ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postulate

P AA1 S CH AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postulate-, *postulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postulate(vt) ทึกทักเอาว่า, See also: สันนิษฐาน, Syn. hypothesize, presume, suppose
postulate(n) สมมุติฐาน, Syn. assumption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory, expostulative adj., Syn. warn

English-Thai: Nontri Dictionary
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
postulate(vt) สมมุติ,อ้าง,ยืนยัน,ขอร้อง,วางหลัก
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postulateมูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postulate; axiomสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we work backwards, correcting for observation bias and postulate an initial dating age of 15...ถ้าเราจะถอยกลับไปแก้ไข ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ที่อาจจะมีอคติ และสร้างสมมุติฐานว่า คุณออกเดทครั้งแรก ตอนอายุ 15 The Robotic Manipulation (2010)
We postulate an alternate world that differs from ours in one key aspect and then pose questions to each other.เราสมมุติโลกอีกใบหนึ่ง ที่แตกต่างจากโลกของเรา ในหัวข้อนึงขึ้นมา แล้วก็ผลัดกันตั้งคำถาม The Zazzy Substitution (2010)
Some postulate solar flares as the cause, or electrical disturbance in the atmosphere.บางสมมติฐานอ้างว่า\ เกิดจากพายุสุริยะ หรือเกิดการรบกวนจากไฟฟ้า ในชั้นบรรยากาศ Music of the Spheres (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postulateWe need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัจพจน์(n) postulate, See also: axiom, Example: สัจพจน์เหล่านี้มีความแนบนัย สามารถใช้วิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์วิธีใดก็ได้, Count Unit: สัจพจน์, Thai Definition: ข้อความที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัจพจน์[satjaphot] (n) EN: postulate ; axiom  FR: postulat [m] ; axiome [m]
ท้วง[thūang] (v) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate  FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[ting] (v) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTULATE P AA1 S CH AH0 L EY2 T
POSTULATE P AA1 S CH AH0 L AH0 T
POSTULATES P AA1 S CH AH0 L EY2 T S
POSTULATES P AA1 S CH AH0 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postulate (v) pˈɒstjulɛɪt (p o1 s t y u l ei t)
postulated (v) pˈɒstjulɛɪtɪd (p o1 s t y u l ei t i d)
postulates (v) pˈɒstjulɛɪts (p o1 s t y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
公準[こうじゅん, koujun] (n) postulate (in math, logic, etc.) [Add to Longdo]
実践理性の要請[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason [Add to Longdo]
女性天皇[じょせいてんのう, joseitennou] (n) female emperor of Japan (historical or postulated) [Add to Longdo]
与件[よけん, yoken] (n) postulate; given conditions; data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postulate
   n 1: (logic) a proposition that is accepted as true in order to
      provide a basis for logical reasoning [syn: {postulate},
      {posit}]
   v 1: maintain or assert; "He contended that Communism had no
      future" [syn: {contend}, {postulate}]
   2: take as a given; assume as a postulate or axiom; "He posited
     three basic laws of nature" [syn: {postulate}, {posit}]
   3: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position demands
     a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a
     spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a
     patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate},
     {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}]
     [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top