ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevalence

P R EH1 V AH0 L AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevalence-, *prevalence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevalence(n) ความแพร่หลาย, See also: ความดื่นดาษ, Syn. predominance, pervasiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
prevalence(n) ความแพร่หลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevalenceความชุกของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevalence of diseaseความชุกของโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prevalence rateอัตราความชุกของโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prevalenceความชุก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And like everyone else at the time, he assumed the prevalence of lead occurred naturally.และเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในเวลานั้น เขาคิดว่าความชุกของ ตะกั่วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ The Clean Room (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVALENCE P R EH1 V AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevalence (n) prˈɛvələns (p r e1 v @ l @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
専断横行[せんだんおうこう, sendan'oukou] (n) prevalence of arbitrariness; rife with arbitrary decisions (acting on one's own authority) [Add to Longdo]
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
跋扈[ばっこ, bakko] (n,vs) rampancy; prevalence; domination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevalence
   n 1: the quality of prevailing generally; being widespread; "he
      was surprised by the prevalence of optimism about the
      future"
   2: (epidemiology) the ratio (for a given time period) of the
     number of occurrences of a disease or event to the number of
     units at risk in the population
   3: a superiority in numbers or amount; "a preponderance of
     evidence against the defendant" [syn: {preponderance},
     {prevalence}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top