ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partisan

P AA1 R T AH0 Z AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partisan-, *partisan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partisan(n) พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist
partisan(n) กลุ่มหัวรุนแรง
partisan(adj) ซึ่งถือพรรคถือพวก, See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง, Syn. biased, one-sided

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
partisanship(n) การแบ่งพวก,การถือพรรคถือพวก,การเข้าข้าง
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan politics; politics, partisanการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan, offensiveข้าราชการที่เข้าช่วยพรรคการเมืองอย่างออกหน้า (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเสื้อแดง[khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts ; red-shirted protesters  FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ฝักใฝ่[phūfakfai] (n) EN: adherent ; partisan ; sympathizer  FR: partisan [m] ; sympathisant [m]
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [m] ; partisan [m]
ถือพรรคถือพวก[theū phak theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish
ถือพวก[theū phūak] (v, exp) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together
ถือพวก[theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTISAN P AA1 R T AH0 Z AH0 N
PARTISANS P AA1 R T AH0 Z AH0 N Z
PARTISANED P AA1 R T AH0 Z AH0 N D
PARTISANSHIP P AA1 R T AH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partisan (n) pˌaːtɪzˈæn (p aa2 t i z a1 n)
partisans (n) pˌaːtɪzˈænz (p aa2 t i z a1 n z)
partisanship (n) pˌaːtɪzˈænʃɪp (p aa2 t i z a1 n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ, / ] partisan; political party related, #15,495 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パルチザン[paruchizan] (n) partisan (fre [Add to Longdo]
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew [Add to Longdo]
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet [Add to Longdo]
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P) [Add to Longdo]
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partisan
   adj 1: devoted to a cause or party [syn: {partisan}, {partizan}]
       [ant: {nonpartisan}, {nonpartizan}]
   n 1: a fervent and even militant proponent of something [syn:
      {partisan}, {zealot}, {drumbeater}] [ant: {nonpartisan},
      {nonpartizan}]
   2: an ardent and enthusiastic supporter of some person or
     activity [syn: {enthusiast}, {partisan}, {partizan}]
   3: a pike with a long tapering double-edged blade with lateral
     projections; 16th and 17th centuries [syn: {partisan},
     {partizan}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top