ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ornate

AO0 R N EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornate-, *ornate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornate(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, Syn. elaborate, decorated
ornately(adv) อย่างหรูหรา
ornateness(n) ความหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornate(ออร์เนท') adj. ซึ่งประดับมากเกินไป,ฉูดฉาด,หรูหรา,ฟุ่มเฟือย., See also: ornateness n., Syn. opulent

English-Thai: Nontri Dictionary
ornate(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดธรรมดา[nok krajit thammadā] (n, exp) EN: Yellow-browed Warbler ; Inornate  FR: Pouillot à grands sourcils [m] ; Pouillot inorné [m] ; Pouillot modeste [m] ; Pouillot à sourcils jaunes [m] ; Faux Roitelet [m][
ปราสาท[prāsāt] (n) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire  FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORNATE AO0 R N EY1 T
ORNATELY AO0 R N EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornate (j) ˈɔːnˈɛɪt (oo1 n ei1 t)
ornately (a) ˈɔːnˈɛɪtliː (oo1 n ei1 t l ii)
ornateness (n) ˈɔːnˈɛɪtnəs (oo1 n ei1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瑰伟[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, / ] ornate (style); magnificent [Add to Longdo]
瑰玮[guī wěi, ㄍㄨㄟ ㄨㄟˇ, / ] ornate (style); magnificent [Add to Longdo]
绮靡[qǐ mí, ㄑㄧˇ ㄇㄧˊ, / ] ornate (poetry); gorgeous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pisaccasteißhuhn {n} [ornith.]Ornate Tinamou [Add to Longdo]
Prachtadler {m} [ornith.]Ornate Hawk Eagle [Add to Longdo]
Schmuckfruchttaube {f} [ornith.]Ornate Fruit Dove [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Ornate Antwren [Add to Longdo]
Schmucktyrann {m} [ornith.]Ornate Flycatcher [Add to Longdo]
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラクサオオセ[karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
ツキベラ[tsukibera] (n) ornate wrasse (Halichoeres ornatissimus) [Add to Longdo]
ハナグロチョウチョウウオ[hanagurochouchouuo] (n) ornate butterflyfish (Chaetodon ornatissimus) [Add to Longdo]
ピーコックラス[pi-kokkurasu] (n) ornate wrasse (Thalassoma pavo) [Add to Longdo]
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters [Add to Longdo]
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]
美文調[びぶんちょう, bibunchou] (n) an ornate style [Add to Longdo]
簪;髪挿[かんざし, kanzashi] (n) ornate hairpin [Add to Longdo]
簪屋;髪挿屋[かんざしや, kanzashiya] (n) ornate hairpin store [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornate
   adj 1: marked by elaborate rhetoric and elaborated with
       decorative details; "a flowery speech"; "ornate rhetoric
       taught out of the rule of Plato"-John Milton [syn:
       {flowery}, {ornate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top