ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provoke

P R AH0 V OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provoke-, *provoke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provoke(vt) ยั่วยุอารมณ์, See also: ปลุกปั่น, Syn. stir, rouse
provoke(vt) ทำให้โกรธ, Syn. aggravate, irritate
provoke into(phrv) กระตุ้น, See also: เร่ง, ทำให้รำคาญ, รบกวน, Syn. goad into, sting into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provoke(พระโวค') vt. ยุแหย่,กระตุ้น,ปลุกปั่น,ก้าวร้าว,ก่อให้เกิด,ยั่ว, See also: provoking adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
provoke(vt) ยั่ว,ทำให้โกรธ,ปลุกปั่น,ยุแหย่,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provokeHe was provoked into hitting her.
provokeHis rude reply provoked her to slap him on the face.
provokeIt would provoke a saint.
provokeMy words provoked her (to anger).
provokeThe cat will scratch you if you provoke it.
provokeThe railroad provoked a kind of revolution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว(v) provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai Definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ยั่วยุ(v) incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai Definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
พาลกระแชง(v) quarrelsome, See also: provoke a dispute, Example: นายจะมามัวพาลกระแชงใส่พวกเราหน่อยเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่า, Thai Definition: พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย
ตอแย(v) provoke, See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound, Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่, สนใจ, Example: ไม่มีใครอยากตอแยกับคนเจ้าอารมณ์อย่างเธอหรอก, Thai Definition: ยั่วให้เกิดความรำคาญหรือให้โกรธ, สนใจ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น อย่าไปตอแยด้วย
ยวนยี(v) provoke, See also: irritate, put out, aggravate, vex, Syn. ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดโทสะ
อวยชัย(v) wish one success, See also: provoke a blessing for victory and good fortune, Syn. อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: บรรดาคนเฒ่าคนแก่ต่างก็อวยชัยแด่ลูกหลานที่จะไปแข่งขัน, Thai Definition: กล่าวคำอวยพรขอให้มีชัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[deūatdān] (v) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath  FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
จุดประกาย[jut prakāi] (v, exp) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ก่อ[kø] (v) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite  FR: causer ; provoquer ; déclencher
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนประสาท[kūan prasāt] (v, exp) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke  FR: taper sur les nerfs
รวน[rūan] (v) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press  FR: provoquer ; exciter
ท้า[thā] (v) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke  FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ถามหาเรื่อง[thām hā reūang] (v, exp) EN: put a provocative question ; question provocatively ; provoke

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVOKE P R AH0 V OW1 K
PROVOKED P R AH0 V OW1 K T
PROVOKES P R AH0 V OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provoke (v) prˈəvˈouk (p r @1 v ou1 k)
provoked (v) prˈəvˈoukt (p r @1 v ou1 k t)
provokes (v) prˈəvˈouks (p r @1 v ou1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑衅[tiǎo xìn, ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] provoke, #11,485 [Add to Longdo]
使愤怒[shǐ fèn nù, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ, 使 / 使] provoke [Add to Longdo]
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, ] provoke, incite; stir up; arouse (attention) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火がつく;火が付く;火が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge [Add to Longdo]
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P) [Add to Longdo]
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend [Add to Longdo]
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P) [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provoke
   v 1: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
      pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
      {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
      {provoke}]
   2: evoke or provoke to appear or occur; "Her behavior provoked a
     quarrel between the couple" [syn: {provoke}, {evoke}, {call
     forth}, {kick up}]
   3: provide the needed stimulus for [syn: {provoke}, {stimulate}]
   4: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
     staff when he is overworked"; "This man harasses his female
     co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
     {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
     {provoke}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top