ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primordial

P R IH0 M AO1 R D IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primordial-, *primordial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primordial(adj) ในยุคกำเนิดโลก, Syn. original, primitive
primordial(adj) ในขั้นเริ่มต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
primordial germ cellไพรมอร์เดียลเจิร์มเซลล์, เซลล์ซึ่งพบในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ในระยะเอ็มบริโอ ต่อไปจะแบ่งตัวสร้างสเปอร์มาโทโกเนียมในเพศผู้และสร้างโอโอโกเนียมในเพศเมีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]  FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพ~[bap-] (pref, (adj)) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive  FR: ancien
บุพ[bup] (adj) EN: primitive ; primeval ; primordial  FR: primitif ; fondamental
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
สำคัญมาก[samkhan māk] (adj) EN: very important ; vital ; crucial  FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMORDIAL P R IH0 M AO1 R D IY0 AH0 L
PRIMORDIAL P R AY0 M AO1 R D IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primordial (j) prˈaɪmˈɔːdɪəʳl (p r ai1 m oo1 d i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ursuppe {f} [biol.]primordial soup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king [Add to Longdo]
太虚;大虚[たいきょ, taikyo] (n) (1) the sky; the universe; (2) (See 気・き) taixu (the great vacuity, in Chinese philosophy, the primordial substance that gives rise to qi) [Add to Longdo]
大和言葉[やまとことば, yamatokotoba] (n) ancient or primordial Japanese language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primordial
   adj 1: having existed from the beginning; in an earliest or
       original stage or state; "aboriginal forests"; "primal
       eras before the appearance of life on earth"; "the forest
       primeval"; "primordial matter"; "primordial forms of
       life" [syn: {aboriginal}, {primal}, {primeval},
       {primaeval}, {primordial}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top