ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rabbit

R AE1 B AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabbit-, *rabbit*
English-Thai: Longdo Dictionary
rabbit(n) กระต่าย
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rabbit(n) กระต่าย, Syn. hare
rabbit(n) ขนกระต่าย
rabbit(n) เนื้อกระต่าย
rabbit(sl) พูดไม่หยุด
rabbit on(phrv) พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
rabbit food(sl) ผักสลัด, See also: ผักกาดหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabbit(แรบ'บิท) n. กระต่าย,ขนกระต่าย,หนังขนกระต่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
rabbit(n) กระต่าย,มือช้นสวะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rabbitAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
rabbitAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
rabbitAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
rabbitAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
rabbitA lot of boys ran after the rabbit.
rabbitA mother rabbit keeps her babies warms with her own body.
rabbitAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
rabbitAnd the little black rabbit never looked sad again.
rabbitA rabbit has long ears.
rabbitA rabbit is running in the garden.
rabbitBut my place is like a rabbit hutch.
rabbit"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาะ(n) rabbit, See also: hare, Syn. กระต่าย, Thai Definition: สัตว์ขนปุย หูยาว มีฟันหน้าซี่ใหญ่ 2 ซี่ ซี่เล็กซ้อนข้างหลัง 2 ซี่ ชอบกินพืชผัก
กระต่าย(n) rabbit, Example: กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระต่าย[kratāi] (n) EN: rabbit ; hare  FR: lapin [m] ; lièvre [m]
กระต่ายบ้าน[kratāi bān] (n, exp) EN: rabbit  FR: lapin domestique [m]
พูดพร่ำ[phūt-phram] (v, exp) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze  FR: parler interminablement
ปีเกาะ[pī thǿ] (n, exp) EN: Year of the Rabbit (Chinese astrology)  FR: année du lièvre (astrologie chinoise) [f]
ถลกหนังกระต่าย[thalok nang kratāi] (v, exp) EN: skin a rabbit  FR: dépiauter un lapin ; écorcher un lapin
เถาะ[thǿ] (n) EN: year of the rabbit  FR: année du lièvre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RABBIT R AE1 B AH0 T
RABBIT R AE1 B IH0 T
RABBITS R AE1 B AH0 T S
RABBITT R AE1 B IH0 T
RABBITEARS R AE1 B IH0 T IY1 R Z
RABBITLIKE R AE1 B AH0 T L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabbit (v) rˈæbɪt (r a1 b i t)
rabbits (v) rˈæbɪts (r a1 b i t s)
rabbited (v) rˈæbɪtɪd (r a1 b i t i d)
rabbiting (v) rˈæbɪtɪŋ (r a1 b i t i ng)
rabbit-hole (n) rˈæbɪt-houl (r a1 b i t - h ou l)
rabbit-holes (n) rˈæbɪt-houlz (r a1 b i t - h ou l z)
rabbit-hutch (n) rˈæbɪt-hʌtʃ (r a1 b i t - h uh ch)
rabbit-punch (n) rˈæbɪt-pʌntʃ (r a1 b i t - p uh n ch)
rabbit-burrow (n) rˈæbɪt-bʌrou (r a1 b i t - b uh r ou)
rabbit-warren (n) rˈæbɪt-wɒrən (r a1 b i t - w o r @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, ] rabbit, #4,046 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaninchenfell {n}rabbit skin [Add to Longdo]
Kaninchengehege {n} | Kaninchengehege {pl}rabbit warren; warren | rabbit warrens [Add to Longdo]
Kaninchenstall {m}rabbit hutch [Add to Longdo]
Löffel {pl}; Hasenohren {pl}rabbit ears [Add to Longdo]
Kaninchen {n} [zool.] | Kaninchen {pl}rabbit | rabbits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アンゴラ兎[アンゴラうさぎ, angora usagi] (n) Angora rabbit [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rabbit
   n 1: any of various burrowing animals of the family Leporidae
      having long ears and short tails; some domesticated and
      raised for pets or food [syn: {rabbit}, {coney}, {cony}]
   2: the fur of a rabbit [syn: {lapin}, {rabbit}]
   3: flesh of any of various rabbits or hares (wild or
     domesticated) eaten as food [syn: {rabbit}, {hare}]
   v 1: hunt rabbits

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top