ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ow

AW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ow-, *ow*
English-Thai: Longdo Dictionary
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
lower abdomen(n) ท้องน้อย
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
plowing(n) การไถพรวน
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, See also: bottle cap
Image:
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง, Syn. shanty town

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
owe(vt) เป็นหนี้, See also: ติดเงิน, Syn. be in debt
owe(vt) เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. be indebted
owl(n) นกฮูก, See also: นกเค้าแมว
own(vt) เป็นเจ้าของ, See also: ครอบครอง, Syn. possess, hold, Ant. lack, need
own(vi) ยอมรับ, See also: สารภาพ, Syn. confess, admit, Ant. deny, reject
own(adj) ที่เป็นของตัวเอง
own(pron) ของตัวเอง
owing(adj) ซึ่งเป็นหนี้, See also: ซึ่งค้างชำระ, ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงิน, Syn. owed, in debt
owlet(n) ลูกนกเค้าแมว
owner(n) เจ้าของ, See also: ผู้เป็นเจ้าของ, Syn. possessor, holder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
owe(โอ) vt.,vi. เป็นหนี้
owing(โอ'อิง) adj. เป็นหนี้,ค้างอยู่,ซึ่งควรจะมี หรือให้ -Phr. (owing to เนื่องจาก)
owl(เอาลฺ) n. นกเค้าแมว
owlet(เอา'เลท) n. ลูกนกเค้าแมว
owlish(เอา'ลิช) adj. คล้ายนกเค้าแมว
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.
owner(โอน'เนอะ) n. เจ้าของ
ownership(โอน'เนอะชิพ) n. ความเป็นเจ้าของ
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
owe(vt) ติดหนี้,ค้างอยู่,เป็นหนี้บุญคุณ
owing(adj) ติดหนี้,ยังค้างอยู่
OWING owing to(pre) เนื่องจาก,เพราะ
owl(n) นกเค้าแมว,นกฮูก
owlet(n) ลูกนกเค้าแมว,ลูกนกฮูก
own(adj) ของตนเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ
own(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ
own(vt) เป็นเจ้าของ,มี,เชื่อฟัง,คล้อยตาม
owner(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ownership(n) กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owelty of exchangeการทำให้มูลค่าแลกเปลี่ยนเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owelty of partitionการทำให้ส่วนแบ่งมีมูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
own damageความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
own riskภัยเสี่ยงเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
owner's liabilityความรับผิดของเจ้าของ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
owner, jointเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownerless movableสังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ownershipกรรมสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ownershipกรรมสิทธิ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ownershipความเป็นเจ้าของ [การจัดการความรู้]
Owners’equityส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ [การบัญชี]
Owner’s equityส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ, Example: ถ้าเป็นกิจการค้าของบุคคลคนเดียว ส่วนของเจ้าของควรแสดงให้เห็นจำนวนทุนที่อยู่ในวันต้นงวด กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในงวดนั้น ส่วนที่เจ้าของเบิกไปใช้ส่วนตัวและจำนวนทุนทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ในวันปลายงวดหรืออาจจะนำเอายอดเบิกใช้ส่วนตัวไปหักจากทุนยกมาต้นงวดเพื่อให้ได้ตัวเลขแสดงทุนที่ใช้ในการดำเนินงานในงวดนี้เสียก่อน แล้วจึงเอาผลกำไร(ขาดทุน) ประจำงวดไปบวก(หัก) ทีหลัง เพื่อจะได้ทราบทุนยกไปงวดถัดไป ถ้าเป็นบริษัทจำกัด ส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงด้วยรายการหุ้นสามัญ กรณีที่บริษัทมีการออกหุ้นบุริมสิทธิ รายการหุ้นบุริมสิทธิถูกจัดอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในลำดับก่อนหุ้นสามัญในงบดุล ทั้งนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิจะบันทึกตามราคาที่ตราไว้ ซึ่งเป็นราคาที่ระบุไว้บนใบหุ้นและการคิดเงินปันผลก็จะคำนวณจากราคาตราไว้เช่นกัน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
owA car is a handy thing to own.
owA child can play in various ways of his own choosing.
owAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
owAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
owAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
owA mother rabbit keeps her babies warms with her own body.
owAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
owAn owl sleeps by day and hunts by night.
owAn unscrupulous person would sell even his own mother down the river.
owAnyone can write his own name.
owApply yourself to your own work.
owAre there other universes outside our own?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือกรรมสิทธิ์(v) own, See also: have, possess, Syn. ครอบครอง, Example: คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทย, Thai Definition: มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ถือครอง(v) own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai Definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
ถือหุ้น(v) hold shares, See also: own shares, Syn. มีหุ้น, มีหุ้นส่วน, Example: รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น, Thai Definition: มีส่วนแบ่งในธุรกิจ
โอ๊ย(int) Ouch!, See also: Ow!, Example: โอ๊ย เหนื่อยจริงๆ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวด หรือรู้สึกว่ามากยิ่ง แปลก เป็นต้น
เนื่องมาจาก(conj) owing to, See also: because, due to, Syn. เนื่องจาก, เพราะว่า, Example: พนักงานรักษาความปลอดภัยถูกพักงานเนื่องมาจากความไม่รับผิดชอบงานของตนเอง, Thai Definition: คำที่ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุ
เจ้าบ้าน(n) host, See also: owner of the house, householder, Syn. เจ้าของบ้าน, Example: เจ้าบ้านทั้งคู่ยืนต้อนรับแขกอยู่ที่ประตู, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน
เหตุ(conj) because of, See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to, Syn. ด้วย, เพราะ, Example: การแข่งขันฟุตบอลได้เลื่อนออกไป เหตุเพราะฝนตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เนื่องด้วย(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, on account of, Syn. เนื่องจาก, เนื่องแต่, เพราะ, Example: ผมจะต้องกล้ำกลืนฝืนใจกินทั้งๆ ที่อิ่มแล้วเนื่องด้วยความเกรงใจกลัวเขา, Thai Definition: เพราะเหตุที่
เป็นหนี้เป็นสิน(v) owe, See also: be in debt, be indebted, owe, Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, ติดหนี้ติดสิน, Example: ลูกชายนักการเมืองคนหนึ่งเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นสินเขาไปทั่ว, Thai Definition: ยังชำระเงินที่ยืมมาไม่หมด
เจ้าของกิจการ(n) proprietor, See also: owner, title-holder, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [f]
แอ่นอก[aen ok] (v, exp) EN: throw out one's chest
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [m]
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
O OW1
OK OW1 K EY1
OJ OW1 JH EY1
OW AW1
OW OW1
OH OW1
O' OW1
OT OW1 T IY1
O. OW1
AU OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
owe (v) ˈou (ou1)
owl (n) ˈaul (au1 l)
own (v) oun (ou n)
Owen (n) ˈouɛn (ou1 e n)
owed (v) ˈoud (ou1 d)
owes (v) ˈouz (ou1 z)
owls (n) ˈaulz (au1 l z)
owns (v) ˈounz (ou1 n z)
owing (v) ˈouɪŋ (ou1 i ng)
owlet (n) ˈaulɪt (au1 l i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业主[yè zhǔ, ㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, / ] owner; proprietor, #2,766 [Add to Longdo]
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ownership; possession; property rights; title (to property), #8,276 [Add to Longdo]
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership, #9,930 [Add to Longdo]
失主[shī zhǔ, ㄕ ㄓㄨˇ, ] owner of lost property, #15,144 [Add to Longdo]
欧文[Ōu wén, ㄡ ㄨㄣˊ, / ] Owen (name); Erwin (name), #17,848 [Add to Longdo]
猫头鹰[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]
夜猫子[yè māo zi, ㄧㄝˋ ㄇㄠ ㄗ˙, / ] owl; (fig.) night owl, #37,538 [Add to Longdo]
借债[jiè zhài, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄞˋ, / ] owe, #48,391 [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, / ] owl, #51,807 [Add to Longdo]
物主[wù zhǔ, ㄨˋ ㄓㄨˇ, ] owner, #68,209 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
終わる[おわる, owaru] TH: จบ

German-Thai: Longdo Dictionary
sowieอย่างกับ
sowohlรวมทั้ง โดยมากใช้กับ als auch เช่น sowohl Zeit als auch Geld ทั้งเวลาและเงิน
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
Löwe(n) |der, nur Sg.| ราศีสิงห์, See also: Sternzeichen
Tätowierung(n) |die, pl. Tätowierungen| ลายสัก, รอยสัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
[-] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
終わる[おわる, owaru] -enden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top