ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protection

P R AH0 T EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protection-, *protection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protection(n) การปกป้อง, See also: การป้องกัน, Syn. assurance, safeguard, safekeeping, Ant. insecurity
protection(n) คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง
protection(n) ค่าคุ้มครอง
protection(n) ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security, defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protectionการคุ้มครอง, การอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protection๑. การคุ้มกัน๒. ความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการคุ้มครองป้องกัน, การอารักขา, การปกปักษ์รักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection and indemnity risksภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองและชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection mechanismกลไกการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protection, equalการให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ, Example: [นิวเคลียร์]
Protection Forestป่าป้องกันภัย, Example: พื้นที่ป่าที่ได้กำหนดไว้ให้ทำหน้าที่ป้องกัน ภัย หรือรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เช่น เป็นป่าป้องกันแหล่งต้นน้ำลำธาร ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันดินพัง และบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยและลมพายุ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งพันธุกรรมของทั้งพืชและ สัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าเป็นป่าอนุรักษ์ อันได้แก่ ป่าต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Protection of civiliansการพิทักษ์สิทธิพลเรือน [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิปกป้อง [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิคุ้มครองการค้า, Example: นโยบายของรัฐบาลที่นำภาษี โควต้า และมาตรการจำกัดสินค้านำเข้า มาใช้เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายใน ประเทศสามารถอยู่รอดได้ ไม่ต้องแข่งขันกับสอนค้าชนิดเดียวกัน จากต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายเสรีนิยมมักมองลัทธิคุ้มครองการค้าว่าก่อให้เกิดผลเสีย หายต่อประเทศโดยส่วนรวม เช่นรัฐบาลให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยการตั้งภาษีสินค้านำเข้าในอัตราสูงมากหรือห้ามนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ผลประโยชน์จะตกกับผู้ประกอบรถยนต์เพียงกลุ่มเดียว แต่ผู้บริโภคทั้งประเทศจะเสียผลประโยชน์โดยต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผล [สิ่งแวดล้อม]
protectionismลัทธิการคุ้มครองทางการค้า, Example: เป็นนโยบายที่มุ่งปกป้องสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศเพื่อมิให้ถูกแข่งขันจากสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ รัฐบาลจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตั้งกำแพงภาษี การกำหนดโควต้าการนำเข้า รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ผลิตภายในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protectionCritics are just crying wolf about protectionism.
protectionI am responsible for her protection.
protectionJust because it's a "safe day" I'm not going to make out like monkeys without protection. Isn't it the duty of loving sex to take proper care of contraception?
protectionLet's jump the protection circuit.
protectionNature provides other forms of protection against environmental dangers.
protectionParents provide protection for their children.
protectionShe asked the police for protection.
protectionShe managed to run away under the protection of darkness.
protectionThe boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.
protectionThe protection circuit is built into the system.
protectionThey asserted protection of the environment.
protectionThey may properly claim the protection of the lay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารักขา(n) protection, See also: guard, Syn. การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล, Notes: (บาลี)
อารักษ์(n) protection, See also: guard, Syn. อารักขา, การป้องกัน, การคุ้มครอง, การดูแล, Example: หล่อนต้องอยู่ในอารักษ์ของเจ้าหน้าที่
อาวรณ์(n) shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
การดำรง(n) maintenance, See also: protection, preservation, keeping, Syn. การรักษา, Thai Definition: การรักษาไว้ให้มีอยู่
ที่พึ่ง(n) supporter, See also: protection, sanctuary, shelter, Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารักขา[ārakkhā] (n) EN: custody ; protection ; guard  FR: protection [f]
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [f]
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[kān anurak singwaētløm] (n, exp) EN: environment conservation  FR: protection de l'environnement [f]
การอารักขา[kān ārakkhā] (n) EN: custody ; protection
การคุ้มกัน[kān khumkan] (n) EN: protection  FR: protection [f]
การคุ้มครอง[kān khumkhrøng] (n) EN: protection  FR: protection [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon] (n, exp) EN: personal data protection  FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[kān khumkhrøng likkhasit] (n, exp) EN: copyright protection
การคุ้มครองผู้บริโภค[kān khumkhrøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer protection

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTECTION P R AH0 T EH1 K SH AH0 N
PROTECTIONS P R AH0 T EH1 K SH AH0 N Z
PROTECTIONISM P R AH0 T EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
PROTECTIONIST P R AH0 T EH1 K SH AH0 N IH0 S T
PROTECTIONISTS P R AH0 T EH1 K SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protection (n) prˈətˈɛkʃən (p r @1 t e1 k sh @ n)
protections (n) prˈətˈɛkʃənz (p r @1 t e1 k sh @ n z)
protectionism (n) prˈətˈɛkʃənɪzəm (p r @1 t e1 k sh @ n i z @ m)
protectionist (n) prˈətˈɛkʃənɪst (p r @1 t e1 k sh @ n i s t)
protectionists (n) prˈətˈɛkʃənɪsts (p r @1 t e1 k sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] protection; shade, #38,780 [Add to Longdo]
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] protectionism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auenschutz {m}protection of alluvial areas [Add to Longdo]
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments [Add to Longdo]
Einsteckpuffer {m}protection buffer [Add to Longdo]
Erfindungsschutz {m}protection of inventions [Add to Longdo]
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal [Add to Longdo]
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction [Add to Longdo]
Markenschutz {m}protection of trademarks [Add to Longdo]
Patentschutz {m}protection by patent [Add to Longdo]
Pflanzenschutz {m}protection of plant [Add to Longdo]
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
Schutzkappe {f}; Schutzblech {n}protection cap; protective cover [Add to Longdo]
Schutzleiter {m}protection conductor [Add to Longdo]
Sonnenschutz {m}protection against the sun [Add to Longdo]
Strahlungsschutz {m}protection against radiated heat [Add to Longdo]
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みかじめ料;見ヶ〆料;見ケ〆料[みかじめりょう, mikajimeryou] (n) protection money [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[uirusupurotekushon] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
ウイルス監視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection [Add to Longdo]
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law [Add to Longdo]
コピープロテクション[kopi-purotekushon] (n) {comp} copy protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[kopi-purotekuto] (n) {comp} copy protection [Add to Longdo]
サンケア指数[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) {comp} data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] (n) {comp} data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] (n) {comp} password protection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
メモリプロテクト[めもりぷろてくと, memoripurotekuto] memory protection [Add to Longdo]
メモリ保護[メモリほご, memori hogo] memory protection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protection
   n 1: the activity of protecting someone or something; "the
      witnesses demanded police protection"
   2: a covering that is intend to protect from damage or injury;
     "they had no protection from the fallout"; "wax provided
     protection for the floors" [syn: {protective covering},
     {protective cover}, {protection}]
   3: defense against financial failure; financial independence;
     "his pension gave him security in his old age"; "insurance
     provided protection against loss of wages due to illness"
     [syn: {security}, {protection}]
   4: the condition of being protected; "they were huddled together
     for protection"; "he enjoyed a sense of peace and protection
     in his new home" [syn: {protection}, {shelter}]
   5: kindly endorsement and guidance; "the tournament was held
     under the auspices of the city council" [syn: {auspices},
     {protection}, {aegis}]
   6: the imposition of duties or quotas on imports in order to
     protect domestic industry against foreign competition; "he
     made trade protection a plank in the party platform" [syn:
     {protection}, {trade protection}]
   7: payment extorted by gangsters on threat of violence; "every
     store in the neighborhood had to pay him protection" [syn:
     {protection}, {tribute}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top