ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probate

P R OW1 B EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probate-, *probate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probate(vt) พิสูจน์พินัยกรรม
probate(adj) ซึ่งภาคทัณฑ์ไว้
probate(n) ผู้กระทำผิด
probate court(n) ศาลที่รับเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad

English-Thai: Nontri Dictionary
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [f]
ค้อน[khøn] (v) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain  FR: porter un regard désapprobateur
ประณาม[pranām] (v) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke  FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBATE P R OW1 B EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probate (v) prˈoubɛɪt (p r ou1 b ei t)
probated (v) prˈoubɛɪtɪd (p r ou1 b ei t i d)
probates (v) prˈoubɛɪts (p r ou1 b ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlassgericht {n}probate court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probate
   n 1: a judicial certificate saying that a will is genuine and
      conferring on the executors the power to administer the
      estate [syn: {probate}, {probate will}]
   2: the act of proving that an instrument purporting to be a will
     was signed and executed in accord with legal requirements
   v 1: put a convicted person on probation by suspending his
      sentence
   2: establish the legal validity of (wills and other documents)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top