ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out

AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out-, *out*
English-Thai: Longdo Dictionary
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, Syn. impossible
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex
outgas(vi, vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
chicken out(vi, colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
take out(vt) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out(adj) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(adv) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(prep) นอก, See also: ภายนอก, ข้างนอก
out(prf) ออก, See also: เกิน, ข้าม
outdo(vt) เอาชนะ, See also: พิชิต, ทำดีกว่า, Syn. beat, overcome, Ant. lose
outed(sl) ถูกฆ่าตาย, See also: โดนฆ่า
outer(adj) ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer(adj) ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
outgo(vt) เหนือกว่า, Syn. excel, outdo, surpass
outgo(n) รายจ่าย, Syn. expenditure, outlay, Ant. income

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
out-Pref.ออก,นอก,ไกล,เหนือกว่า,ยิ่งกว่า
out-and-out(เอาทฺ'อันเอาทฺ') adj. ตลอด,ทั่ว,สมบูรณ์,โดยตลอด,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,เปิดเผย
outact(เอาทฺ'แอคทฺ) vt. กระทำเหนือกว่า
outbid(เอาทฺ'บิด) vt. บอกราคา (ในการประมูล) สูงกว่า,ประมูลสูงกว่า
outboard(เอาทฺ'บอร์ด) adj.,adv. นอกลำ,ติดท้าย. n. เรือติดท้าย,เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outboard motorn. เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outbound(เอาทฺ'เบาดฺ) adj. ขาออก,นอกสถาน,แล่นออก
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
out(adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น
OUT-OF-out-of-date(adj) ล้าสมัย,พ้นสมัย,หมดสมัย
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outbid(vt) ประมูลสูงกว่า,ให้ราคาสูงกว่า
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out of vacuum system; non-vacuum systemระบบเชื่อมนอกสุญญากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
out-migrantผู้ย้ายถิ่นออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
out-migrationการย้ายถิ่นออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
out-of-band signalingการให้สัญญาณนอกแถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
out-of-court settlementการทำความตกลงนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outageสัญญาณขาดหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outcropหินโผล่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outdegreeระดับขั้นออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Out of printขาดตลาด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Out of stockจำหน่ายหมด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Out-of-control periodช่วงเวลานอกเหนือการควบคุม, Example: ช่วงเวลาที่มีการปรับเทียบประจำวัน, Iinearity check, การตรวจสอบการรับประกันคุณภาพซึ่งแสดงว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำการตรวจวัด และบันทึกตามคุณลักษณะการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้ง, Example: จุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
out in the coldถูกทอดทิ้ง (ละเลย มองข้าม) ; ไม่ได้รับประโยชน์ในขณะที่คนอื่นได้ Excluded from benefits given to others, neglected, as in Her stand on abortion left her out in the cold with the party.
out of mindสูญเสียจิตใจ เป็นบ้า เสียสติ
out thereความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอก
outburstระเบิดอารมณ์, ฟิวส์ขาด
outreach(adj) ด้อยโอกาส
outriggerแขนค้ำ
outside interests(n, adj, adv, conj, pron, org)
outstanding paymentค้างชำระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There it goes. We're out of gas.มันกำลังตก น้ำมันหมดแล้ว The Great Dictator (1940)
Come on, get out of here!เร็วเข้า ไสหัวออกไป The Great Dictator (1940)
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
- Call out the storm troopers.- สั่งสารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
Why can't-a we get out here?ทำไมเราถึงไม่ลงไป The Great Dictator (1940)
Me, Napaloni, I never get out without a carpet.ฉันไง เนโพโลนี ผมไม่เคยไปไหน โดยไม่มีพรม The Great Dictator (1940)
Let's get out while it's stopping.เราควรจะลงตอนที่มันยังจอดอยู่ The Great Dictator (1940)
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
out400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
outA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
outA bee flew out of the window.
outA big car drew up and a tall lady got out.
outA big fire broke out after the earthquake.
outA big rock rose out of the sea.
outA big rock stuck out from the bank into the river.
outA boat suddenly appeared out of the mist.
outAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
outAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
outA boy was giving out newspapers in the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกราชอาณาจักร(n) outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai Definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต(n) outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai Definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ระดับโลก(adj) world-class, See also: outstanding, Syn. ยิ่งใหญ่, สุดยอด, Example: ภายในห้องแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยชุดเครื่องเพชร จากร้านเพชรชื่อดังระดับโลก
ลับหูลับตา(adj) out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai Definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
จ๊าบ(adj) prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai Definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
โอพีดี(n) out-patient department, See also: OPD, Syn. แผนกผู้ป่วยนอก
นอกทาง(adv) out of the topic, See also: beside the topic/point/issue, Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ, Example: ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งพูดนอกทาง, Thai Definition: ไม่อยู่ในกรอบที่วางไว้
ไกลลิบ(adv) out of sight of, Syn. ไกลลิบลับ, Ant. ใกล้, Example: เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา, Thai Definition: อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้
ขายคล่อง(v) outsell, Syn. ขายดี, Ant. ขายไม่ออก, Example: โทรศัพท์รุ่นนี้ขายคล่องมากเพราะมีคุณสมบัติถูกใจผู้ซื้อ, Thai Definition: ขายได้มากหรือขายได้ราคาดี
ข้าวนาปรัง(n) out-of-season rice, See also: off-season rice, Example: พื้นที่ที่ได้รับน้ำตลอดปีสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง, Thai Definition: ข้าวที่ปลูกในฤดูแล้งนอกฤดูทำนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
แอ่นอก[aen ok] (v, exp) EN: throw out one's chest
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาคเนย์[ākhanē] (n) EN: southeast  FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[Amērikā Tāi] (n, prop) EN: South America  FR: Amérique du Sud [f]
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อาณานิคมโพ้นทะเล[ānānikhom phōnthalē] (n, exp) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันที่จริงแล้ว[anthījing laēo] (adv) EN: in fact  FR: à vrai dire ; pour tout dire

CMU English Pronouncing Dictionary
OUT AW1 T
OUTS AW1 T S
OUTED AW1 T AH0 D
OUTDO AW2 T D UW1
OUTER AW1 T ER0
OUTEN AW1 T AH0 N
OUTTA UW1 T AH0
OUTTA AW1 T AH0
OUTGO AW1 T G OW2
OUT'S AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
out (v) ˈaut (au1 t)
outs (v) ˈauts (au1 t s)
outre (n) ˈoutrə (ou1 t r @)
outdo (v) ˈautdˈuː (au1 t d uu1)
outed (v) ˈautɪd (au1 t i d)
outer (j) ˈautər (au1 t @ r)
outgo (v) ˈautgou (au1 t g ou)
outbid (v) ˈautbˈɪd (au1 t b i1 d)
outcry (n) ˈautkraɪ (au1 t k r ai)
outdid (v) ˈautdˈɪd (au1 t d i1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external, #207 [Add to Longdo]
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
之外[zhī wài, ㄓ ㄨㄞˋ, ] outside; excluding, #1,928 [Add to Longdo]
显著[xiǎn zhù, ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] outstanding; notable; remarkable, #1,984 [Add to Longdo]
外面[wài mian, ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢ˙, ] outside, #2,121 [Add to Longdo]
产量[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output, #2,172 [Add to Longdo]
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] outstanding; particularly; especially; surname You, #5,844 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aus {n} | den Ball ins Aus schlagenout | to hit the ball out [Add to Longdo]
aus moralischen Beweggründenout of moral considerations [Add to Longdo]
außer Dienst; außer Betrieb; kaputt; nicht funktionierendout of commission [Add to Longdo]
Fehlstellung {f}out of position [Add to Longdo]
aus heiterem Himmelout of the blue [Add to Longdo]
Outplacement {n}; "Umsetzung" von Führungskräften [econ.]outplacement [Add to Longdo]
aus dem Rahmen (des Üblichen)out of the ordinary [Add to Longdo]
außer der Reihe; außertourlich [Ös.]out of order; out of turn [Add to Longdo]
außer der Reihe; zusätzlich; nicht wie gewöhnlichout of the usual way of things [Add to Longdo]
in Unordnungout of order [Add to Longdo]
altmodisch {adv}out of fashion [Add to Longdo]
arbeitslos {adj}out of work; out of job; out of collar [Add to Longdo]
atemlosout of breath [Add to Longdo]
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason [Add to Longdo]
außer {prp; +Dativ} (räumlich) | außer Sicht | außer Atemout of | out of sight | out of breath [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: couteau
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
桜桃[おうとう, outou] Kirsche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 out
   adv 1: away from home; "they went out last night"
   2: moving or appearing to move away from a place, especially one
     that is enclosed or hidden; "the cat came out from under the
     bed";
   3: from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave
     away the tickets" [syn: {away}, {out}]
   adj 1: not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out
       at second on a close play"; "he fanned out" [ant:
       {safe(p)}]
   2: being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette
     into the stream"; "the fire is out" [syn: {extinct},
     {out(p)}]
   3: not worth considering as a possibility; "a picnic is out
     because of the weather"
   4: out of power; especially having been unsuccessful in an
     election; "now the Democrats are out"
   5: excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our
     house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
     [syn: {forbidden}, {out(p)}, {prohibited}, {proscribed},
     {taboo}, {tabu}, {verboten}]
   6: directed outward or serving to direct something outward; "the
     out doorway"; "the out basket"
   7: no longer fashionable; "that style is out these days"
   8: outside or external; "the out surface of a ship's hull"
   9: outer or outlying; "the out islands"
   10: knocked unconscious by a heavy blow [syn: {knocked out(p)},
     {kayoed}, {KO'd}, {out(p)}, {stunned}]
   n 1: (baseball) a failure by a batter or runner to reach a base
      safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
   v 1: to state openly and publicly one's homosexuality; "This
      actor outed last year" [syn: {come out of the closet},
      {out}, {come out}]
   2: reveal (something) about somebody's identity or lifestyle;
     "The gay actor was outed last week"; "Someone outed a CIA
     agent"
   3: be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
     [syn: {out}, {come out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top