ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primordially

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primordially-, *primordially*, primordial
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primordial(adj) ในยุคกำเนิดโลก, Syn. original, primitive
primordial(adj) ในขั้นเริ่มต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dwarfism, Primordialคนแคระ,ไพรมอเดียลดวอร์ฟิสม์ [การแพทย์]
Epithelium, Primordialไพรมอร์เดียลอีพิธีเลียม [การแพทย์]
primordial germ cellไพรมอร์เดียลเจิร์มเซลล์, เซลล์ซึ่งพบในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ในระยะเอ็มบริโอ ต่อไปจะแบ่งตัวสร้างสเปอร์มาโทโกเนียมในเพศผู้และสร้างโอโอโกเนียมในเพศเมีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Germ Cells, Primordialเซลล์เริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's working on instinct, a deep, dark, primordial instinct.แต่มันทำงานด้วยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณดิบ Day of the Dead (1985)
the,uh... the serpent is tiamat, which is the,uh,babylonian god of primordial chaos.เอ่อ... คนในเหรียญนั่นคือ เทียแมท เทพเจ้าสูงสุดแห่งการทำลายล้าง\ ของพวกบาบิโลน Wishful Thinking (2008)
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
- A primordial black hole, perhaps.หรือว่ามันจะเป็นหลุมดำ The Day the Earth Stood Still (2008)
- I was born of primordial ooze.ฉันเกิดมาจากกองเลือด If I Had a Hammer (2009)
The LHC creates the primordial explosions, then four enormous detectors along the accelerator ring take pictures of the collisions.สองเครื่องตรวจจับที่ใหญ่ที่สุดจะ เรียกว่า แอทแลส และ สีเอมเอส เอมไอที สตีฟ นาน นำทีม ที่ช่วยให้การออกแบบและตอน นี้ทำงานตรวจจับ สีเอมเอส What Are We Really Made Of? (2010)
Stratton Oakmont was crawling out of the primordial ooze.สแตรทตัน โอคมอนท ได้รับการ รวบรวมข้อมูลออกมาจากโคลนตมดั่งเดิม The Wolf of Wall Street (2013)
The top of a primordial ecosystem.สุดยอของ ระบบนิเวศ Godzilla (2014)
It's the manipulation of primordial energies.มันคือการจัดการด้านพลังงานดั้งเดิม Green Arrow (2015)
- Oh, gosh. David, everything meaningful is in some unexplainable form. It's-David, alles von Bedeutung steckt in irgendeiner unerklärbaren Form, es ist primordialer als reine Sprache. Bullets Over Broadway (1994)
That's right, this Saturday an aptitude test will be given, granting one of you the opportunity to crawl out of the primordial ooze and be somebody.Diesen Samstag wird ein Intelligenztest gemacht, der einem von euch die Möglichkeit gibt, aus dem primordialen Schlamm zu kriechen, um Jemand zu sein! The Flintstones (1994)
ADLAI (VOICEOVER): Even though we loved each other As brothers, the power made us mergeObwohl wir uns als Brüder liebten, verschmolz uns die Kraft zu einem primordialen Ei, umgeben von grünem Glibber. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
I was created because Adlai Smith And his twin brother, Dick, merged their powers together And melted down in a primordial egg surrounded by green gooIch entstand, weil Adlai Smith und sein Zwillingsbruder Dick ihre Kräfte verbunden haben und zu einem primordialen Ei umgeben von grünem Glibber geschmolzen sind, um die Menschen in Tromaville zu retten! Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
I am proud that my sons Dick and Adlai had The courage to melt down into a primordial egg Surrounded by green goo.Ich bin stolz, dass meine Söhne Dick und Adlai den Mut hatten, zu einem primordialen Ei, umgeben von grünem Glibber, zu verschmelzen. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
In the alchemic allegories, the vase had a primordial meaning.In den alchimistischen Allegorien hatte die "Vase" eine primordiale Bedeutung. Of Pigs and Men (2009)
The primary follicle has a bigger diameter than the primordial follicle.Der primäre Follikel hat einen etwas größeren Durchmesser, als der Primordialfollikel, der 40 Mikron nicht überschreitet. Les mauvaises têtes (2013)
They're the stuff of primordial creation.Sie sind der Stab der primordialen Schöpfung. We Happy Few (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]  FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
บุพ[bup] (adj) EN: primitive ; primeval ; primordial  FR: primitif ; fondamental
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
สำคัญมาก[samkhan māk] (adj) EN: very important ; vital ; crucial  FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMORDIAL P R IH0 M AO1 R D IY0 AH0 L
PRIMORDIAL P R AY0 M AO1 R D IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primordial (j) prˈaɪmˈɔːdɪəʳl (p r ai1 m oo1 d i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ursuppe {f} [biol.]primordial soup [Add to Longdo]
ursprünglich {adj}primordial [Add to Longdo]
ursprünglich {adv}primordially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king [Add to Longdo]
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi) [Add to Longdo]
大和言葉[やまとことば, yamatokotoba] (n) ancient or primordial Japanese language [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top