ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profession

P R AH0 F EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profession-, *profession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profession(n) การปฏิญาณตัว, See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา, Syn. declaration, avowal
profession(n) การนับถือศาสนา, See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
profession(n) อาชีพ, See also: อาชีพที่สุจริต, การงาน
professional(adj) ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
professional(adj) เกี่ยวกับอาชีพ
professional(adj) ที่ทำเป็นอาชีพ, Ant. unprofessional
professional(n) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professional(n) ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ
professionally(adv) อย่างมืออาชีพ
professionalise(vt) ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling, avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional schoolโรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional educationการศึกษาทางวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional employeesบุคลากรระดับวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Professionsวิชาชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional allowanceเงินวิชาชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professionA professional is painting the house.
professionBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
professionExperience is requirement for this profession.
professionFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
professionFor a professional, he gave a poor account of himself in today's game.
professionHe is a dentist by profession.
professionHe is a doctor by profession.
professionHe is a lawyer by profession.
professionHe is almost professional.
professionHer acting is on the level of a professional.
professionHer handicraft is more than a hobby, It's more like a profession.
professionHe was a doctor by profession and he had a practice in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร(adj) professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai Definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือโปร(n) professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
สถานศึกษาวิชาชีพ(n) vocational school, See also: professional school, Example: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
นักมวยอาชีพ(n) professional boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยสมัครเล่น, Example: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ, Count Unit: คน
วิชาชีพ(n) vocation, See also: profession, occupation, career, Thai Definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
งานอาชีพ(n) occupation, See also: profession, job, Syn. งานประจำ, งานหลัก, Ant. งานอดิเรก, งานว่าง, Example: นอกจากงานอาชีพที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่หารายได้พิเศษจากงานอดิเรก, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[janyāban wichāchīp] (n, exp) EN: professional code of conduct
การแพทย์[kān phaēt] (n) EN: medical profession ; medication ; general practice ; family practice  FR: médecine générale [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp] (n, exp) EN: preparation for professional experience
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi] (n, exp) EN: preparation for professional experience in law
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham] (n, exp) EN: preparation for professional experience in cultural studies

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFESSION P R AH0 F EH1 SH AH0 N
PROFESSIONS P R AH0 F EH1 SH AH0 N Z
PROFESSIONAL P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L
PROFESSION'S P R AH0 F EH1 SH AH0 N Z
PROFESSIONALS P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALLY P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IY0
PROFESSIONALS' P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALISM P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PROFESSIONALIZE P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z
PROFESSIONALIZED P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profession (n) prˈəfˈɛʃən (p r @1 f e1 sh @ n)
professions (n) prˈəfˈɛʃənz (p r @1 f e1 sh @ n z)
professional (n) prˈəfˈɛʃənəl (p r @1 f e1 sh @ n @ l)
professionals (n) prˈəfˈɛʃənəlz (p r @1 f e1 sh @ n @ l z)
professionally (a) prˈəfˈɛʃənəliː (p r @1 f e1 sh @ n @ l ii)
professionalism (n) prˈəfˈɛʃənəlɪzəm (p r @1 f e1 sh @ n @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, / ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] professional quality (in ideological education) [Add to Longdo]
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Professional Golfer's Association (PGA) [Add to Longdo]
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} (zu)profession (to) [Add to Longdo]
Beruf {m}; Stand {m} | Berufe {pl} | von Berufprofession | professions | by profession [Add to Longdo]
professionellprofessional [Add to Longdo]
professionell {adv}professionally [Add to Longdo]
professionell; beruflich {adv}professionally [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional(n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
セミプロ[semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional [Add to Longdo]
ノンプロ[nonpuro] (n,adj-no) (abbr) non-professional (wasei [Add to Longdo]
パチプロ[pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player [Add to Longdo]
フリーランサー[furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]
プロ[puro] (n,adj-no) professional; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
棋士[きし, kishi] professioneller_Schachspieler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profession
   n 1: the body of people in a learned occupation; "the news
      spread rapidly through the medical profession"; "they
      formed a community of scientists"
   2: an occupation requiring special education (especially in the
     liberal arts or sciences)
   3: an open avowal (true or false) of some belief or opinion; "a
     profession of disagreement" [syn: {profession}, {professing}]
   4: affirmation of acceptance of some religion or faith; "a
     profession of Christianity"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top