrot] (n, exp) EN: register a marriage certificate
จดทะเบียนที่ดิน[jotthabīen thīdin] (v, exp) EN: enter in the land register
จดทะเบียนหย่า[jotthabīen yā] (n, exp) EN: divorce register  FR: registre des divorces [m]
การจดทะเบียนบริษัท[kān jot thabīen børisat] (n, exp) EN: entry in the commercial register

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTER R EH1 JH IH0 S T ER0
REGISTERS R EH1 JH AH0 S T ER0 Z
REGISTERS R EH1 JH IH0 S T ER0 Z
REGISTER'S R EH1 JH IH0 S T ER0 Z
REGISTERED R EH1 JH IH0 S T ER0 D
REGISTERING R EH1 JH IH0 S T ER0 IH0 NG
REGISTERING R EH1 JH IH0 S T R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
register (v) rˈɛʤɪstər (r e1 jh i s t @ r)
registers (v) rˈɛʤɪstəz (r e1 jh i s t @ z)
registered (v) rˈɛʤɪstəd (r e1 jh i s t @ d)
registering (v) rˈɛʤɪstərɪŋ (r e1 jh i s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji, #5,221 [Add to Longdo]
花户[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, / ] registered occupants of a house, #213,762 [Add to Longdo]
挂号证[guà hào zhèng, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] register card [Add to Longdo]
登记用户[dēng jì yòng hù, ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] registered user [Add to Longdo]
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] register of names; attendance roll book [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] TH: จดทะเบียน  EN: register

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passmarke {f}register mark [Add to Longdo]
Passstift {m} (zur Positionierung) [techn.]register pin [Add to Longdo]
Register {n} | Register {pl} | Register führenregister | registers | to keep a register [Add to Longdo]
Register {n} | Register {pl}registry | registries [Add to Longdo]
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.] [Add to Longdo]
Registriergeräte {pl}register equipment [Add to Longdo]
Schuldbuch {n}register of debts [Add to Longdo]
Wählerliste {f}register of voters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスレジスタ[adoresurejisuta] (n) {comp} address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[indekkusurejisuta] (n) {comp} index register [Add to Longdo]
キャッシュレジスター[kyasshurejisuta-] (n) cash register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[shifutorejisuta] (n) {comp} shift register [Add to Longdo]
ステータスレジスタ[sute-tasurejisuta] (n) {comp} status register [Add to Longdo]
タイマー(P);タイマ[taima-(P); taima] (n) {comp} timer; clock register; (P) [Add to Longdo]
フラグレジスタ[furagurejisuta] (n) {comp} flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[be-suadoresurejisuta] (n) {comp} base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[be-surejisuta] (n) {comp} base register [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
シフトレジスタ[しふとれじすた, shifutorejisuta] shift register [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register [Add to Longdo]
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register [Add to Longdo]
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] REGISTER, FAMILIENREGISTER [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 register
   n 1: an official written record of names or events or
      transactions [syn: {register}, {registry}]
   2: (music) the timbre that is characteristic of a certain range
     and manner of production of the human voice or of different
     pipe organ stops or of different musical instruments
   3: a book in which names and transactions are listed
   4: (computer science) memory device that is the part of computer
     memory that has a specific address and that is used to hold
     information of a specific kind
   5: an air passage (usually in the floor or a wall of a room) for
     admitting or excluding heated air from the room
   6: a regulator (as a sliding plate) for regulating the flow of
     air into a furnace or other heating device
   7: a cashbox with an adding machine to register transactions;
     used in shops to add up the bill [syn: {cash register},
     {register}]
   v 1: record in writing; enter into a book of names or events or
      transactions
   2: record in a public office or in a court of law; "file for
     divorce"; "file a complaint" [syn: {file}, {register}]
   3: enroll to vote; "register for an election"
   4: be aware of; "Did you register any change when I pressed the
     button?" [syn: {record}, {register}]
   5: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   6: have one's name listed as a candidate for several parties
     [syn: {cross-file}, {register}]
   7: show in one's face; "Her surprise did not register"
   8: manipulate the registers of an organ
   9: send by registered mail; "I'd like to register this letter"
   10: enter into someone's consciousness; "Did this event register
     in your parents' minds?"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reg.
 
 1. (kıs.) regent, region, register, regular.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top