ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politics

P AA1 L AH0 T IH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politics-, *politics*, politic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politics(n) วิชาการเมือง, See also: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ, Syn. foreign affairs, diplomacy
politics(n) การเมือง, See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง, Syn. campaigning, seeking nomination, electioneering
politics(n) เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง, See also: ้อุบายทางการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
politics(พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ.
geopoliticsn. ภูมิศาสตร์การเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicsการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, comparativeการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, partisan; partisan politicsการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, party; party politicsการเมืองระบบพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, peanutการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, power; power politicsการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Politics and cultureการเมืองกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Politics and governmentการเมืองและการปกครอง [TU Subject Heading]
Politics and literatureการเมืองกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Politics in literatureการเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Politics in motion picturesการเมืองในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Politics, Practicalการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicsAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
politicsAppreciate the importance of propaganda in politics.
politicsAre you concerned with the politics?
politicsAre you interested in politics?
politicsAre you taking politics this semester?
politicsBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
politicsGreat Britain is no longer in control of world politics.
politicsHe distanced himself from politics.
politicsHe has fund of information about world politics.
politicsHe has lost interest in politics.
politicsHe holds an extreme opinion in politics.
politicsHe holds only vague opinions about politics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบ้านการเมือง(n) politics, See also: political affairs, Example: ประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนจะเสนอแนวความคิดเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้, Thai Definition: กิจการบ้านเมืองทั่วๆ ไป
การเมือง(n) politics, See also: political affairs, Syn. การบ้านการเมือง, Example: หลายประเทศพยายามจับตามองการเมืองของประเทศไทยอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การเมืองใหม่[kānmeūang mai] (n, exp) EN: new politics  FR: nouvelle politique [f]
การเมืองไทย[kānmeūang Thai] (n, exp) EN: Thai politics  FR: politique thaïlandaise [f]
เล่นการเมือง[len kānmeūang] (v, exp) EN: be in politics   FR: faire de la politique
พรรคการเมืองใหม่[Phak Kānmeūang Mai] (org) EN: New Politics party (NPSP)
ภูมิศาสตร์การเมือง[phūmisāt kānmeūang] (n, exp) EN: political geography ; geopolitics  FR: géographie politique [f] ; géopolitique [f]
อยู่เหนือการเมือง[yū neūa kānmeūang] (x) EN: above politics

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITICS P AA1 L AH0 T IH2 K S
POLITICS' P AA1 L AH0 T IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politics (n) pˈɒlɪtɪks (p o1 l i t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政治[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
政事[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] politics; government affairs, #27,260 [Add to Longdo]
政治学[zhèng zhì xué, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] politics; political science [Add to Longdo]
政理[zhèng lǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˇ, ] politics; government affairs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
ゲオポリティーク[geoporitei-ku] (n) geopolitic; geopolitics [Add to Longdo]
テレビ政治[テレビせいじ, terebi seiji] (n) telepolitics [Add to Longdo]
パワーポリティックス[pawa-poriteikkusu] (n) power politics [Add to Longdo]
ポリティックス[poriteikkusu] (n) politics [Add to Longdo]
リアルポリティックス[riaruporiteikkusu] (n) real politics [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
穏健路線[おんけんろせん, onkenrosen] (n) moderate line; middle-of-the-road line (in politics) [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politics
   n 1: social relations involving intrigue to gain authority or
      power; "office politics is often counterproductive" [syn:
      {politics}, {political relation}]
   2: the study of government of states and other political units
     [syn: {politics}, {political science}, {government}]
   3: the profession devoted to governing and to political affairs
   4: the opinion you hold with respect to political questions
     [syn: {politics}, {political sympathies}]
   5: the activities and affairs involved in managing a state or a
     government; "unemployment dominated the politics of the
     inter-war years"; "government agencies multiplied beyond the
     control of representative politics"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 polit.
 
 1. (kıs.) political, politics.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top