ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piercing

P IH1 R S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piercing-, *piercing*, pierc
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piercing(adj) (เสียง) แหลมแสบแก้วหู, See also: เสียง ดังแสบแก้วหู, Syn. screeching
piercing(adj) เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ), See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว, Syn. acute, perceptive
piercing(adj) เย็นเยียบ, See also: หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ
piercingly(adv) กรี๊ดกร๊าด, See also: อย่างหนวกหู, Syn. loudly
piercingly(adv) อย่างหนาวเหน็บ, See also: อย่างหนาวมาก, Syn. bitterly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piercingIt was piercingly cold outside.
piercingThe hawk has piercing eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม(adj) piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai Definition: หน้าตาคมคาย
แหลม(adj) piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai Definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม(adj) piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai Definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
แปลบ(adv) painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai Definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ(adv) painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai Definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
สูง(adj) high-pitched, See also: piercing, sharp, Ant. ต่ำ, Example: เสียงสูงของซอนี้ไม่ชัด, Thai Definition: แหลม, ระดับเหนือเสียงกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีด[krīt] (adj) EN: shrill ; sharp ; piercing  FR: strident ; perçant
เสียดฟ้า[sīet fā] (x) EN: very high ; sky-piercing ; sky-scraping ; high up to the sky

CMU English Pronouncing Dictionary
PIERCING P IH1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piercing (v) pˈɪəʳsɪŋ (p i@1 s i ng)
piercingly (a) pˈɪəʳsɪŋliː (p i@1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ずばっと[zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
イアピアス[iapiasu] (n,vs) ear piercing [Add to Longdo]
ピアス[piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
ピアッシング[piasshingu] (n) piercing [Add to Longdo]
ボディーピアス[bodei-piasu] (n) body piercing [Add to Longdo]
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold [Add to Longdo]
貫通銃創[かんつうじゅうそう, kantsuujuusou] (n) piercing bullet wound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piercing
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind";
     "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains";
     "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain";
     "lancinating pain" [syn: {cutting}, {keen}, {knifelike},
     {piercing}, {stabbing}, {lancinate}, {lancinating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top