ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedagogue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedagogue-, *pedagogue*
Possible hiragana form: ぺだごぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedagogue(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher, educator

English-Thai: Nontri Dictionary
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักการศึกษา(n) educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedagogue (n) pˈɛdəgɒg (p e1 d @ g o g)
pedagogues (n) pˈɛdəgɒgz (p e1 d @ g o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pedagogue
      n 1: someone who educates young people [syn: {educator},
           {pedagogue}, {pedagog}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top