ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

province

P R AA1 V AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -province-, *province*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
province(n) จังหวัด
province(n) อาณาเขต, See also: เขต, Syn. area, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area

English-Thai: Nontri Dictionary
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provinceจังหวัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The new military governor of the Northwest Province was on that ship.ผู้บัญชาการทหารคนใหม่มาในเรือด้วย Gandhi (1982)
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
This is Derrick McCane spotted several times in the province in the past year.นี่คือเดริค แมคเครน... ...พบตัวหลายครั้งในแถบนี้ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
So in what province in Canada were you born?แล้วคุณเกิดที่จังหวัดไหนของแคนาดา? City of Angels (1998)
In Kyungsang Province its offspring...ใน Kyungsang ลูกๆ ของมัน... . Oldboy (2003)
Mr. Bong from Gangwon Province is waiting outside.คุณบงจากกังวอน รอคุณอยู่ข้างนอกนะคะ Art of Seduction (2005)
Ever since the bombings, the entire province cannot grow rice.ตั้งแต่โดนบอมบ์ ทั้งจังหวัดปลูกข้าวไม่ได้เลย Rescue Dawn (2006)
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม An Inconvenient Truth (2006)
(Mohinder) For all his bluster, it is the sad province of Man that he cannot choose his triumph.(โมฮินเดอร์) สำหรับเสียงคำรามของเขาเอง, มันเป็นความเศร้า นั่นเขาไม่สามารถเลือกชัยชนะของเขาได้ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
You look like the Shandong province type.เจ้าดูเหมือนคนมณฑลชางตุงนะเนี่ย The Forbidden Kingdom (2008)
These folks in the provinces look up to us. We need to be efficient.คนเหล่านี้ในต่างจังหวัดมีลักษณะขึ้นอยู่กับเรา เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provincePasta is Fernando's province.
provinceThat's my province.
provinceThe anthropologist says old customs still prevail in the province.
provinceThe province is relatively rich in mineral resources.
provinceThe province is rich in mineral resources.
provinceThe province supplies its neighbors with various raw materials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลรัฐ(n) state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count Unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ.(n) province, Syn. จังหวัด
หัวเมือง(n) provinces, Example: เดิมประเทศไทยมีหัวเมืองใหญ่ๆ หลายหัวเมือง, Count Unit: หัวเมือง, เมือง, Thai Definition: จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด(n) province, See also: country, Example: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง, Thai Definition: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด(n) province, See also: country, Example: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง, Thai Definition: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
จังหวัด(n) province, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งเดินทางไปยังภาคเหนือ และกระจายกันอยู่หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง แพร่, Count Unit: จังหวัด, Thai Definition: หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลายๆ อำเภอเข้าด้วยกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
ใบบอก[baibøk] (n) EN: dispatch ; advice ; official report from the province  FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[bai rāi-ngān] (n, exp) EN: official report from the province
หัวเมือง[hūameūang] (n, exp) EN: provinces ; upcountry
จังหวัด[jangwat] (n) EN: province  FR: province [f]
จังหวัดอำนาจเจริญ[Jangwat Amnāt Jaroēn] (n, prop) EN: Amnat Charoen province  FR: province de Amnat Charoen [f]
จังหวัดอ่างทอง[Jangwat Āng Thøng] (n, prop) EN: Ang Thong province  FR: province de Ang Thong [f]
จังหวัดบุรีรัมย์[Jangwat Burīram] (n, prop) EN: Buri Ram province ; Buriram province  FR: province de Buri Ram [f] ; province de Buriram [f]
จังหวัดฉะเชิงเทรา[Jangwat Chachoēngsao] (n, prop) EN: Chachoengsao province  FR: province de Chachoengsao [f]
จังหวัดชายแดน[jangwat chāidaēn] (n, exp) EN: border province  FR: province frontalière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVINCE P R AA1 V AH0 N S
PROVINCE P R AA1 V IH0 N S
PROVINCES P R AA1 V AH0 N S AH0 Z
PROVINCE'S P R AA1 V AH0 N S IH0 Z
PROVINCETOWN P R AA1 V AH0 N S T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
province (n) prˈɒvɪns (p r o1 v i n s)
provinces (n) prˈɒvɪnsɪz (p r o1 v i n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
省份[shěng fèn, ㄕㄥˇ ㄈㄣˋ, ] province, #8,911 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロビンス[purobinsu] (n) province [Add to Longdo]
沿海州[えんかいしゅう, enkaishuu] (n) (Russian) maritime provinces; (P) [Add to Longdo]
下国[げこく, gekoku] (n,vs) leaving for the provinces [Add to Longdo]
外省人[がいしょうじん, gaishoujin] (n) (1) (See 本省人) (China) someone from outside one's own province; (2) (Taiwan) someone who moved to Taiwan from the continent after WWII [Add to Longdo]
関東八州[かんとうはっしゅう, kantouhasshuu] (n) (See 関八州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke) [Add to Longdo]
関八州[かんはっしゅう, kanhasshuu] (n) (abbr) (See 関東八州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke) [Add to Longdo]
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province [Add to Longdo]
郷里制[ごうりせい, gourisei] (n) (See 国郡里制) township-neighbourhood system (redefining the province-district-neighbourhood system, establishing 50-home townships of 2-3 neighbourhoods each; 715-740 CE) [Add to Longdo]
五畿内[ごきない, gokinai] (n) (See 四畿内) the Five Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, and Izumi) [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 province
   n 1: the territory occupied by one of the constituent
      administrative districts of a nation; "his state is in the
      deep south" [syn: {state}, {province}]
   2: the proper sphere or extent of your activities; "it was his
     province to take care of himself" [syn: {province},
     {responsibility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top