ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordinate

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinate-, *ordinate*
English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinate[N] ระยะวัดจากแกน x ขนานกับแกน y

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinate(ออร์'ดะเนท) n. (คณิตศาสตร์) ระยะจากแกน"x"ที่วัดขนานกับแกน"y"
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj

English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
coordinate(vt) ประสาน,ควบ,ร่วมกัน,เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย,ผู้ใต้บังคับบัญชา,คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinateพิกัดที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (dūay khømphiutoē) EN: by using computer ; computer based   FR: par ordinateur
จอมอนิเตอร์[n.] (jø mønitoē) EN: monitor   FR: moniteur [m] ; écran d'ordinateur [m]
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
คอมพ์[n.] (khøm = khǿm) EN: computer   FR: ordinateur [m] ; ordi [m] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [m]
คอมพิวเตอร์[n.] (khømphiutoē = khǿmphiutoē) EN: computer   FR: ordinateur [m]
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khømphiutoē suanbukkhon) EN: personal computer   FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคำนวณ[n. exp.] (khreūang khamnūan) EN: computer   FR: ordinateur [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ordinate {f}; Y-Achse {f} [math.] | Ordinaten {pl}ordinate; axis of ordinates | ordinates [Add to Longdo]
Ordinatenachse {f}; Y-Achse {f} [math.]y-axis; vertical axis [Add to Longdo]
Ordinatenwert {m} [math.]y-coordinate [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリフ座標系[グリフざひょうけい, gurifu zahyoukei] (n) {comp} glyph coordinate system [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system [Add to Longdo]
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] (n) {comp} page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] (n) {comp} world coordinate [Add to Longdo]
ワールド座標系[ワールドざひょうけい, wa-rudo zahyoukei] (n) {comp} world coordinate system [Add to Longdo]
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordinate
   n 1: the value of a coordinate on the vertical axis
   v 1: appoint to a clerical posts; "he was ordained in the
      Church" [syn: {ordain}, {consecrate}, {ordinate}, {order}]
   2: bring (components or parts) into proper or desirable
     coordination correlation; "align the wheels of my car";
     "ordinate similar parts" [syn: {align}, {ordinate},
     {coordinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top