ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poetic

P OW0 EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poetic-, *poetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี, Syn. poetical, lyrical, metrical, Ant. prosaic, unpoetical
poetic(adj) เกี่ยวกับนักกวี, See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์
poetic(adj) ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์ในการประพันธ์บทกวี, เจ้าบทเจ้ากลอน
poetic(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี, See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์
poetic(adj) ซึ่งมีอารมณ์สุนทรีย์
poetics(n) การศึกษาพื้นฐานของการประพันธ์
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี, See also: เกี่ยวกับบทประพันธ์, Syn. poetic, lyrical
poetical(adj) เกี่ยวกับนักกวี, See also: เกี่ยวกับนักแต่งโคลงกลอน, เกี่ยวกับคนเขียนบทประพันธ์, เกี่ยวกับคนแต่งบทประพันธ์, Syn. poetic
poetical(adj) ซึ่งมีพรสวรรค์ในการแต่งบทกวี
poetical(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกของกวี, See also: ซึ่งแสดงความรู้สึกของนักประพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poetic(โพเอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบทกวีหรือนักกวี,
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
poetic(adj) เกี่ยวกับบทกวี
poetical(adj) เกี่ยวกับบทกวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poetic dictionศัพท์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic licenseเอกสิทธิ์กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic proseร้อยแก้วแนวร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poeticsการแต่งคำประพันธ์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบันดาลทางกวี[khwām bandān thāng kawī] (n, exp) EN: poetic inspiration  FR: inspiration poétique [f]
เกี่ยวกับกวีนิพนธ์[kīokap kawīniphon] (adj) EN: poetic  FR: poétique
ลิลิต[lilit] (n) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet
งานกวีนิพนธ์[ngān kawīniphon] (n, exp) EN: poetic work

CMU English Pronouncing Dictionary
POETIC P OW0 EH1 T IH0 K
POETICALLY P OW0 EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poetic (j) pˈouˈɛtɪk (p ou1 e1 t i k)
poetical (j) pˈouˈɛtɪkl (p ou1 e1 t i k l)
poetically (a) pˈouˈɛtɪkliː (p ou1 e1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with, #10,252 [Add to Longdo]
诗意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, / ] poetic, #17,498 [Add to Longdo]
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, / ] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem, #144,915 [Add to Longdo]
五言绝句[wǔ yán jué jù, ㄨˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, / ] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dichterisch {adj} | dichterische Freiheitpoetic | poetic licence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ポエティカル[poeteikaru] (n) poetical [Add to Longdo]
ポエティック[poeteikku] (n) poetic [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
運座[うんざ, unza] (n) poetic meeting [Add to Longdo]
家集[かしゅう, kashuu] (n) poet's poetical works [Add to Longdo]
歌口[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem [Add to Longdo]
歌風[かふう, kafuu] (n) poetic style [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poetic
   adj 1: of or relating to poetry; "poetic works"; "a poetic
       romance" [syn: {poetic}, {poetical}]
   2: characterized by romantic imagery; "Turner's vision of the
     rainbow...was poetic"
   3: of or relating to poets; "poetic insight"
   4: characteristic of or befitting poetry; "poetic diction" [syn:
     {poetic}, {poetical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top