ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piecing

P IY1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piecing-, *piecing*, piec
CMU English Pronouncing Dictionary
PIECING P IY1 S IH0 NG
PIECH P IY1 CH
PIECE P IY1 S
KUPIEC K AH1 P IY0 K
APIECE AH0 P IY1 S
PIECES P IY1 S IH0 Z
PIECES P IY1 S AH0 Z
PIECED P IY1 S T
PIECH'S P IY1 CH IH0 Z
PIECUCH P IY1 K AH0 K
EARPIECE IH1 R P IY0 S
EYEPIECE AY1 P IY2 S
PIECHOTA P IY0 HH OW1 T AH0
EARPIECE IY1 R P IY0 S
PIECEMEAL P IY1 S M IY2 L
PIECHOCKI P IY0 HH OW1 T S K IY0
TIMEPIECE T AY1 M P IY2 S
EARPIECES IY1 R P IY0 S IH0 Z
EARPIECES IH1 R P IY0 S IH0 Z
SHOWPIECE SH OW1 P IY2 S
PIECEWORK P IY1 S W ER2 K
PIECHOWSKI P IY0 HH AO1 F S K IY0
PIECZYNSKI P IY0 CH IH1 N S K IY0
ALTARPIECE AO1 L T ER0 P IY2 S
MOUTHPIECE M AW1 TH P IY2 S
CROSSPIECE K R AO1 S P IY2 S
CENTERPIECE S EH1 N T ER0 P IY2 S
CROSSPIECES K R AO1 S P IY2 S AH0 Z
CROSSPIECES K R AO1 S P IY2 S IH0 Z
MASTERPIECE M AE1 S T ER0 P IY2 S
MOUTHPIECES M AW1 TH P IY2 S IH0 Z
MASTERPIECES M AE1 S T ER0 P IY2 S AH0 Z
MASTERPIECES M AE1 S T ER0 P IY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piecing (v) pˈiːsɪŋ (p ii1 s i ng)
piece (v) pˈiːs (p ii1 s)
apiece (a) ˈəpˈiːs (@1 p ii1 s)
pieced (v) pˈiːst (p ii1 s t)
pieces (v) pˈiːsɪz (p ii1 s i z)
codpiece (n) kˈɒdpiːs (k o1 d p ii s)
earpiece (n) ˈɪəʳpiːs (i@1 p ii s)
eyepiece (n) ˈaɪpiːs (ai1 p ii s)
codpieces (n) kˈɒdpiːsɪz (k o1 d p ii s i z)
earpieces (n) ˈɪəʳpiːsɪz (i@1 p ii s i z)
eyepieces (n) ˈaɪpiːsɪz (ai1 p ii s i z)
hairpiece (n) hˈɛəʳpiːs (h e@1 p ii s)
headpiece (n) hˈɛdpiːs (h e1 d p ii s)
piecemeal (j) pˈiːsmiːl (p ii1 s m ii l)
piecework (n) pˈiːswɜːʳk (p ii1 s w @@ k)
tailpiece (n) tˈɛɪlpiːs (t ei1 l p ii s)
timepiece (n) tˈaɪmpiːs (t ai1 m p ii s)
two-piece (n) tˈuː-piːs (t uu1 - p ii s)
crosspiece (n) krˈɒspiːs (k r o1 s p ii s)
hairpieces (n) hˈɛəʳpiːsɪz (h e@1 p ii s i z)
headpieces (n) hˈɛdpiːsɪz (h e1 d p ii s i z)
mouthpiece (n) mˈauθpiːs (m au1 th p ii s)
tailpieces (n) tˈɛɪlpiːsɪz (t ei1 l p ii s i z)
timepieces (n) tˈaɪmpiːsɪz (t ai1 m p ii s i z)
altar-piece (n) ˈɔːltə-piːs (oo1 l t @ - p ii s)
centrepiece (n) sˈɛntəpiːs (s e1 n t @ p ii s)
crosspieces (n) krˈɒspiːsɪz (k r o1 s p ii s i z)
mantelpiece (n) mˈæntlpiːs (m a1 n t l p ii s)
masterpiece (n) mˈaːstəpiːs (m aa1 s t @ p ii s)
mouthpieces (n) mˈauθpiːsɪz (m au1 th p ii s i z)
piece-goods (n) pˈiːs-gudz (p ii1 s - g u d z)
three-piece (j) θrˈiː-piːs (th r ii1 - p ii s)
altar-pieces (n) ˈɔːltə-piːsɪz (oo1 l t @ - p ii s i z)
centrepieces (n) sˈɛntəpiːsɪz (s e1 n t @ p ii s i z)
chimneypiece (n) tʃˈɪmnɪpiːs (ch i1 m n i p ii s)
fowlingpiece (n) fˈaulɪŋpiːs (f au1 l i ng p ii s)
frontispiece (n) frˈʌntɪspiːs (f r uh1 n t i s p ii s)
mantelpieces (n) mˈæntlpiːsɪz (m a1 n t l p ii s i z)
masterpieces (n) mˈaːstəpiːsɪz (m aa1 s t @ p ii s i z)
chimneypieces (n) tʃˈɪmnɪpiːsɪz (ch i1 m n i p ii s i z)
fowlingpieces (n) fˈaulɪŋpiːsɪz (f au1 l i ng p ii s i z)
frontispieces (n) frˈʌntɪspiːsɪz (f r uh1 n t i s p ii s i z)

English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piece(n) ชิ้น, See also: อัน, สิ่ง, แผ่น, Syn. part, portiion, unit
piece(n) ส่วน, See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece(n) เรื่องในหนังสือพิมพ์, See also: บทความ
piece(n) เหรียญกษาปณ์, See also: เงินเหรียญ, Syn. coin
piece(n) บทประพันธ์เพลง, See also: เพลง, Syn. musical composition, song
piece(n) ปืนพก (คำสแลง), See also: ปืน, Syn. firearm
piece(n) ตัวหมากรุก
piece(n) ระยะทางช่วงสั้นๆ
piece(vt) รวบรวม, Syn. assemble
apiece(adv) แต่ละ, Syn. each
earpiece(n) ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง, Syn. earphone, headphones, headset
piece up(phrv) ซ่อมแซม, See also: ซ่อม, ปะ
hairpiece(n) วิกผม, See also: ปอยผมปลอม, Syn. toupee, wig
headpiece(n) หมวกเกราะ, See also: หมวกกันน็อก, Syn. helmet
heelpiece(n) หนัง, ไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่ใช้ทำส้นรองเท้าหรือถุงเท้า
nosepiece(n) ส่วนของกรอบแว่นบริเวณดั้งจมูก, Syn. bridge
one-piece(adj) ซึ่งมีส่วนเดียว, See also: ซึ่งมีชิ้นเดียว, ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว
piece out(phrv) ทำให้สมบูรณ์ (โดยเติมส่วนต่างๆให้เต็ม), Syn. piece together
piecemeal(adv) ทีละน้อย, See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง, ค่อยๆ, ทีละชิ้น, Syn. gradually, piece by piece
piecemeal(adv) เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: เป็นเสี่ยงๆ, เป็นส่วนๆ, เป็นชิ้นๆ, Syn. apart, in pieces
piecemeal(adj) ซึ่งทำทีละชิ้น, See also: ทีละส่วน, ทีละอย่าง
piecework(n) งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น
showpiece(n) ตัวอย่างที่ดีที่สุด, See also: สิ่งที่แสดงไว้เป็นตัวอย่าง, Syn. masterpiece, prize
sidepiece(n) ส่วนข้าง
tailpiece(n) ปลายสุด, Syn. end
timepiece(n) เครื่องมือจับเวลา, See also: นาฬิกา
two-piece(adj) ซึ่งมีสองชิ้น, See also: ซึ่งมีสองส่วน, ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำทูพีซ
workpiece(n) ชิ้นงาน (ที่ผลิตออกมา หรือกำลังผลิต)
altarpiece(n) ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์
mouthpiece(n) (เครื่องดนตรี, กล้องยาสูบ) ส่วนที่ใช้ปากเป่าหรือคาบ, See also: ส่วนปากท่อต่างๆ
mouthpiece(n) ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน, See also: โฆษก, นักหนังสือพิมพ์, คนที่เป็นปากเสียงแทน, Syn. spokesperson
piece rate(n) อัตราค่าแรงที่คิดเป็นรายชิ้นหรืออัน
ridgepiece(n) ขื่อ
ring-piece(sl) ทวารหนัก, See also: รูก้น
mantelpiece(n) แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
masterpiece(n) ผลงานชิ้นเอก, See also: ผลงานชิ้นเด่น, ผลงานชิ้นโบว์แดง, Syn. masterwork
piece goods(n) ผ้าพับ, See also: ิสินค้าเป็นพับหรือเป็นม้วนหรือเป็นชิ้น, Syn. yard goods
think-piece(sl) ข้อเขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
go to pieces(idm) ควบคุมตัวเองไม่ได้
mantel-piece(n) แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง, Syn. mantel, shelf
cut to pieces(phrv) ทำลาย, See also: พ่ายแพ้, Syn. cut to shreds
piece of cake(idm) เรื่องง่ายๆ, See also: เรื่องหมูๆ, เรื่องกล้วยๆ
piece of cake(sl) ของง่ายๆ, See also: สิ่งง่ายๆ
piece of work(n) งานชิ้นเอก
blow to pieces(idm) ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
piece together(phrv) รวมกัน, See also: ปะติดปะต่อกัน, Syn. fit together, piece out
rend to pieces(phrv) จับผิด, See also: หาข้อบกพร่อง, Syn. take apart
all in one piece(idm) อย่างปลอดภัย, See also: อย่างไม่เสียหาย, อย่างไม่บุบสลาย
piece of the action(idm) มีส่วนร่วมในโครงการ, See also: ให้มีส่วนร่วมด้วย
villain of the piece(idm) ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
earpiecen. ส่วนที่ปิดหู,หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
hairpiecen. วิกผม,ปอยผม
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet, headset
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
masterpiece(มาส'เทอพีส) n. งานชิ้นโบแดง,งานชิ้นเอก,งานชิ้นดีที่สุด
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
nosepiece(โนซ'พีซฺ) n. ส่วนที่คลุมจมูก,สายรั้งม้าหรือสุนัขที่รัดผ่านจมูก,ส่วนของกรอบแว่นที่ดั้งจมูก
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
sea piecen. ภาพทิวทัศน์ทะเล
showpiece(โช'พีส) n. สิ่งที่ตั้งแสดงไว้,สินค้าที่แสดงในงานนิทรรศการ
sidepiece(ไซดฺ'พีส) n. ชิ้นข้าง,ส่วนข้าง
timepiece(ไทมฺ'พีซฺ) n. เครื่องมือจับเวลา,เครื่องคำนวณเวลา,นาฬิกา, Syn. chronometer, clock

English-Thai: Nontri Dictionary
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม,งานชิ้นเอก,งานชิ้นโบแดง
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
timepiece(n) นาฬิกา,เครื่องจับเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shear test pieceชิ้นงานทดสอบแรงเฉือน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sectionally continuous; piecewise continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-piece nozzleหัวตัดรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-weld test pieceชิ้นงานทดสอบเนื้อโลหะเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
battle-pieceภาพการรบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
conversation piece; conversation poemบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation pieceภาพสังสันทน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation poem; conversation pieceบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
test pieceชิ้นงานทดสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontispieceหน้ารูปภาพพิเศษ, Example: อยู่ก่อนหน้าปกใน เป็นหน้าที่มีภาพสำคัญในเล่ม
ตัวอย่างหน้ารูปภาพพิเศษ
หน้ารูปภาพพิเศษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Masterpiece, Artisticงานศิลปะชิ้นเอก [TU Subject Heading]
Chest Pieceส่วนหน้าอก,ส่วนอก [การแพทย์]
Ear Pieceส่วนหู [การแพทย์]
Eye Piecesที่มอง,เลนส์ใกล้ตา [การแพทย์]
Eyepiece Lensเลนส์ชุดที่2ที่อยู่ใกล้ตา [การแพทย์]
Eyepiecesเลนส์สำหรับสายตา,เลนส์ตา,เลนซ์ใกล้ตา [การแพทย์]
eyepieceเลนส์ใกล้ตา, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์  เลนส์นี้จะอยู่ใกล้ตาเมื่อใช้กล้องมองดูวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
work pieceชิ้นงาน, ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได้ 4 รูปแบบ คือ ภาพร่าง แผนที่ความคิด แบบจำลอง และต้นแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
One Piece(n, name) มังงะ(หนังสือการ์ตูน) ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งมียอดขายอยู่ในลำดับต้นๆของโลก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของลูฟี่ หนุ่มน้อยผู้อยากเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด!
Piece Of MePiece Of Me
piece of shit(slang) ห่วยแตก, ไม่ได้ความ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piecShe tore the letter to pieces.
piecThis essay is about a piece of luggage.
piecIf you break the back, the rest will be just a piece of cake.
piecI have a couple of pieces of evidence to support my opinion.
piecThis poem reads like a piece of prose.
piecHe cut his sister a piece of bread.
piecIt's on the mantelpiece.
piecIt's an interesting piece of news.
piecThe boy reached out for another piece of cake.
piecThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
piecHe wrote a letter on a piece of paper.
piecThe vase crashed to pieces.
piecEvery piece of reading matter call for different kinds of reading.
piecHe gave a good piece of advice.
piecThere were four pieces of furniture in the room.
piecWe have just bought two pieces of furniture.
piecThe police got an important piece of information from him.
piecAll of his later paintings were considered masterpiece.
piecCut the melon into six equal pieces.
piecShe covered the mouthpiece of the phone with her hand.
piecThat's a piece of cake.
piecThe glass was dashed to pieces.
piecThey bought a few pieces of furniture when they got married.
piecShe took two pieces of baggage with her.
piecI put a piece of paper around the box and tied it up with a ribbon.
piecA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
piecSally gave me a good piece of information.
piecI'll give you a piece of my mind.
piecThis film is indeed an enduring masterpiece.
piecI visited her with a view to giving a piece of advice.
piecI can produce several pieces a day if I'm lucky.
piecThe man went to pieces when the judge said he would have to go to prison for life.
piecThis symphony is a real masterpiece.
piecPlease give me a piece of bread.
piecTake this piece of chalk and write on the blackboard.
piecI found a piece of paper in the room.
piecPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.
piecShe got a piece of bread stuck in her throat.
piecGive him a piece of advice.
piecThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
piecShe wanted a piece of cake, but there was none left.
piecMay I have another piece of cake?
piecThe tile which fell from the roof broke into pieces.
piecThe millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.
piecFinishing the job by Tuesday will be a piece of cake.
piecTony gave us a piece of helpful advice.
piecI tore the paper into pieces.
piecWhy did Bill tear the letter into pieces?
piecHe was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.
piecI gave the dog two pieces of meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูฟัง(n) earpiece, See also: receiver
กระบอกโทรศัพท์(n) mouthpiece
ปะติดปะต่อ(v) patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปืนลูกซอง(n) shotgun, See also: fowling piece, Example: ผู้ตายนอนตายในท่าตะแคงเหมือนคนที่โดนยิงด้วยปืนลูกซอง, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: ปืนยาวสำหรับบรรจุดินปืนและเม็ดตะกั่วในลูกกระดาษ
วรรณกรรมชิ้นเอก(n) literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
แหลก(v) be crushed, See also: break into pieces, Syn. ป่นปี้, Example: ฟันของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะขบเม็ดผลไม้แข็งให้แตกและแหลกได้, Thai Definition: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ละเอียดเป็นผง
รื้อ(v) dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai Definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
เศษเล็กเศษน้อย(n) odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
เป็นผง(adv) to pieces, See also: to powder, Syn. เป็นผุยผง, เป็นจุณ, Example: การเสียดสีกับบรรยากาศทำให้เกิดความร้อนสูงและเผาไหม้ลูกอุกกาบาตเป็นผง, Thai Definition: ละเอียดมาก
ย่อยยับ(v) be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai Definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
พังทลาย(v) crumble, See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in, Example: อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้ภูเขาหิมะพังทลายลงมาได้, Thai Definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
กุลี(clas) package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai Definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
ขี้แร่(n) ore cinder, See also: piece of coal, Example: มีขี้แร่ตกอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมด, Thai Definition: หินกรวดทรายในแร่เมื่อคัดแร่ออก
เข้าไม้(v) put boards together, See also: joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood, Syn. เข้าปากไม้, เข้าลิ้น, Example: ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก, Thai Definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
เข้าปากไม้(v) splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai Definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
คาดหมัด(v) wrap a piece of cloth around one's palm, See also: prepare for fighting, Example: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด, Thai Definition: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
ปะติดปะต่อ(v) link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปลีก(adj) be piecemeal, See also: retail, be fragmentary, Syn. ย่อย, ปลีกย่อย, Example: ถ้าขาย 26 บาทแล้วโรงงานส่งมา 13 บาทนั่นแปลว่าราคาปลีกของท่านคูณ 2 จากโรงงาน, Thai Definition: ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่
ปากเสียง(n) quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
ฝักมะขาม(n) segment of a cart-wheel, See also: a piece stuck to the cart wheel, Count Unit: อัน, Thai Definition: ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
ฝักมะขาม(n) segment of a cart-wheel, See also: a piece of tamarind pod stuck to the cart wheel, Count Unit: อัน, Thai Definition: ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
ฝาน(v) slice, See also: cut into pieces, Example: แม่ค้าฝานกล้วยต้มเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้าแล้วราดด้วยน้ำเชื่อมไว้ขายเด็กๆ, Thai Definition: ตัด เฉือน แฉลบให้เป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเป็นอัน
พะแนง(n) dry curry, See also: thick curry with large pieces of roast chicken or meet, Example: ข้าวเหนียวเป็นอาหารใช้รับประทานกับแกงแห้ง เช่น พะแนง แกงฮังเล, Thai Definition: แกงคั่วไก่หรือเนื้อเป็นต้น มีชิ้นเนื้อโต น้ำแกงข้น
โพก(v) wrap a piece of cloth around the head, Syn. พัน, โพกหัว, โพกผ้า, Example: เขาโพกหัวด้วยผ้าขาวม้า คว้าพร้าเหน็บเอว แล้วลงบันไดไปอย่างเร่งรีบ, Thai Definition: เอาผ้าหรือสิ่งของพันหรือพอกหัว
โพกหัว(v) wrap, See also: put on a turban, wrap a piece of cloth around one's head, cover the head with a cloth, Syn. โพก, โพกผ้า, Example: ที่เปอร์เซียข้าราชการที่จะเข้าเฝ้าต้องโพกหัวด้วยผ้าหลายชั้น, Thai Definition: เอาผ้าหรือสิ่งของพันหรือพอกหัว
เป๊ก(adv) sound of striking two pieces of sticks, See also: rat-tat, rat-a-tat, Syn. โปก, โป๊ก, Example: เสียงฆ้อนกระทบไม้โป๊กเป๊กดังลั่นแต่เช้า
ลูกบิด(n) piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument, Count Unit: ลูก, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับปิดช่วงหรือลดสายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดหรือเครื่องสีให้ตึงหรือหย่อน มักทำด้วยไม้หรืองา
ลูกเบี้ยว(n) cam, See also: eccentric piece, Example: ช่างเครื่องกำลังเช็คจังหวะของลูกเบี้ยวอยู่, Count Unit: ลูก, Thai Definition: อุปกรณ์ชนิดหนึ่งในเครื่องยนต์ ทำหน้าที่ดันทองขาวในจานจ่ายให้แยกจากกัน เพื่อตัดวงจรไฟต่ำให้ไปเกิดไฟแรงสูงที่คอยล์
ลูกระนาด(n) a piece of gamelan, Example: เขาเอาแก้วหล่อให้เป็นลูกระนาด
เศษ(n) bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai Definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
เศษกระดาษ(n) scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai Definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน
ตากล้า(n) seeding field, See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า(n) seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตะไล(n) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited, See also: rocket like piece of firework with a circular wing, Syn. ดอกไม้ไฟ, Example: เขาเป็นคนจุดตะไลในงาน, Count Unit: ดอก, วง, Thai Definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลม ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินปืนที่ทำด้วยดินประสิวกับถ่านไม้ และตอกให้แน่น มีชนวนสำหรับจุด
ตากล้า(n) seeding field, See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant, Syn. ตาตกกล้า, Example: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตาตกกล้า(n) seedling field, See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field, Syn. ตากล้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง, Count Unit: ตา, Thai Definition: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
ตีทอง(v) beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai Definition: ตีแผ่ทองให้แบน
เตี่ยว(n) small piece of cloth used as a sanitary napkin, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าขัดหนอกผู้หญิงสำหรับซับระดูหรืออยู่กระดานไฟ
เตี่ยว(n) long piece of banana leaf used as wrapper, Example: เขาตัดใบตองเพื่อทำเตี่ยวคาดห่อขนม, Count Unit: เส้น, อัน, แผ่น, Thai Definition: ใบตองหรือใบมะพร้าวสำหรับคาดกลัดห่อขนม
เตี่ยว(n) piece of cloth used as a cover for a pot, Example: เธอใช้ผ้าเตี่ยวคาดปากหม้อกันไม่ให้ความร้อนออกมา, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าชิ้นน้อยยาวสำหรับคาดปากหม้อ กันไม่ให้ไอร้อนออกเวลานึ่งของ
แตกแตน(v) be broken into pieces, See also: be shattered, Syn. แตกกระจาย, แตกละเอียด, Example: ถ้วยชามของฉันแตกแตนเพราะแมว 2 ตัวนี้, Thai Definition: แตกไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
แตกหัก(v) be broken into pieces, See also: be shattered, go into pieces, Example: เด็กสาวทุบกระถางดินเผาให้แตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ
ถมปรักมาศ(n) pieces of niello worked in gold or silver designs, Thai Definition: ถมเงินและถมทอง
ท่อนไม้(n) log, See also: piece of wood, Example: ช้างลากท่อนไม้ไปตามทาง, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่ตัดออกเป็นตอนๆ
ท่อน(n) bit, See also: piece, strip, section, fraction, Syn. แท่ง, ลิ่ม, ต้น, ดุ้น, Example: ช่างไม้เลื่อยไม้เป็นท่อนเล็กๆ, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่ตัดหรือทอนออกเป็นตอนๆ
ทวน(n) lance, See also: gold-smith's holder, collet, end-piece of a Thai fiddle, Ant. เล่ม, Example: นักรบโบราณจะใส่เสื้อเกราะ และถือทวน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก แต่เรียวเล็กและเบากว่า ด้ามยาวมาก
นางอ้อม(n) wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc, Count Unit: ตัว, Thai Definition: คร่าวเสาเพนียด
นาฬิกา(n) clock, See also: watch, time piece, Example: เถ้าแก่ชอบสะสมนาฬิกาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมา, Count Unit: เรือน, Thai Definition: เครื่องบอกเวลา มีหลายชนิด
บุหงารำไป(n) mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze, See also: flower sachet, Syn. บุหงา, Example: ฉันชอบซื้อบุหงารำไปมาไว้ที่ห้องน้ำ มันช่วยดับกลิ่นได้ดี, Thai Definition: ดอกไม้ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ, Notes: (ชวา)
บุหงา(n) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed), Syn. บุหงารำไป, Example: ฉันไปช่วยเพื่อนทำบุหงาขายอยู่พักหนึ่งตอนที่ตามพ่อไปราชการ, Thai Definition: ดอกไม้ชนิดต่างๆ มี มะลิ กระดังงา กุหลาบเป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่องหอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็กๆ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]  FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันละ[an la] (x) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
บัตรประจำตัว[bat prajamtūa] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card ; identification card  FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บ่อน้ำ[bø nām] (n) EN: pool ; pond ; water-well  FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บอบ[bøp] (v) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp  FR: être crevé ; être épuisé
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [f]
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นผ้า[chin phā] (n) EN: piece of cloth  FR: pièce de tissu [f]
ชิ้นส่วน[chinsuan] (n) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment  FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ดุ้น[dun] (n) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment  FR: bout [m] ; bâton [m]
ฝาน[fān] (v) EN: slice cut into pieces
ห้อง[hǿng] (n) EN: room ; chamber  FR: chambre [f] ; pièce (d'habitation) [f] ; salle [f] ; classe [f]
ห้อง[hǿng] (n) EN: [classifier : rooms]  FR: [classificateur : pièces d'habitation, chambres]
ห้องเล็ก[hǿng lek] (n, exp) EN: small room  FR: petite pièce [f]
หูฟัง[hūfang] (n) EN: headphones ; earpiece  FR: écouteur [m] ; oreillette [f]
การเช่าที่ดิน[kān chao thīdin] (n, exp) EN: hiring a piece of land
การหมุนเวียนของเงินสด[kān munwīen khøng ngoensot] (n, exp) EN: circulation of notes and coins  FR: circulation des pièces et billets [f]
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
ขนมปังก้อนหนึ่ง[khanompang køn neung] (n) EN: a piece of bread ; a loaf of bread  FR: un morceau de pain [m] ; une miche de pain [f]
ข่าวชิ้นหนึ่ง[khāo chin neung] (n, exp) EN: a piece of news  FR: une tranche d'information
ค้าปลีก[khā plīk] (v) EN: retail ; engage in retail trade  FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ขยายห้อง[khayāi hǿng] (v, exp) EN: make a room bigger ; enlarge a room  FR: agrandir une pièce
เขียนบทละคร[khīen bot lakhøn] (v, exp) EN: write a play  FR: écrire une pièce (de théâtre)
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ของเบ็ดเตล็ด[khøng bettalet] (n, exp) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces
เครื่องอะไหล่[khreūang alai] (n, exp) FR: pièce de rechange [f]
กล้วย[klūay] (adj) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake  FR: simplissime
กล้วย ๆ[klūay-klūay] (adj) EN: very easy ; easy ; effortless ; a piece of cake
ก้อน[køn] (n) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum  FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
ก้อนเส้า[køn sao] (n, exp) EN: pieces of stone used as stove
กระบอกเสียง[krabøk sīeng] (n, exp) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer  FR: porte-parole [m]
กรอบเค็ม[krøp khem] (n, exp) EN: small pieces of pastry slightly salted
แหลก[laēk] (v) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely  FR: réduire en miettes
แหลกลาญ[laēklān] (v) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครตลก[lakhøn talok] (n, exp) EN: farce  FR: comédie [f] ; pièce comique [f]
ละครย่อย[lakhøn yøi] (n, exp) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow  FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
นาฬิกา[nālikā] (n) EN: clock ; watch ; timepiece (form.)  FR: horloge [f] ; montre [f]
หน้าแว่น[nāwaen] (n) EN: flat piece of earth
เอย[oēi] (x) EN: o ; [particle used to end a piece of verse] ; [particle following a word to show it is an example]  FR: ô
ปะ[pa] (v) EN: repair ; patch up ; mend  FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
เป็นจุณ[pen jun] (x) EN: in/to dust ; in/to pieces ; in/to powder
เป็นผง[pen phong] (adv) EN: to pieces ; to powder  FR: en poudre
ปืนลูกซอง[peūn lūk søng] (n, exp) EN: shotgun ; fowling piece
ปืนใหญ่[peūnyai] (n) EN: cannon ; artillery ; ordnance  FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部分[bù fèn, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] part; share; section; piece, #405 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, ] a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc, #430 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱, #598 [Add to Longdo]
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] horse; horse or cavalry piece in Chinese chess; knight in Western chess, #722 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article, #1,390 [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] mahjong tile; playing card; game pieces; signboard; plate; tablet, #1,474 [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] to break down; to break into pieces; fragmentary, #2,477 [Add to Longdo]
各自[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, ] each; respective; apiece, #2,660 [Add to Longdo]
[pīn, ㄆㄧㄣ, / ] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell, #2,899 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] official records; grade (of goods); file; records; shelves; cross-piece; (classifier for cross-pieces), #3,010 [Add to Longdo]
艺术品[yì shù pǐn, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] art piece; work of art, #10,472 [Add to Longdo]
破碎[pò suì, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, ] to smash to pieces; to shatter, #10,573 [Add to Longdo]
[zòu, ㄗㄡˋ, ] beat up; break to pieces, #10,689 [Add to Longdo]
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, ] castle; rook (chess piece), #11,125 [Add to Longdo]
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, / ] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own, #13,901 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together, #15,673 [Add to Longdo]
篇幅[piān fu, ㄆㄧㄢ ㄈㄨ˙, ] (take up or devote) space; ink; time (in a printed page or news story); length (of a piece of writing), #15,811 [Add to Longdo]
名著[míng zhù, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] masterpiece, #16,630 [Add to Longdo]
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] masterpiece, #16,724 [Add to Longdo]
力作[lì zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to put effort into (work, farming, writing etc); a masterpiece, #17,369 [Add to Longdo]
[pīn, ㄆㄧㄣ, ] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell, #20,764 [Add to Longdo]
棋子[qí zi, ㄑㄧˊ ㄗ˙, ] chess piece, #21,031 [Add to Longdo]
碎裂[suì liè, ㄙㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, ] to disintegrate; to shatter into small pieces, #27,154 [Add to Longdo]
面罩[miàn zhào, ㄇㄧㄢˋ ㄓㄠˋ, ] mask; visor; face-piece (e.g. diving suit, gas mark), #27,512 [Add to Longdo]
名曲[míng qǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, ] famous song; well-known piece of music, #28,903 [Add to Longdo]
大义[dà yì, ㄉㄚˋ ㄧˋ, / ] righteousness; virtuous cause; a woman's marriage; main points of a piece of writing, #29,908 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade, #30,286 [Add to Longdo]
名作[míng zuò, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] masterpiece; famous work, #34,627 [Add to Longdo]
丰碑[fēng bēi, ㄈㄥ ㄅㄟ, / ] large inscribed stele; fig. great achievement; imperishable masterpiece, #35,809 [Add to Longdo]
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, / ] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle, #36,211 [Add to Longdo]
听筒[tīng tǒng, ㄊㄧㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] a can (loan from English tin); headphone; earphone; earpiece; stethoscope, #36,272 [Add to Longdo]
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces, #38,209 [Add to Longdo]
批改[pī gǎi, ㄆㄧ ㄍㄞˇ, ] to mark (homework, exam scripts etc); to correct and criticise (an article); to check; to correct; a correction (to a piece of writing), #38,582 [Add to Longdo]
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, / ] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece, #38,664 [Add to Longdo]
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, / ] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place, #41,291 [Add to Longdo]
四分五裂[sì fēn wǔ liè, ㄙˋ ㄈㄣ ㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, ] all split up and in pieces (成语 saw); disunity (in an organization); complete lack of unity; to disintegrate; falling apart; to be at sixes and sevens, #43,687 [Add to Longdo]
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, ] mouthpiece; spokesperson, #44,953 [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant, #45,537 [Add to Longdo]
名篇[míng piān, ㄇㄧㄥˊ ㄆㄧㄢ, ] famous piece of writing, #48,023 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone, #49,695 [Add to Longdo]
化整为零[huà zhěng wéi líng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄥˇ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (set phrase) to break up the whole into pieces; to take care of things one by one, #52,331 [Add to Longdo]
谱曲[pǔ qǔ, ㄆㄨˇ ㄑㄩˇ, / ] to compose a piece of music, #53,774 [Add to Longdo]
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up, #56,846 [Add to Longdo]
目镜[mù jìng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] eyepiece, #58,955 [Add to Longdo]
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, / ] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces, #61,106 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] to mend by stapling or cramping broken pieces together, #68,920 [Add to Longdo]
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱, #69,381 [Add to Longdo]
边角料[biān jiǎo liào, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] scrap; bits and pieces left over, #70,805 [Add to Longdo]
点染[diǎn rǎn, ㄉㄧㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] to touch up (a piece of writing); to add details (to a painting), #72,186 [Add to Longdo]
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece, #80,427 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberwitz {m}(a piece of) lunacy [Add to Longdo]
Akkordarbeit {f}; Akkord {m}; Stückakkord {m} | nach Stück bezahlt werdenpiecework | to do piecework [Add to Longdo]
Akkordarbeiter; Stückarbeiter {m}pieceworker [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Anbauteil {n}add-on component; add-on piece [Add to Longdo]
eine Angabea piece of data [Add to Longdo]
Anschlussstück {n}connection; fitting; connecting piece [Add to Longdo]
Aufsatz {m}; Aufbau {m}top part; upper part; top piece [Add to Longdo]
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösento fall to pieces [Add to Longdo]
in seine Bestandteile zerlegento take to pieces; to take apart [Add to Longdo]
Beweisstück {n}piece of evidence [Add to Longdo]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]
Bruch {m} | Brüche {pl} | in die Brüche gehen; entzweigehen | in die Brüche gehen; sich trennenbreak; breaking | breakings | to go to pieces | to break up [Add to Longdo]
Bruchstück {n}piece [Add to Longdo]
Bruchstück {n}; Stück {n}piece [Add to Longdo]
Distanzstück {n} [techn.] | Distanzstücke {pl}distance piece; spacer | distance pieces; spacers [Add to Longdo]
Druckerzeugniss {n}piece of printed matter [Add to Longdo]
Dur {n} (Tongeschlecht) [mus.] | Stück in F-Durmajor | piece in F major [Add to Longdo]
Einzelpreis {m}flat rate; price of a single piece (item) [Add to Longdo]
Einzelteile {pl}piece parts [Add to Longdo]
Endstück {n} [techn.]endpiece; tail end [Add to Longdo]
Erweiterungsstück {n}extension piece [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Felsblock {m}; Felsbrocken {m}boulder; (piece of) rock [Add to Longdo]
Fesseln {n} einer Figur (Schach)pinning of a piece [Add to Longdo]
Filet {n} (zum Braten) | Filets {pl}piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]
Formstück {n}shaped piece [Add to Longdo]
Frontispiz {n} (Titelbild eines Buches)frontispiece [Add to Longdo]
Garnitur {f} | dreiteilige Polstergarnitur {f}suite | three-piece suite [Add to Longdo]
Glasscherbe {f}piece of broken glass [Add to Longdo]
Groschen {m}10-pfennig piece; penny; cent [Add to Longdo]
Hochstromkontakt {m} [electr.] | zweiteiliger Hochstromkontakthigh-power contact | two-pieces high-power contact [Add to Longdo]
Hörer {m}; Hörmuschel {f}earpiece [Add to Longdo]
Indizienbeweis {m}; Indiz {n} | Indizienbeweise {pl}; Indizien {pl}piece of circumstantial evidence | circumstantial evidence [Add to Longdo]
Isolierkörper {m}; Formstoffkörper {m} | einteiliger Isolierkörper | elastischer Isolierkörperinsulator | one-piece insulator | resilient insulator [Add to Longdo]
Kaminplatte {f}mantelpiece [Add to Longdo]
Keilstück {n} | Keilstücke {pl}wedge shaped piece | wedge shaped pieces [Add to Longdo]
Kinderspiel {n}; Spaziergang {m} (einfache Sache)breeze [Am.]; piece of cake [Add to Longdo]
Klavierstück {n} [mus.]piano piece [Add to Longdo]
Kleinteile {pl}bits and pieces [Add to Longdo]
Kontaktträger {m} [electr.] | Kontaktträger Buchsenseite | Kontaktträger Stiftseite | zweiteiliger Kontaktträgerinsulator | insulator socket | insulator pin | two-piece insulator [Add to Longdo]
Kopfbedeckung {f} | Kopfbedeckungen {pl}headpiece | headpieces [Add to Longdo]
Kuchenstück {n}piece of cake [Add to Longdo]
Kulisse {f}; Theaterkulisse {f} | Kulissen {pl} | hinter den Kulissenpiece of scenery | scenery | behind the scenes; offstage [Add to Longdo]
Lieblingsstück {n} | Lieblingsstücke {pl}showpiece | showpieces [Add to Longdo]
Meisterstück {n}; Meisterwerk {n} | Meisterstücke {pl}; Meisterwerke {pl}masterpiece | masterpieces [Add to Longdo]
Mittelstück {n}centerpiece [Add to Longdo]
Möbelstück {n}piece of furniture [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, Syn. la monnaie, les monnaies

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
ちょちょいのちょい[chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]
ちりちり[chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
ばらす[barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばらつく;バラつく[baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
[pa] (suf) (orig. from "per") (See パー・3) apiece; each [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ぽつぽつ[potsupotsu] (adv,n) (on-mim) bit by bit; piece by piece; spots; pimples [Add to Longdo]
めった切り;滅多切り[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces [Add to Longdo]
もっけの幸い;物怪の幸い;勿怪の幸い[もっけのさいわい, mokkenosaiwai] (exp) windfall; piece of good luck [Add to Longdo]
ウォッチ;ウオッチ[uocchi ; uocchi] (n,vs) (1) watch (timepiece); (2) watch (turn to watch or guard something) [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
スリーピース[suri-pi-su] (n) three-piece suit [Add to Longdo]
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
センターピース[senta-pi-su] (n) centerpiece [Add to Longdo]
チャック[chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ツーピース[tsu-pi-su] (n) (women's) two piece suit (wasei [Add to Longdo]
ヅラ[dura] (n) (from かつら) (See 鬘) hairpiece; wig [Add to Longdo]
テーブルセンター[te-burusenta-] (n) centrepiece of a table (wasei [Add to Longdo]
テストピース[tesutopi-su] (n) testpiece [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
パー[pa-] (n) (1) par; (2) (See ぱあ・1) paper (in rock-paper-scissors game); (3) apiece (eng [Add to Longdo]
パーン[pa-n] (n) pawn (chess piece) [Add to Longdo]
ピース[pi-su] (n) (1) peace; (2) peas; (3) piece; (P) [Add to Longdo]
ピースワーク[pi-suwa-ku] (n) piecework [Add to Longdo]
ヘアピース[heapi-su] (n) hairpiece [Add to Longdo]
ヘッドピース[heddopi-su] (n) head piece [Add to Longdo]
ベビーオール[bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
ポンコツ[ponkotsu] (n) piece of junk [Add to Longdo]
マウスピース[mausupi-su] (n) mouthpiece [Add to Longdo]
マスターピース[masuta-pi-su] (n) masterpiece [Add to Longdo]
マンテルピース[manterupi-su] (n) mantelpiece [Add to Longdo]
マントルピース[mantorupi-su] (n) mantlepiece [Add to Longdo]
メインディッシュ[meindeisshu] (n) main dish; main course; piece de resistance [Add to Longdo]
リペレット[riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
ルーク[ru-ku] (n) rook (chess piece) [Add to Longdo]
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P) [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
一曲[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P) [Add to Longdo]
一筋縄;一筋繩[ひとすじなわ, hitosujinawa] (n) (1) (piece of) rope; (2) (See 一筋縄では行かない) ordinary method [Add to Longdo]
一欠片;一欠けら;ひと欠けら;ひと欠片[ひとかけら, hitokakera] (n) fragment; piece [Add to Longdo]
一個(P);一箇[いっこ, ikko] (n) piece; fragment; one (object); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top