ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plank

P L AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plank-, *plank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plank(n) แผ่นกระดาน, See also: ไม้กระดาน, Syn. board, beam, strake
plank(n) สิ่งค้ำจุน
plank(n) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank(vt) ปูกระดาน
plank(vt) ปรุงอาหารกระทะร้อน
plank(sl) งี่เง่า
planking(n) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor
plankton(n) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากในน้ำ
plank down(phrv) จ่ายเงินแล้ว, See also: จ่ายให้เพื่อโอ้อวด
planktonic(adj) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway

English-Thai: Nontri Dictionary
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plankton bloomแพลงก์ตอนสะพรั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Planktonแพลงก์ตอน, Example: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ใน น้ำ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยตัวเอง หรือเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ต้องอาศัย กระแสน้ำและลมช่วยพัดพาไป แพลงก์ตอนมีการปรับตัวในด้านรูปร่างและ อวัยวะเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ต้องมีชีวิตล่องลอยอยู่ในน้ำได้ดี เช่น การลดขนาดของเซลล์ลง มีลำตัวกว้างแบน มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้น บางชนิดมีหนามหรือระยางค์ แพลงก์ตอนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่ เช่น แมงกะพรุน เราสามารถแบ่งแพลงก์ตอนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Phytoplankton และ Zooplankton และยังอาจแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตและวงจรชีวิตเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Holoplankton และ Meroplankton [สิ่งแวดล้อม]
Plankton populationsประชากรแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plankton(n) แพลงก์ตอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plankHe hammered nails into the plank.
plankHe upped one end of the plank.
plankMost whales feel on plankton.
plankThe plank froze to the ground.
plankWhales feed on plankton and small fish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะกำ(n) plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
มือลิง(n) rib of a boat, See also: plank to be attacked to the boat side, Count Unit: มือลิง, Thai Definition: ไม้สำหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง
มือสี(n) handle of a rice-husking wheel, See also: plank extending from the rice mill to be hooked, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ที่ยื่นออกมาจากเครื่องสีข้าวสำหรับเอาขอสับ
ไม้กระดาน(n) board, See also: planks, deal, strip, slat, Syn. ไม้แผ่น, ไม้ระแนง, Example: เรือนนอนปูพื้นด้วยไม้กระดาน, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่นๆ
ไม้แผ่น(n) board, See also: plank, lath, strip, slat, Example: ไม้ท่อนที่มีขนาดใหญ่นำไปแปรรูปโดยเลื่อยให้เป็นไม้แผ่นมีขนาดต่างๆ ตามความประสงค์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน, Count Unit: เล่ม
กระดาน(n) board, See also: plank, batten, Example: สะพานนี้ทำด้วยกระดานเพียงแผ่นเดียว, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [f]
กระดาน[kradān] (n) EN: board ; plank ; deal ; batten  FR: planche [f]
ไม้[māi] (n) EN: log ; stick ; plank  FR: bâton [m]
ไม้กระดาน[mai kradān] (n) EN: board ; plank  FR: planche (en bois) [f]
ไม้นิ้ว[māi niū] (n, exp) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank  FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [f]
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
แผ่นกระดาน[phaen kradān] (n, exp) EN: plank  FR: planche [f] ; planchette [f]
แพลงก์ตัน[phlaēngtan] (n) EN: plankton  FR: plancton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANK P L AE1 NG K
PLANKS P L AE1 NG K S
PLANKING P L AE1 NG K IH0 NG
PLANKTON P L AE1 NG K T AH0 N
PLANKTONIC P L AE0 NG K T AA1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plank (v) plˈæŋk (p l a1 ng k)
planks (v) plˈæŋks (p l a1 ng k s)
planked (v) plˈæŋkt (p l a1 ng k t)
planking (v) plˈæŋkɪŋ (p l a1 ng k i ng)
plankton (n) plˈæŋktən (p l a1 ng k t @ n)
plank-bed (n) plˈæŋk-bɛd (p l a1 ng k - b e d)
plank-beds (n) plˈæŋk-bɛdz (p l a1 ng k - b e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, ] planks of bed; sleeping-mat, #27,171 [Add to Longdo]
木版[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] plank; board, #52,595 [Add to Longdo]
浮游生物[fú yóu shēng wù, ㄈㄨˊ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄨˋ, ] plankton [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohle {f} | Bohlen {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Brett {n} | Bretter {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Planke {f}plank; board; planking [Add to Longdo]
Planke {f} [naut.]strake [Add to Longdo]
Plankosten {pl}; Richtkosten {pl}; Sollkosten {pl}target cost [Add to Longdo]
Plankostenrechnung {f}standard costing [Add to Longdo]
Plankton {n} [biol.]plankton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランクトン[purankuton] (n) plankton; (P) [Add to Longdo]
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
橋板[はしいた, hashiita] (n) plank of a bridge; bridge plank [Add to Longdo]
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] (n) plank road; corduroy [Add to Longdo]
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around [Add to Longdo]
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]
植物プランクトン[しょくぶつプランクトン, shokubutsu purankuton] (n) phytoplankton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plank
   n 1: a stout length of sawn timber; made in a wide variety of
      sizes and used for many purposes [syn: {board}, {plank}]
   2: an endorsed policy in the platform of a political party
   v 1: cover with planks; "The streets were planked" [syn:
      {plank}, {plank over}]
   2: set (something or oneself) down with or as if with a noise;
     "He planked the money on the table"; "He planked himself into
     the sofa" [syn: {plank}, {flump}, {plonk}, {plop}, {plunk},
     {plump down}, {plunk down}, {plump}]
   3: cook and serve on a plank; "Planked vegetable"; "Planked
     shad"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top