ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quieten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quieten-, *quieten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quieten(vt) ทำให้เงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietenAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
quietenHer fears gradually quietened down.
quietenThus money in circulation drops, and price escalation quietens down.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quieten (v) kwˈaɪətn (k w ai1 @ t n)
quietens (v) kwˈaɪətnz (k w ai1 @ t n z)
quietened (v) kwˈaɪətnd (k w ai1 @ t n d)
quietening (v) kwˈaɪətnɪŋ (k w ai1 @ t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
鳴りを潜める[なりをひそめる, nariwohisomeru] (exp,v1) (1) to quieten down; to fall silent; (2) to lay low; to keep a low profile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quieten
   v 1: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
      speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet},
      {quiesce}, {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]
   2: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
     [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
     {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
     [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite},
     {rouse}, {turn on}]
   3: cause to be quiet or not talk; "Please silence the children
     in the church!" [syn: {hush}, {quieten}, {silence}, {still},
     {shut up}, {hush up}] [ant: {louden}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top