ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

per

P ER1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -per-, *per*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Persian GulfThe Persian Gulf is located in Western Asia between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. Historically and internationally known as the Persian Gulf, this body of water is sometimes controversially referred to as the Arabian Gulf or The Gulf by most Arab states, although neither of the latter two terms are recognized internationally. The name Gulf of Iran (Persian Gulf) is used by the International Hydrographic Organization. The Persian Gulf has many good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf

English-Thai: Longdo Dictionary
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
perfume(n) น้ำหอม
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
ripper(n, slang) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
per(prf) ผ่าน, See also: ตลอด, ทั่ว
per(prep) ตามที่, Syn. according to, as said by, on the authority of
per(prep) ต่อ
per(prep) โดยผ่านทาง, See also: ด้วยวิธีการ, ผ่าน, ทาง, โดย, Syn. through, by means of
per(adv) แต่ละ, See also: ต่อหนึ่ง
peri(prf) รอบ, See also: ใกล้, เกิน
perk(n) ผลประโยชน์เพิ่มเติม, See also: ผลตอบแทนเพิ่ม, Syn. bonus, tip, reward, Ant. drawback
perk(vi) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perk(vt) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perm(vt) ดัดผม, Syn. kink, wave, cinkle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
per(เพอ) prep. แต่ละ,ต่อ,ทุก,ตาม,โดย,โดยทาง,อาศัย,ผ่าน
per annum(เพอแอน'นัม) adv. ทุกปี,แต่ละปี
per capita(เพอแคพ'พิทะ) n. ต่อคน,ต่อพลเมือง1คน
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
per contra(เพอคอน'ทระ) adv. ในทางตรงกันข้าม,ตรงกันข้าม
per diem(เพอ'เดียม') adv. แต่ละวัน,ค่าใช้จ่ายประจำวัน, Syn. per day
per se(เพอ'ซี',เพอเซ') โดยตัวของมันเอง,เพื่อตัวของมันเอง,ตัวเอง,ในเนื้อแท้
per-Pref.= ตลอด,อย่างยิ่ง,มาก
perceivable(เพอซี'วะเบิล) adj. สังเกตได้,เห็นได้,เข้าใจได้., See also: perceivableness n. perceivability n. perceivably adv.
perceive(เพอซีฟว) vt. สังเกต,มองเห็น,มองออก,เข้าใจ,สัมผัสรู้,สำเหนียก,รู้., See also: perceivedly adv. perceiver n., Syn. observe, see, understand, know

English-Thai: Nontri Dictionary
per(pre) โดย,ต่อ,อันละ,ทุก,โดยตรง,ผ่าน
PER per capita(adv) ต่อคน,ต่อหัว
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ,ความไม่แน่นอน
perambulate(vt) เดินสำรวจ,เดินตรวจ,เดินรอบ
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก
perceive(vt) รู้,สังเกตเห็น,แลเห็น,เข้าใจ,ได้ยิน
percent(n) ร้อยละ,เปอร์เซนต์
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์
perceptible(adj) สังเกตเห็นได้,สำเหนียกได้,เข้าใจได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
per annum (L.)ต่อปี, รายปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per autre vie (L., Fr.)ชั่วชีวิตของอีกคนหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per bouche (L., Fr.)ด้วยปาก, ด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per capita (L.)รายหัว, ต่อหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per capita (L.)ต่อหัว, รายหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per cent (per centum)ร้อยละ, ส่วนร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per continuumต่อเนื่องตลอดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
per curiam (L.)โดยศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per cutem; percutaneousทางผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
per diem (L.)ต่อวัน, รายวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Per capita incomeรายได้ต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]
Per diem allowancesเบี้ยเลี้ยง [TU Subject Heading]
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]
percentileเปอร์เซ็นไทล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 99 จุด ที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 100 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไทล์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Perception in childrenการรับรู้ในเด็ก [TU Subject Heading]
Perceptual Calendarsปฏิทินโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
perched water tableperched water table, ระดับน้ำใต้ดินชั้นบน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Percolationการไหลซึมผ่าน, Example: การที่ของเหลวแทรกตัวเข้าไปในของแข็ง ที่มีช่องว่างหรือรูพรุนแล้วไหลซึมผ่านออกอีกทางด้านหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pereodic wave form
perform(n) 1.กระทำ,ปฏิบัติ,ประกอบ,ปฏิบัติตาม(สัญญา) 2.แสดง(ละคร), การแสดง 3.(เครื่อง) เดิน, การเดินของเครื่อง 4.คุณสมบัติในการใช้ของเครื่องใดๆ
performanceการชำระหนี้
performanceการชำระหนี้
performanceกดด
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee(n) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
perianal {adj}; in der Umgebung des Afters [med.](adj) around the anus เกี่ยวกับทวารหนัก, Syn. anus
perimenopausalวัยใกล้หมดประจำเดือน
Perinealเป็นช่องว่างระหว่างทวารหนักและถุงอัณฑะในเพศชายและระหว่างทวารหนักและช่องคลอดในเพศหญิง, เป็นพื้นที่ของร่างกายระหว่างหัวหน่าวและก้นกบ(กระดูกหาง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
per1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
perA bad smell permeated the room.
perA blind person's hearing is often very acute.
perAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
perA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
perA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
perA careless person is apt to make mistakes.
perAccept a person's love.
perAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
perA common theme underlies both perspectives.
perA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
perA contented mind is a perpetual feast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย(n) person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
ชักจูงใจ(v) persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ประพฤติตน(v) behave oneself, See also: perform, act, Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน, Example: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
ผู้ชักชวน(n) persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
ผู้ตัดสินใจ(n) decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
ผู้ทรงอิทธิพล(n) influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
มั่นคงถาวร(adv) permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai Definition: อย่างอยู่ได้นาน
ชกลม(v) perform shadow-boxing, Example: เขาเริ่มเมื่อยเมื่อชกลมได้ 10 ครั้ง, Thai Definition: ซ้อมชกลำพังคนเดียว ไม่มีคู่ต่อสู้หรือกระสอบทรายให้ชก
ตีบทแตก(v) have an excellent act, See also: perform very well, Example: นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้, Thai Definition: แสดงได้แนบเนียนสมจริง
นรชน(n) person, See also: man, woman, Syn. คน, นรชาติ, Example: คำว่า นรก เป็นคำบาลี แปลว่า นรชน คือคนเรานี่แหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
แอมป์[aēm] (n) EN: ampere  FR: ampère [m]
อาหารค่ำ[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารมื้อสุดท้าย[Āhān Meū Sutthāi] (n, prop) EN: The Last Supper  FR: Cène [f]
อาหารมื้อเย็น[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[āhān yen] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำนาจเหนือธรรมชาติ[amnāt neūa thammachāt] (n, exp) EN: supernatural power ; supernatural  FR: pouvoir surnaturel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PER P ER1
PERS P ER1 S
PERL P ER1 L
PERU P ER0 UW1
PERT P ER1 T
PERK P ER1 K
PERC P ER1 K
PERO P ER1 OW0
PERA P ER1 AH0
PERE P ER1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
per (in) pɜːʳr (p @@ r)
Perm (n) pjˈɛrm (p y e1 r m)
Peru (n) pˈərˈuː (p @1 r uu1)
peri (n) pˈɪəʳriː (p i@1 r ii)
perk (v) pˈɜːʳk (p @@1 k)
perm (v) pˈɜːʳm (p @@1 m)
pert (j) pˈɜːʳt (p @@1 t)
Perez (n) pˈɛrɛz (p e1 r e z)
Perot (n) pɛrˈou (p e r ou1)
Peres (n) pɛrˈɛz (p e r e1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
干部[gàn bù, ㄍㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] personnel; employees; cadre (in communist party), #691 [Add to Longdo]
人士[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person; figure; public figure, #705 [Add to Longdo]
期间[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
负责人[fù zé rén, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˊ, / ] person in charge (of something), #1,022 [Add to Longdo]
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
完善[wán shàn, ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] perfect; complete, #1,183 [Add to Longdo]
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] perfect; perfection; perfectly, #1,830 [Add to Longdo]
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
perโดยวิธี เช่น per Telex ส่งด้วยเทเล็กซ์
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
stolpern über etw.(akk)(vt, phrase) |stolperte, ist gestolpert| สะดุดหรือ กระทบอะไรบางอย่าง
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, Syn. die Zimmertemperatur
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperteil(n) |der, pl. Körperteile| ส่วนลำตัว เช่น แขน, ขา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
per Briefwahl wählento have a postal vote [Add to Longdo]
Diäten {pl} (Verpflegungsmehraufwand)per diems [Add to Longdo]
persönliche Note {f}personal touch [Add to Longdo]
Perversität {f}perversity [Add to Longdo]
Perfekt {n} [gramm.]perfect; perfect tense [Add to Longdo]
Perfektion {f}perfectness [Add to Longdo]
Perfektionismus {m}perfectionism [Add to Longdo]
Perfektionist {m} | Perfektionisten {pl}perfectionist | perfectionists [Add to Longdo]
Perforation {f} | Perforationen {pl}perforation | perforations [Add to Longdo]
Perforiermaschine {f}perforator [Add to Longdo]
Pergament {n}parchment [Add to Longdo]
Pergamentrolle {f}pell [Add to Longdo]
Pergola {f}pergola [Add to Longdo]
Perigäum {n}; Erdnähe {f} [astron.]perigee [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
père(n) |m| พ่อ, บิดา
père de noël(n) ซันตาคลอส
Image:
Père Noël(n) |m| ซานตาคลอส
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
espérer(vi, vt) |j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent| หวัง, คาดหวัง เช่น j'espère que...(ฉันหวังว่า...), je n'ai plus rien à espérer.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perfectly(n, vi, vt, modal, ver) สมบูรณ์แบบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
人事[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
人事課[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
人名[じんめい, jinmei] Personenname [Add to Longdo]
人員[じにん, jinin] Personal, Mannschaft [Add to Longdo]
人数[にんずう, ninzuu] Personenzahl [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] Person, Mensch, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top