ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pea

P IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pea-, *pea*
Possible hiragana form: ぺあ
English-Thai: Longdo Dictionary
pea pod(n) ฝักถั่ว
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
appeal(vi, vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pea(n) ถั่ว, See also: พืชตะกูลถั่ว, เมล็ดถั่ว, Syn. bean, pill
pea(adj) ที่ใช้ถั่ว
peak(n) จุดสูงสุด, See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
peak(n) ยอดเขา, See also: ยอดดอย, Syn. pinnacle, Ant. bottom
peak(n) ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร), See also: ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก, Ant. off-peak
peak(n) ปลายแหลมรูปตัววี (V)
peak(n) ช่วงรุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. acme, zenith
peak(vt) ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด, See also: ขึ้นถึงขีดสุด, Syn. move up, rise
peak(adj) สูงสุด, See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด, Syn. highest, maximum, Ant. lowest, minimum
peak(vi) ผอมลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pea(พี่) n. ถั่ว,พืชถั่ว
pea greenn. สีเขียวปนเหลือง
pea soupn. ซุปถั่ว,น้ำแกงถั่ว,หมอกหนาสีเหลือง
peace(พีส) n. ความสงบ,สันติภาพ
peace breaker n.ผู้ทำลายสันติภาพ
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
peace doveผู้รักสันติภาพ
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
pea(n) ถั่ว
peace(n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
peach(n) ลูกพีช,ลูกท้อ,หมากม่วน
peacock(n) นกยูง
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
peal(n) เสียงระฆัง,เสียงดังกังวาน
peal(vi) ร้องกระหึ่ม,รัวระฆัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace bondทัณฑ์บนให้รักษาความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Peace Corpsหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace feelerผู้หยั่งเชิงสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace of the Kingความสงบสุขของพสกนิกร [ดู pax regis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace offensiveการรุกโดยสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace treatyสัญญาสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, armedสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace (Philosophy)สันติภาพ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
peace buildingการสร้างสันติภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ถาวร อันรวมถึงการสร้างสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานของชาติที่ถูกทำลายโดยสงคราม กลางเมืองหรือการสู้รบขึ้นมาใหม่ [การทูต]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
peace enforcementการบังคับให้เกิดสันติภาพ " เป็นมาตรการใช้กำลังบังคับผู้ที่กำลังดำเนินการที่เป็นการละเมิด สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศให้ยุติการกระทำดังกล่าว " [การทูต]
peace keepingการรักษาสันติภาพ " หมายถึง การส่งคณะเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในนามของสหประชาชาติเข้าไปใน พื้นที่ที่มีความขัดแย้งโดยความยินยอมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง หรือความตกลงสันติภาพ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยวิถีทาง การเมือง " [การทูต]
peace makingการทำให้เกิดสันติภาพ เป็นการดำเนินการทางการทูตโดยมักใช้วิธีไกล่เกลี่ย และเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี [การทูต]
Peace movementsขบวนการสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace of mindความสงบแห่งจิตใจ [TU Subject Heading]
peace operationsปฏิบัติการสันติภาพ การดำเนินกการด้านสันติภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างสันติภาพ(peacemaking) การรักษาสันติภาพ(peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ(peacebuilding) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peace out(slang) เป็นแสลง หมายถึง ลาก่อน, ไว้เจอกัน แต่ก่อนมักใช้ในพวกแก๊งสเตอร์ ให้ความหมายในเชิงเยาะเย้ย โดนเฉาะเมื่อ มีใครจะตาย หรือจะไปฆ่าใครตาย ต่อมาก็ใช้กันโดยทั่วไป เพราะเห็นว่า เท่ห์ดี, See also: See you later, Syn. Goodbye

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peaA dove is a symbol of peace.
peaAfter a brief peace, war broke out again.
peaAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
peaAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
peaAll I want is peace and quiet.
peaAll the world desires peace.
peaA lot of people want peace all over the world.
peaAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
peaAn olive branch symbolizes peace.
peaA rifle shot broke the peace of the early morning.
peaAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
peaAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข(adv) peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai Definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
กฟภ.(n) Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
สันติ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติภาพ, Ant. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
สันติภาพ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติ
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ
ไพร่(n) peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ร่มเย็น(adj) peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [f]
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
บรรพต[banphot] (n) EN: hill ;peak ; mount ; mountain  FR: mont [m] ; montagne [f]
บานประตูประดับมุก[bānpratū pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlaid door panels

CMU English Pronouncing Dictionary
PEA P IY1
PEAL P IY1 L
PEAK P IY1 K
PEAR P EH1 R
PEAT P IY1 T
PEAY P IY1
PEAS P IY1 Z
PEACE P IY1 S
PEARL P ER1 L
PEACH P IY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pea (n) pˈiː (p ii1)
peak (v) pˈiːk (p ii1 k)
peal (v) pˈiːl (p ii1 l)
pear (n) pˈɛəʳr (p e@1 r)
peas (n) pˈiːz (p ii1 z)
peat (n) pˈiːt (p ii1 t)
Pearl (n) pˈɜːʳl (p @@1 l)
peace (n) pˈiːs (p ii1 s)
peach (v) pˈiːtʃ (p ii1 ch)
peaks (v) pˈiːks (p ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农民[nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] peasant, #821 [Add to Longdo]
和平[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] peace, #1,492 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] peak; summit, #2,476 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning, #3,710 [Add to Longdo]
高峰[gāo fēng, ㄍㄠ ㄈㄥ, ] peak; summit; height, #3,974 [Add to Longdo]
农户[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
桃花[táo huā, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ, ] peach blossom, #6,882 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] peach, #7,013 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] pear, #7,276 [Add to Longdo]
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbse {f} | Erbsen {pl}pea | peas [Add to Longdo]
Erbsensuppe {f} [cook.]pea soup [Add to Longdo]
Pearson-Korrelationskoeffizient {m} [math.]Pearson correlation coefficient [Add to Longdo]
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau(n) |m, pl. chapeaux| หมวก
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あるらしい[arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker [Add to Longdo]
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
ピークセルレート[ぴーくせるれーと, pi-kuserure-to] peak cell rate [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
ピークトラヒック[ぴーくとらひっく, pi-kutorahikku] peak traffic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pea
   n 1: seed of a pea plant used for food
   2: the fruit or seed of a pea plant
   3: a leguminous plant of the genus Pisum with small white
     flowers and long green pods containing edible green seeds
     [syn: {pea}, {pea plant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top