ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ranger

R EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ranger-, *ranger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ranger(n) เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน, Syn. forest ranger, warden
ranger(n) ผู้ท่องเที่ยว, See also: คนท่องเที่ยว, Syn. wanderer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
grangerisevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer, grangeriser n. grangerism n.
grangerizevt. แทรกภาพในหนังสือ,ตัดภาพแทรก จากหนังสือ, See also: grangerizer, grangeriser n. grangerism n.
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to be the Lone Ranger or the Cisco Kid?นายอยากเป็นโลน เรนเจอร์ หรือ เจ้าหนู คิสโก้? Stand by Me (1986)
It's only used by our people, rangers in Section 4 and by Section 6.คนที่ใช้มันได้จะต้องเป็นคนในแน่ๆ, เพราะมีแค่แผนก 4 กับแผนก 6 ที่มีพวกจู่โจม. Ghost in the Shell (1995)
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ Toy Story (1995)
What does a Space Ranger actually do?จริงๆแล้วทหารอวกาศทำอะไรกันหรอ? Toy Story (1995)
Hang on, Grandma. It's just another two miles to the ranger station.แขวนบนยาย มันเป็นเพียง อีกสองไมล์ไปยังสถานีเรนเจอร์ Dante's Peak (1997)
What's this? A Ranger caught off his guard?อะไรเนีย คนจรลืมระวังตัวเหรอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And what would a Ranger know of this matter?คนจรจะมารู้เรื่องอะไร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is Ranger Base Emergency. Do you copy?นี้เป็นฐานฉุกเฉินแรนเจอร์ คุณคัดลอก? Wrong Turn (2003)
This is what you also said last week when you arrested that troop of girl rangers for selling cookies!คุณก็พูดแบบนี้เมื่ออาทิตย์ก่อน ตอนที่คุณจับ... กลุ่มทหารหญิงข้อหาขายคุ้กกี้ Inspector Gadget 2 (2003)
I was a captain with the 6th Ranger battalion.ผมเป็นหัวหน้ากองของหน่วยรบที่ 6 The Great Raid (2005)
Major, this is Lieutenant Colonel Henry Mucci, CO, 6th Ranger battalion.นี่ พันโท เฮนรี่ มุชชี่ นะ ผู้บัญชาการของหน่วยกองรบที่ 6 The Great Raid (2005)
We got Rangers out there that ain't heard the first round go downrange in combat yet.เรามีแต่พลทหารที่ไม่เคยรบมาก่อนเลยนะครับ The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rangerThe rangers decided to go to the sailor's rescue.
rangerThe Rangers Lead the Way.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวต่างชาติ[chāo tāngchāt] (n) EN: foreigner  FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[chāo tāngprathēt] (n) EN: foreigner  FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ฝรั่ง[Farang = Fárang] (n) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner  FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[Farang = Fárang] (adj) EN: western  FR: occidental ; étranger
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดเป็นแถว[jat pen thaēo] (v, exp) FR: aligner ; ranger
จอด[jøt] (v) EN: park ; stop  FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จอดรถ[jøt rot] (v, exp) EN: park (a vehicle)  FR: garer (un véhicule) ; stationner ; parquer (un véhicule) ; ranger (un véhicule)
จอดรถชิดขอบทาง[jøt rot chit khøp thāng] (v, exp) EN: pull over  FR: se ranger sur le côté de la route

CMU English Pronouncing Dictionary
RANGER R EY1 N JH ER0
RANGERS R EY1 N JH ER0 Z
RANGER'S R EY1 N JH ER0 Z
RANGERS' R EY1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ranger (n) rˈɛɪnʤər (r ei1 n jh @ r)
rangers (n) rˈɛɪnʤəz (r ei1 n jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förster {m}; Waldhüter {m}ranger [Am.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
アレンジャー[arenja-] (n) arranger [Add to Longdo]
エトランゼ[etoranze] (n) stranger (fre [Add to Longdo]
ストレンジャー[sutorenja-] (n) stranger [Add to Longdo]
ランゲルハンス[rangeruhansu] (n) Langerhans [Add to Longdo]
ランゲルハンス島[ランゲルハンスとう, rangeruhansu tou] (n) islets of Langerhans [Add to Longdo]
レンジャー(P);レインジャー;レーンジャー[renja-(P); reinja-; re-nja-] (n) ranger; (P) [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile [Add to Longdo]
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ranger
   n 1: a member of the Texas state highway patrol; formerly a
      mounted lawman who maintained order on the frontier [syn:
      {Texas Ranger}, {Ranger}]
   2: an official who is responsible for managing and protecting an
     area of forest [syn: {fire warden}, {forest fire fighter},
     {ranger}]
   3: a member of a military unit trained as shock troops for hit-
     and-run raids [syn: {commando}, {ranger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top