ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reclaiming

R IY0 K L EY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reclaiming-, *reclaiming*, reclaim
CMU English Pronouncing Dictionary
RECLAIMING R IY0 K L EY1 M IH0 NG
RECLAIM R IY0 K L EY1 M
RECLAIMED R IY0 K L EY1 M D
RECLAIMER R IY0 K L EY1 M ER0
RECLAIMER'S R IY0 K L EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reclaiming (v) rˈɪklˈɛɪmɪŋ (r i1 k l ei1 m i ng)
reclaim (v) rˈɪklˈɛɪm (r i1 k l ei1 m)
reclaims (v) rˈɪklˈɛɪmz (r i1 k l ei1 m z)
reclaimed (v) rˈɪklˈɛɪmd (r i1 k l ei1 m d)

English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reclaim(vt) เรียกกลับคืน, See also: เอากลับ, Syn. retrieve, take back
reclaim(vt) หักร้างถางพง, See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้, Syn. develop, open up
reclaim(vt) ใช้ประโยชน์จากของเสีย, Syn. salvage
reclaim from(phrv) ปรับปรุงดิน, See also: นำกลับมาใช้ประโยชน์
reclaim from(phrv) ช่วยให้ปลอดภัยจาก (วิถีชีวิตเลวร้าย)
reclaimation(n) การเข้าบุกเบิก, See also: การฟื้นฟู, Syn. restoration, recycling
irreclaimable(adj) ไม่สามารถเอาคืนได้, Ant. reclaimable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reclaimเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat reclaimการใช้ประโยชน์คืนจากความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reclaimการทำซ้ำ, Example: การนำของเสียมาสกัดหรือแยกส่วนที่ใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ เช่น การนำแก๊สจากกองขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Reclaimed rubberยางรีเคลมได้มาจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางเก่าที่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางในรถยนต์ หรือยางคงรูปที่เป็นของเสียซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการผลิต มาผ่านกรรมวิธีโดยความร้อนและเคมี ยางจะเกิดการดีพอลิเมอไรซ์ (depolymerize) เปลี่ยนจากสภาพคงรูป (vulcanized) และมีความยืดหยุ่น (elasticity ) กลับคืนไปสู่สถานะแรกเริ่ม คือ ไม่มีความคงรูป (unvulcanised) และไม่มีความยืดหยุ่น (plasticity )* ได้เป็นยางรีเคลมที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว (paste-like ) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ปกติจะใช้ยางรีเคลมผสมกับยางธรรมชาติสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความ แข็งแรงและความ ทนทานมากนัก *Plasticity คือ ความโน้มเอียงของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรเมื่อได้รับ แรงกระทำ [เทคโนโลยียาง]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reclaimationการฟื้นฟูสภาพ
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reclaimSome day man will reclaim the desert for agriculture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ้วถาง(v) reclaim, See also: open up, clear, Syn. แผ้ว, Example: พวกที่ทำไร่เลื่อนลอยแผ้วถางป่าจนเตียนโล่ง, Thai Definition: ทำให้เตียน สะอาดหรือหมดสิ้นไป
แผ้ว(v) clear, See also: clean, sweep, reclaim, open up, Syn. แผ้วถาง, ถาง, Example: พวกชาวเขาช่วยกันแผ้วป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน, Thai Definition: ทําให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป, มักใช้ประกอบกับคําอื่น เช่น แผ้วถาง แผ้วกวาด
แผ้วถาง(v) reclaim, See also: clear, clean, open up, Example: ชาวสวนช่วยกันแผ้วถางหญ้าเพื่อใช้ที่ดินสำหรับปลูกพืช, Thai Definition: ทำให้โล่งเตียนโดยการตัดต้นไม้หรือวัชพืชทิ้ง
ถม(v) fill, See also: cover up, reclaim, Syn. กลบ, ใส่, Example: การปรับเตรียมพื้นที่เพื่อลงรากฐานก่อสร้างอาคาร เวลานี้ได้ถมสระน้ำของวังลงเสียแล้วสระหนึ่ง, Thai Definition: เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม
บุกเบิก(v) reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai Definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับกระเป๋า[rap krapao] (n, exp) EN: baggage claim ; baggage reclaim  FR: livraison des bagages [f]
ถม[thom] (v) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover  FR: remblayer ; combler ; recouvrir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] reclaim (land), #21,096 [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] reclaimed land, #551,874 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bessernto reclaim [Add to Longdo]
fordert zurückreclaims [Add to Longdo]
forderte zurückreclaimed [Add to Longdo]
gewinnt wiederreclaims [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]
unverbesserlichirreclaimable [Add to Longdo]
unverbesserlich {adv}irreclaimably [Add to Longdo]
einen Sumpf urbar machento reclaim a swamp [Add to Longdo]
verbesserungsfähigreclaimable [Add to Longdo]
wiedergewinnendreclaiming [Add to Longdo]
wiedergewonnenreclaimed [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto reclaim | reclaiming [Add to Longdo]
Regenerat {m}reclaimed rubber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポルダー[poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut [Add to Longdo]
開拓地[かいたくち, kaitakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
干拓地[かんたくち, kantakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P) [Add to Longdo]
掘り起こす;掘り起す;掘起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up [Add to Longdo]
再生品[さいせいひん, saiseihin] (n) reclaimed goods [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) [Add to Longdo]
仙花紙;泉貨紙[せんかし, senkashi] (n) reclaimed paper [Add to Longdo]
築地[つきじ, tsukiji] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
反毛[はんもう, hanmou] (n) reclaimed wool [Add to Longdo]
埋め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up [Add to Longdo]
埋め立て地(P);埋立地[うめたてち, umetatechi] (n) reclaimed land; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions