ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

political

P AH0 L IH1 T AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -political-, *political*
English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
political(adj) เกี่ยวกับพรรคการเมือง
political(adj) เกี่ยวกับรัฐบาล, See also: เกี่ยวกับรัฐ
political(adj) เกี่ยวกับพลเมือง
political(adj) เกี่ยวกับการปกครอง, See also: เกี่ยวกับการเมือง, Syn. legislative
political science(n) รัฐศาสตร์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครอง, Syn. political economy, politics, government science

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
political(พะลิท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการเมือง
political sciencen. รัฐศาสตร์., See also: political scientist n.
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
political(adj) เกี่ยวกับการเมือง,ในทางการเมือง,เป็นการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicalเกี่ยวกับการเมือง, ทางการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political animalสัตว์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political appointeeผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political appointmentการแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political asylumที่ลี้ภัยการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political asylumที่ลี้ภัยทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political bargainการต่อรองทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political behaviourพฤติกรรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political blackmailการกรรโชกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political boundaryแนวแบ่งเขตทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political activistsนักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political activityกิจกรรมทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political alienationความผิดแปลกสภาวะทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political and social viewsทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม [TU Subject Heading]
Political anthropologyมานุษยวิทยาการเมือง [TU Subject Heading]
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Political aspectsแง่การเมือง [TU Subject Heading]
Political ballads and songsเพลงและบัลลัดทางการเมือง [TU Subject Heading]
Political campaignsการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Political candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Political Office Holder(jargon) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicalA declaration of political views.
politicalAll his political enemies showed themselves at his funeral.
politicalAll political dissidents were purged under the former regime.
politicalAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
politicalAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
politicalAny political party is conservative in itself.
politicalAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
politicalAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
politicalBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
politicalChanges of leadership have a great effect on the international political economy.
politicalCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
politicalCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐศาสตร์การเมือง(n) political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง(n) political ideology, Thai Definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง(n) political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง(n) political liberty, Thai Definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์(n) political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วงการเมือง(n) political quarters, Syn. แวดวงการเมือง, Example: บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หน้าการเมือง(n) political section
ข้าราชการการเมือง(n) political official, Syn. นักการเมือง, Example: ทุกคนต่างเห็นว่าควรลงโทษข้าราชการการเมืองให้เทียบเคียงข้าราชการประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
สถาบันการเมือง(n) political institution, Example: พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นสถาบันการเมือง ที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศ ตลอดระยะเวลา 72 ปีที่ผ่านมา, Count Unit: สถาบัน, Thai Definition: สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการปกครองบ้านเมือง
กลไกทางการเมือง(n) political machinery, Syn. กลยุทธ์ทางการเมือง, Example: แผนการนี้คือกลไกทางการเมืองของสภารสช.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจทางการเมือง[amnāt thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political power  FR: pouvoir politique [m]
ชิงอำนาจการเมือง[ching amnāt kānmeūang] (v, exp) EN: wrest political power ; seize political power  FR: s'emparer du pouvoir politique
หัวการเมือง[hūakānmeūang] (adj) EN: politically conscious ; political-minded
การเมือง[kānmeūang] (n) EN: politics ; political affairs  FR: politique [f] ; affaires politiques [fpl]
การพัฒนาทางการเมือง[kān phatthanā thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political development
ไข้การเมือง[khai kān meūang] (n, exp) EN: diplomatic illness ; political illness  FR: maladie diplomatique [f]
ความคิดทางการเมือง[khwāmkhit thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political thought  FR: pensée politique [f]
ความคิดทางการเมืองไทยสมัยใหม่[khwāmkhit thāng kānmeūang Thai samaimai] (n, exp) EN: Thai modern political thought
เกี่ยวกับการเมือง[kīokap kānmeūang] (adj) EN: political  FR: politique
กลไกทางการเมือง[konkai thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political machinery

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITICAL P AH0 L IH1 T AH0 K AH0 L
POLITICAL P AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L
POLITICALLY P AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L IY0
POLITICALLY P L IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
political (j) pˈəlˈɪtɪkl (p @1 l i1 t i k l)
politically (a) pˈəlˈɪtɪkliː (p @1 l i1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government, #3,813 [Add to Longdo]
政党[zhèng dǎng, ㄓㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] political party, #7,942 [Add to Longdo]
政法[zhèng fǎ, ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, ] political law; politics and law, #8,843 [Add to Longdo]
政委[zhèng wěi, ㄓㄥˋ ㄨㄟˇ, ] political commissar (within the army), #15,288 [Add to Longdo]
政坛[zhèng tán, ㄓㄥˋ ㄊㄢˊ, / ] political circles, #16,359 [Add to Longdo]
政界[zhèng jiè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, ] political and government circles, #18,954 [Add to Longdo]
政局[zhèng jú, ㄓㄥˋ ㄐㄩˊ, ] political situation, #19,554 [Add to Longdo]
政治部[zhèng zhì bù, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, ] political division; cadre department, #20,851 [Add to Longdo]
政工[zhèng gōng, ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] political work; ideological work, #24,528 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
politische Gesinnung {f}political conviction [Add to Longdo]
Politikwissenschaft {f}; Politologie {f}political science; politics [Add to Longdo]
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state [Add to Longdo]
Staatswesen {n}political system [Add to Longdo]
Staatswissenschaft {f}political science [Add to Longdo]
Volkswirtschaft {f}political economics [Add to Longdo]
Volkswirtschaft {f}political economy; national economy [Add to Longdo]
politisch | politische Notwendigkeitpolitical | political imperative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
アンガージュマン[anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
カディマ;カーディーマー[kadeima ; ka-dei-ma-] (n) Kadima (Israeli political party) [Add to Longdo]
ゲバ[geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
ゲバルト[gebaruto] (n) (political) violence (ger [Add to Longdo]
ノンポリ[nonpori] (n,adj-no) (abbr) nonpolitical [Add to Longdo]
ノンポリティカル[nonporiteikaru] (n) nonpolitical [Add to Longdo]
パルタイ[parutai] (n) party (political) (ger [Add to Longdo]
ポリティカル[poriteikaru] (adj-na) political [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 political
   adj 1: involving or characteristic of politics or parties or
       politicians; "calling a meeting is a political act in
       itself"- Daniel Goleman; "political pressure"; "a
       political machine"; "political office"; "political
       policy" [ant: {nonpolitical}]
   2: of or relating to your views about social relationships
     involving authority or power; "political opinions"
   3: of or relating to the profession of governing; "political
     career"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top