ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orator

AO1 R AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orator-, *orator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orator(n) ผู้กล่าวคำปราศรัย, See also: นักปราศรัย, Syn. public speaker, rhetorician
oratory(n) ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์, See also: ศิลปะในการแสดงคำปราศรัย, Syn. rhetoric, eloquence
oratory(n) ห้องสวดเล็กๆ ในโบสถ์
oratorio(n) เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์, Syn. hymn, paean
oratorical(adj) เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
commemoratory(คะเมม'เมอระโท'รี) adj. ดูcommemorative
corporator(คอ'พะเรเทอะ) n. สมาชิกของcorporation (ดู)
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
moratorium(มอ'ระโทเรียม,-ทอ'เรียม) n. การอนุญาตของศาลให้เลื่อนการชำระหนี้หรือเลื่อนการกระทำบางอย่าง,ระยะเวลาดังกล่าว,การหยุดการกระทำบางอย่าง pl. moratoria,moratoriums
moratory(มอ'ระโทรี,-ทอรี) adj. ซึ่งอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้, Syn. delaying

English-Thai: Nontri Dictionary
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน
evaporator(n) สิ่งที่ทำให้ระเหิด,สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไอ
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oratorsนักพูด [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oratorAn oratorical contest will be held next Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาทศิลป์(n) rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai Definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศาสตร์(n) rhetoric, See also: oratory, Example: เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก, Thai Definition: วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
นักพูด(n) orator, See also: expert speaker, Example: งานนี้ได้เชิญนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีปาก[fīpāk] (n) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill  FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
ห้องปฏิบัติการ[hǿng patibatkān] (n, exp) EN: laboratory ; lab ; operations room  FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง[hǿng thotløng] (n) EN: laboratory  FR: laboratoire [m]
คารม[khārom] (n) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument  FR: argument [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[khreūangmeū witthayāsāt] (n, exp) EN: laboratory instruments  FR: appareil scientifique [m]
แล็บ[laep] (n) EN: laboratory  FR: laboratoire [m]
นักพูด[nakphūt] (n) EN: orator ; expert speaker  FR: orateur [m] ; tribun [m]
ผู้ร่วมงาน[phūruamngān] (n) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker  FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ผู้รู้เห็น[phūrū hen] (n, exp) EN: witness ; testifier ; corroborator
วาท[wātha] (n) EN: words ; statement ; oratory ; speech ; creed

CMU English Pronouncing Dictionary
ORATOR AO1 R AH0 T ER0
ORATORS AO1 R AH0 T ER0 Z
ORATORY AO1 R AH0 T AO2 R IY0
ORATORIO AA2 R AH0 T AO1 R IY0 OW0
ORATORICAL AO2 R AH0 T AO1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orator (n) ˈɒrətər (o1 r @ t @ r)
orators (n) ˈɒrətəz (o1 r @ t @ z)
oratory (n) ˈɒrətriː (o1 r @ t r ii)
oratorio (n) ˌɒrətˈɔːrɪəʳə (o2 r @ t oo1 r i@ @)
oratories (n) ˈɒrətrɪz (o1 r @ t r i z)
oratorios (n) ˌɒrətˈɔːrɪəʳuz (o2 r @ t oo1 r i@ u z)
oratorical (j) ˌɒrətˈɒrɪkl (o2 r @ t o1 r i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演说者[yǎn shuō zhě, ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ ㄓㄜˇ, / ] orator; speaker, #179,938 [Add to Longdo]
雄辩家[xióng biàn jiā, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] orator [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oratorium {n}oratorio [Add to Longdo]
Redner {m}; Rednerin {f}; Rhetoriker {m}; Rhetorikerin {f} | Redner {pl}orator | orators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
オラトリオ[oratorio] (n) oratorio (ita [Add to Longdo]
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
コラボレーター[korabore-ta-] (n) collaborator [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
スカイラブ[sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory [Add to Longdo]
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization) [Add to Longdo]
ベル研究所[ベルけんきゅうしょ, beru kenkyuusho] (n) {comp} Bell laboratories [Add to Longdo]
ホットラボ[hottorabo] (n) (abbr) hot laboratory [Add to Longdo]
ホットラボラトリー[hottoraboratori-] (n) hot laboratory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orator
   n 1: a person who delivers a speech or oration [syn: {orator},
      {speechmaker}, {rhetorician}, {public speaker},
      {speechifier}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top