ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prob

P R AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prob-, *prob*
English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probe(n) เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe(n) การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe(n) การสืบสวน, Syn. inquiry
probe(vt) ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
probe(vi) ตรวจสอบ, See also: ค้นหา
probang(n) เครื่องมือแพทย์มีลักษณะเป็นแท่งยาวใส่ลงไปในลำคอ
probate(vt) พิสูจน์พินัยกรรม
probate(adj) ซึ่งภาคทัณฑ์ไว้
probate(n) ผู้กระทำผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probability(พรอบ'อะบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้,โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้. -in all probability เป็นไปได้มาก, Syn. likelihood
probable(พรอบ'อะเบิล) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,ค่อนข้างแน่,คง,น่าจะเกิดขึ้น
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
probably(พรอบ'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probationer(โพรเบ'เชินเนอะ) n. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ,ผู้ที่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity

English-Thai: Nontri Dictionary
probability(n) ความน่าจะเป็น
probable(adj) น่าจะเป็น,น่าเชื่อ,เป็นไปได้
probably(adv) บางที,น่า,คง,เป็นไปได้มาก
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
problem(n) ปัญหา,โจทย์เลข,หมากกล
problematic(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic model๑. ตัวแบบความน่าจะเป็น๒. แบบจำลองความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probabilistic simulationการจำลองเชิงน่าจะเป็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
probabilityความน่าจะเป็น, โอกาสที่จะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probabilityความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probabilityโอกาสที่จะเป็น, ความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability density functionฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability functionฟังก์ชันความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probabilitiesความน่าจะเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Probabilitiesความน่าจะเป็น [TU Subject Heading]
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
probable maximum floodprobable maximum flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
probable maximum precipitationprobable maximum precipitation, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Probable Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะมี, Example: มีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมสนับสนุนว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้ Probable reserves มีความไม่แน่นอนสูงกว่า proved reserves ในด้านขนาดหรือขอบเขตที่แน่นอนของแหล่ง ความสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Probarbus jullieniปลายี่สก [TU Subject Heading]
Probationการคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
probably not(phrase) อาจจะไม่
ProbioticsProbiotics
problem at hand[โพร-เบลม-แอท-แฮนด์] (n) ปัญหาเฉพาะหน้า, Syn. facing problem

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prob600 problems will be tough going.
probA certain problem may come about.
probA child has the problem which parents don't know.
probA committee has been set up to investigate the problem.
probA committee should apply the focus to the more concrete problem.
probA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
probAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
probA game will be probably called off.
prob"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
probAir pollution is a serious global problem.
probAir pollution is a serious problem in the country.
probAll big cities have traffic problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน่าจะเป็น(n) probability, Example: ฟัสซีลอจิกเป็นตรรกศาสตร์ ที่อาศัยทฤษฎีของเซตมาใช้ในการประมาณการค่าของความน่าจะเป็นของความจริง ที่มีลักษณะกำกวมไม่แน่นอนไม่ชัดเจน, Thai Definition: สิ่งที่อาจจะเป็น หรือน่าที่จะเป็นเช่นนั้น, สภาพของความเป็นไปได้
ดอกกระมัง(end) probably, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นฝีมือของพวกผู้ก่อร้ายดอกกระมัง
สืบค้น(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบรู้(v) inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai Definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
สืบสาว(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai Definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
คำถาม(n) question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความแสดงการถาม
งวง(n) trunk, See also: proboscis, Syn. งวงช้าง, Example: ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป, Count Unit: งวง, Thai Definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
งวงช้าง(n) trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count Unit: งวง, Thai Definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
ปัญหา(n) problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
พอดีพอร้าย(conj) probably, See also: maybe, perhaps, Syn. ดีไม่ดี, Example: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางที[bāngthī] (adv) EN: perhaps ; maybe ; probably  FR: peut-être
บทสร้าง[botsāng] (n, exp) EN: geometrical problem  FR: problème de géométrie [m]
ชะรอย[charøi] (adv) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe  FR: peut-être ; possiblement
ชิมลาง[chimlāng] (v) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out
เห็นจะ[henja] (v) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably  FR: sembler
จัดการกับปัญหา[jatkān kap panhā] (v, exp) EN: deal with problems  FR: gérer les problèmes
โจทย์[jōt] (n) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic  FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[kaē panhā khanittasāt] (v, exp) EN: solve a mathematical problem  FR: résoudre un problème mathématique [m]
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: remedy ; problem-solving

CMU English Pronouncing Dictionary
PROB P R AA1 B
PROBA P R OW1 B AA0
PROBE P R OW1 B
PROBST P R AA1 B S T
PROBED P R OW1 B D
PROBUS P R OW1 B IH0 S
PROBES P R OW1 B Z
PROBING P R OW1 B IH0 NG
PROBATE P R OW1 B EY2 T
PROBERT P R AA1 B ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probe (v) prˈoub (p r ou1 b)
probed (v) prˈoubd (p r ou1 b d)
probes (v) prˈoubz (p r ou1 b z)
probate (v) prˈoubɛɪt (p r ou1 b ei t)
probing (v) prˈoubɪŋ (p r ou1 b i ng)
probity (n) prˈoubɪtiː (p r ou1 b i t ii)
problem (n) prˈɒbləm (p r o1 b l @ m)
probable (n) prˈɒbəbl (p r o1 b @ b l)
probably (a) prˈɒbəbliː (p r o1 b @ b l ii)
probated (v) prˈoubɛɪtɪd (p r ou1 b ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概率[gài lǜ, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, ] probability (math.), #7,462 [Add to Longdo]
几率[jī lǜ, ㄐㄧ ㄌㄩˋ, / ] probability; odds, #9,921 [Add to Longdo]
机率[jī lǜ, ㄐㄧ ㄌㄩˋ, / ] probability; odds; (common in Taiwan), #20,109 [Add to Longdo]
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, / ] probe, #22,474 [Add to Longdo]
莫不是[mò bù shì, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] probably; perhaps; could it be that...?, #40,026 [Add to Longdo]
概率论[gài lǜ lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] probability (math.), #54,504 [Add to Longdo]
字母顺序概率[zì mǔ shùn xù gài lǜ, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, / ] probability of letter sequences [Add to Longdo]
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, / ] probe (character) [Add to Longdo]
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, / ] probe word [Add to Longdo]
概率和数理统计[gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] probability and mathematical statistics [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, Syn. Reagenzglas
Problem(n) |das, pl. Probleme| ปัญหา
Probleme(n) |pl.|, See also: das Problem
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probation {f}probation [Add to Longdo]
Probe {f}probe [Add to Longdo]
Probe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Probe {f}rehearse [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}specimen [Add to Longdo]
Probe {f}test; tryout [Am.] [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}; Warenmuster {n}sample [Add to Longdo]
Probe {f}prob [Add to Longdo]
Probe...probational [Add to Longdo]
Probeabzug {m}proof [Add to Longdo]
Probeauftrag {m} | Probeaufträge {pl}trial order | trial orders [Add to Longdo]
Probebelastung {f}proof load [Add to Longdo]
Probedruck {m}proof copy [Add to Longdo]
Probeentnahme {f}; Probennahme {f}sampling [Add to Longdo]
Probeexemplar {n}; Musterexemplar {n}: Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
いいとも[iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
であろう[dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
なかろう[nakarou] (exp) (See 無い・1) probably not so [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem) [Add to Longdo]
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
確率[かくりつ, kakuritsu] probability [Add to Longdo]
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density [Add to Longdo]
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF) [Add to Longdo]
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
試運転[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top