ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prohibit

P R OW0 HH IH1 B AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prohibit-, *prohibit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prohibit(vt) ห้าม, See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต, Syn. forbid, interdict, ban
prohibition(n) การห้าม, See also: การยับยั้ง, Syn. forbiddance, ban
prohibition(n) ข้อห้าม, See also:
prohibitive(adj) ซึ่งยับยั้ง, See also: ซึ่งจำกัด, Syn. restrictive, restraining, limiting
prohibit from(phrv) ห้ามในเรื่อง
prohibitionist(n) ผู้ห้าม, See also: ผู้ป้องกัน, ผู้ขัดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prohibit(โพรฮิบ'บิท) vt. ห้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง., See also: prohibiter, prohibitor n.
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
prohibitive(โพรฮิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งห้าม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งป้องกัน,ซึ่งยับยั้ง., See also: prohibitiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม [ดู inhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibition, writ ofหมายห้ามของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prohibited booksหนังสือต้องห้าม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prohibitAn accident prohibited his attending the ceremony.
prohibitA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
prohibitChildren are prohibited from smoking.
prohibitDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.
prohibitEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
prohibitHunting is prohibited in this area.
prohibitIt is good at the law that smoking is prohibited in many countries.
prohibitMany countries have passed laws to prohibit people from smoking in public places.
prohibitMinors are prohibited from smoking by law.
prohibitOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
prohibitOur school prohibits us from going to the movies alone.
prohibitParking is prohibited here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งต้องห้าม(n) prohibition, See also: ban, Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
หวงห้าม(adj) forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai Definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
ข้อห้าม(n) prohibition, See also: ban, taboo, forbiddance, Syn. ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ห้าม(v) forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai Definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ต้องห้าม(adj) forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai Definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้
ทัดทาน(v) prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai Definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ปราม(v) prohibit, See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop, Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน, Example: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว
ถือ(v) forbid, See also: prohibit, ban, bar, Example: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี, Thai Definition: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
สินค้าต้องห้าม(n) prohibited goods, Example: ทางศุลกากรเริ่มจริงจังกับสินค้าต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
สั่งห้าม(v) prohibit, See also: forbid, interdict, obstruct, prevent, ban, Example: นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ, Thai Definition: ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[hām detkhāt] (v, exp) EN: be strictly prohibited (to)
การห้ามนำเข้า[kān hām namkhao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การห้ามนำสินค้าเข้า[kān hām nam sinkhā khao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
ข้อห้าม[khøhām] (n) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance  FR: interdiction [f]
ข้อละเว้น[khølawēn] (n) EN: prohibition ; exception
ของต้องห้าม[khøng tǿng hām] (n, exp) EN: prohibited goods ; prohibited articles
พระราชบัญญัติห้าม...[phrarātchabanyat hām …] (n, exp) EN: law prohibiting …  FR: loi d'interdiction de …
สิ่งของต้องห้าม[singkhøng tǿng hām] (n, exp) EN: prohibited goods
สินค้าต้องห้าม[sinkhā tǿng hām] (n, exp) EN: prohibited goods

CMU English Pronouncing Dictionary
PROHIBIT P R OW0 HH IH1 B AH0 T
PROHIBITS P R OW0 HH IH1 B AH0 T S
PROHIBITED P R OW0 HH IH1 B AH0 T AH0 D
PROHIBITING P R OW0 HH IH1 B AH0 T IH0 NG
PROHIBITION P R OW2 AH0 B IH1 SH AH0 N
PROHIBITIVE P R OW0 HH IH1 B AH0 T IH0 V
PROHIBITORY P R OW0 HH IH1 B AH0 T AO2 R IY0
PROHIBITIONS P R OW2 AH0 B IH1 SH AH0 N Z
PROHIBITION'S P R OW2 AH0 B IH1 SH AH0 N Z
PROHIBITIVELY P R OW0 HH IH1 B AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prohibit (v) prˈəhˈɪbɪt (p r @1 h i1 b i t)
prohibits (v) prˈəhˈɪbɪts (p r @1 h i1 b i t s)
prohibited (v) prˈəhˈɪbɪtɪd (p r @1 h i1 b i t i d)
prohibiting (v) prˈəhˈɪbɪtɪŋ (p r @1 h i1 b i t i ng)
prohibition (n) prˌouɪbˈɪʃən (p r ou2 i b i1 sh @ n)
prohibitive (j) prˈəhˈɪbətɪv (p r @1 h i1 b @ t i v)
prohibitory (j) prˈəhˈɪbɪtəriː (p r @1 h i1 b i t @ r ii)
prohibitions (n) prˌouɪbˈɪʃənz (p r ou2 i b i1 sh @ n z)
prohibitively (a) prˈəhˈɪbətɪvliː (p r @1 h i1 b @ t i v l ii)
prohibitionist (n) prˌouɪbˈɪʃənɪst (p r ou2 i b i1 sh @ n i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁令[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban, #13,468 [Add to Longdo]
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, / ] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan), #29,895 [Add to Longdo]
海禁[hǎi jìn, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, ] prohibition on entering or leaving by sea, #74,684 [Add to Longdo]
禁制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban; law forbidding sth [Add to Longdo]
禁酒[jìn jiǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ, ] prohibition; ban on alcohol; dry law [Add to Longdo]
禁酒令[jìn jiǔ lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban on alcohol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ないで[naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress [Add to Longdo]
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables [Add to Longdo]
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
鎌止め[かまどめ, kamadome] (n) cutting grass and trees is prohibited [Add to Longdo]
忌み箸[いみばし, imibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) (See 禁を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]
変換禁止[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prohibit
   v 1: command against; "I forbid you to call me late at night";
      "Mother vetoed the trip to the chocolate store"; "Dad nixed
      our plans" [syn: {forbid}, {prohibit}, {interdict},
      {proscribe}, {veto}, {disallow}, {nix}] [ant: {allow},
      {countenance}, {let}, {permit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top