ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebel

R EH1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebel-, *rebel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebel(n) ผู้ก่อการกบฏ, See also: ผู้ทรยศ, ผู้ก่อกบฏ, Syn. mutineer, revolter
rebel(n) คนขัดขืน, See also: คนหัวรั้น, Syn. protester, nonconformist
rebel(vi) ก่อกบฏ, See also: ต่อต้าน, Syn. multiny, revolt
rebel(vi) ดื้อรั้น, See also: ขัดขืน, Syn. disobey, resist
rebel at(phrv) โกรธและไม่พอใจ, See also: ต่อต้าน, ขัดขืน, Syn. revolt against
rebellion(n) การก่อกบฏ, See also: การกบฏ
rebellious(adj) ซึ่งก่อการกบฏ, See also: ขบถ, ดื้อรั้น, หัวรั้น, Syn. disobedient, mutinous
rebel against(phrv) ต่อต้าน, See also: ไม่ยอมเชื่อฟัง, ขัดขืน, Syn. mutiny against, revolt against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebel(เรบ'เบิล) n. กบฏ adj. กบฏ,ขัดขืน,หัวรั้น,จลาจล,หัวดื้อ. vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน,ต่อต้าน, Syn. insurrectionist, resist
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant, mutinous
cerebellum(เซอริเบล'ลัม) n. สมองน้อย,ส่วนล่างของสมอง., See also: cerebellar adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebel(vi) ก่อจลาจล,ก่อกบฏ,ขัดขืน,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
rebellious(adj) ซึ่งก่อการจลาจล,เป็นกบฏ,ทรยศ
cerebellum(n) มันสมองส่วนล่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebellionการกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebellionการกบฏ, การก่อความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-These rebels have no will to fight! -Poor things.กบฎพวกนี้ไม่มุ่งมั่นจะสู้ น่าสงสาร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Where's the Rebel going?ไอ้กบฎนี่จะไปไหน? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I believe you're planning to supply enemy rebels forces with Stinger missiles, intending to destroy Soviet aircraft.ฉันเชื่อว่า แกกำลังวางแผนส่งอาวุธให้กับพวกต่อต้าน จรวดมิสซาย สตริงเจอร์ เพื่อทำลายอากาศยานของโซเวียต Rambo III (1988)
Oh, a survivor. Where's the rebel base? Talk!โอ้ ผู้รอดชีวิต พวกก่อกบฎอยู่ไหน บอกมาซะ Toy Story (1995)
Where are your rebel friends now?ตอนนี้ เพื่อนที่ก่อกบฎกับนายอยู่ที่ไหน? Toy Story (1995)
But maybe that code was the location of some rebel army in North Africa or Middle East.แต่ถ้ารหัสนั้นเป็นของฝ่ายกบถทหารใน อาฟริกาหรือตะวันออกกลางล่ะ Good Will Hunting (1997)
Once they have that location, they bomb the village where the rebels are hidin'.แล้วเขาจะระเบิดหมู่บ้านที่ฝ่ายกบถซ่อนตัว Good Will Hunting (1997)
Are considered rebels against the school and expelledจะถือว่ากบฏต่อต้านโรงเรียน และถูกไล่ออกจากโรงเรียน GTO (1999)
Some rebel samurai got away!พวกซามูไรกบฏบางคนหนีไปน่ะ ! Millennium Actress (2001)
All the anti-government rebels have long been set free.แต่หนูน่ะ... Millennium Actress (2001)
And then we'll drive the last of the rebels into the sea.จากนั้นเราจะขับไล่กบฎทุกคนลงทะเล The Scorpion King (2002)
Johnny Guitar and Rebel Without a Cause.Johnny Guitar กับ Rebel Without a Cause มากกว่า The Dreamers (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebelA rebellion was brewing.
rebelChildren have a tendency to become rebellious.
rebelFarmers rebelled against the government.
rebelHe put down the rebellion in India.
rebelHe was attacked there by the rebels.
rebelRebellion it always sells at a profit.
rebelRwandan rebels are pushing their offensive south as fighting continues in the capital Kigali.
rebelSuch treatment would make anybody rebel.
rebelThe dog rebelled against his master.
rebelThe inhabitants rebelled against the ruler.
rebelThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
rebelThe peasants rose up in rebellion against the ruler.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกฮือ(v) rise up, See also: rebel, revolt, mutiny, resist, Example: ประชาชนลุกฮือเพื่อต่อต้านเผด็จการ
กบฏ(n) rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count Unit: คน, คณะ, Thai Definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ก่อการจลาจล(n) rioter, See also: rebel, revolutionary, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, ผู้ก่อการร้าย, Example: ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ก่อการจลาจล เพื่อให้หยุดทำลายทรัพย์สินของรัฐ, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่ทำความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง
แข็งข้อ(v) rebel, See also: be obdurate, Syn. กำเริบ, ขัดขืน, Example: พวกคนงานแข็งข้อต่อนายจ้าง เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่ยอมตาม, ตั้งข้อสู้อย่างไม่อ่อนน้อม
กบฏ(v) revolt, See also: rebel, Syn. ทรยศ, Example: ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร, Thai Definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
กระด้างกระเดื่อง(adj) rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กบฏ(v) rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai Definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กบฏ(n) rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai Definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
การก่อการร้าย(n) rebellion, Syn. การจราจล, Example: การก่อการร้ายข้ามชาติทำให้เราต้องเสียเลือดเนื้ออย่างมาก
ขบถ(n) rebel, See also: insurgent, betrayer, traitor, Syn. กบฎ, ผู้ทรยศ, Example: รัฐบาลได้ปราบขบถทางภาคใต้ลงโดยรวดเร็ว, Thai Definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[kabot] (n) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary  FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
การจราจล[kān jarājøn] (n) EN: rebellion ; riot ; sedition
การปฏิวัติ[kān patiwat] (n) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion  FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[khabot] (n) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[khabot] (v) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray  FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขัดขืน[khatkheūn] (v) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder  FR: contrevenir ; désobéir
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
เป็นกบฏ[pen kabot] (v) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel  FR: se révolter ; se rebeller
พวกกบฏ[phūak kabot] (n, exp) EN: rebels ; insurgents  FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
REBEL R EH1 B AH0 L
REBEL R IH0 B EH1 L
REBELS R EH1 B AH0 L Z
REBELS R IH0 B EH1 L Z
REBELO R EH0 B EH1 L OW0
REBELS' R EH1 B AH0 L Z
REBELLO R EH0 B EH1 L OW0
REBEL'S R EH1 B AH0 L Z
REBELLED R IH0 B EH1 L D
REBELLING R IH0 B EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebel (n) rˈɛbəl (r e1 b @ l)
rebel (v) rˈɪbˈɛl (r i1 b e1 l)
rebels (n) rˈɛbəlz (r e1 b @ l z)
rebels (v) rˈɪbˈɛlz (r i1 b e1 l z)
rebelled (v) rˈɪbˈɛld (r i1 b e1 l d)
rebelling (v) rˈɪbˈɛlɪŋ (r i1 b e1 l i ng)
rebellion (n) rˈɪbˈɛlɪəʳn (r i1 b e1 l i@ n)
rebellions (n) rˈɪbˈɛlɪəʳnz (r i1 b e1 l i@ n z)
rebellious (j) rˈɪbˈɛlɪəʳs (r i1 b e1 l i@ s)
rebelliously (a) rˈɪbˈɛlɪəʳsliː (r i1 b e1 l i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
造反[zào fǎn, ㄗㄠˋ ㄈㄢˇ, ] rebel; revolt, #16,545 [Add to Longdo]
叛军[pàn jūn, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] rebel army, #22,035 [Add to Longdo]
反叛[fǎn pàn, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ, ] rebel; revolt, #25,008 [Add to Longdo]
造反派[zào fǎn pài, ㄗㄠˋ ㄈㄢˇ ㄆㄞˋ, ] rebel faction, #29,858 [Add to Longdo]
逆反[nì fǎn, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ, ] rebellious behavior; opposite; ob-, #55,975 [Add to Longdo]
叛匪[pàn fěi, ㄆㄢˋ ㄈㄟˇ, ] rebel bandit, #65,534 [Add to Longdo]
乱民[luàn mín, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, / ] rebels, #93,316 [Add to Longdo]
反抗者[fǎn kàng zhě, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ ㄓㄜˇ, ] rebel, #103,299 [Add to Longdo]
侯景之乱[Hóu Jǐng zhī luàn, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] rebellion against Liang of the Southern Dynasties 南朝梁 in 548, #173,859 [Add to Longdo]
渠魁[qú kuí, ㄑㄩˊ ㄎㄨㄟˊ, ] rebel leader; ringleader; bandit chieftain, #297,487 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebell {m}insurgent [Add to Longdo]
Rebell {m} | Rebellen {pl}rebel | rebels [Add to Longdo]
rebellieren; revoltieren; sich auflehnen; sich aufbäumen | rebellierend; revoltierend; auflehnend; aufbäumend | rebelliert; revoltiert; aufgelehnt; aufgebäumt | rebelliert; revoltiert | rebellierte; revoltierteto rebel | rebelling | rebelled | rebels | rebelled [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adj}mutinous [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adv}mutinously [Add to Longdo]
rebellisch {adj}rebellious [Add to Longdo]
rebellisch; abtrünnig {adj}rebel [Add to Longdo]
rebellisch {adv}rebelliously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レベリオン;レベリヨン[reberion ; reberiyon] (n) rebellion [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) [Add to Longdo]
レヴェル[reveru] (n) (1) rebel; (2) level [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
安史の乱[あんしのらん, anshinoran] (n) An-Shi Rebellion (755-763 CE); An Lushan Rebellion [Add to Longdo]
黄巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent [Add to Longdo]
逆徒[ぎゃくと, gyakuto] (n) rebel; traitor [Add to Longdo]
弓引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
兇徒;凶徒[きょうと, kyouto] (n) outlaw; rebel; rioter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反乱[はんらん, hanran] Rebellion, Aufstand [Add to Longdo]
賊軍[ぞくぐん, zokugun] Rebellenheer, Rebellen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rebel
   n 1: `Johnny' was applied as a nickname for Confederate soldiers
      by the Federal soldiers in the American Civil War;
      `greyback' derived from their grey Confederate uniforms
      [syn: {Rebel}, {Reb}, {Johnny Reb}, {Johnny}, {greyback}]
   2: a person who takes part in an armed rebellion against the
     constituted authority (especially in the hope of improving
     conditions) [syn: {insurgent}, {insurrectionist}, {freedom
     fighter}, {rebel}]
   3: someone who exhibits great independence in thought and action
     [syn: {maverick}, {rebel}]
   v 1: take part in a rebellion; renounce a former allegiance
      [syn: {rebel}, {arise}, {rise}, {rise up}]
   2: break with established customs [syn: {rebel}, {renegade}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top