ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ominous

AA1 M AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ominous-, *ominous*, ominou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ominous(adj) ที่เป็นลางร้าย, See also: ที่เป็นลางบอกเหตุ, Syn. foreboding, threatening
ominously(adv) อย่างเป็นลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ominous(ออม'มะนัส) adj. เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,เป็นลางสังหรณ์, See also: ominousness n., Syn. augural
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)

English-Thai: Nontri Dictionary
ominous(adj) เป็นลางไม่ดี,เป็นลางสังหรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ominousThe sky looks ominous. I wonder if it will rain?

CMU English Pronouncing Dictionary
OMINOUS AA1 M AH0 N AH0 S
OMINOUSLY AA1 M AH0 N AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ominous (j) ˈɒmɪnəs (o1 m i n @ s)
ominously (a) ˈɒmɪnəsliː (o1 m i n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure, #5,748 [Add to Longdo]
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, ] ominous; inauspicious, #28,573 [Add to Longdo]
不吉利[bù jí lì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, ] ominous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ahnungsvoll; ominös {adj} | ahnungsvollerer | am ahnungsvollstenominous | more omimous | most ominous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁起の悪い[えんぎのわるい, enginowarui] (adj-i) ominous; ill-omened; sinister [Add to Longdo]
禍禍しい;禍々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true [Add to Longdo]
禍言;禍事[まがごと;まがこと, magagoto ; magakoto] (n) (1) (esp. 禍言) ominous word; ill-omened word; (2) (esp. 禍事) misfortune [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
底気味悪い;底気味わるい[そこきみわるい, sokokimiwarui] (adj-i) strange; eerie; ominous [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P) [Add to Longdo]
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous [Add to Longdo]
末恐ろしい[すえおそろしい, sueosoroshii] (adj-i) ominous; likely to grow worse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ominous
   adj 1: threatening or foreshadowing evil or tragic developments;
       "a baleful look"; "forbidding thunderclouds"; "his tone
       became menacing"; "ominous rumblings of discontent";
       "sinister storm clouds"; "a sinister smile"; "his
       threatening behavior"; "ugly black clouds"; "the
       situation became ugly" [syn: {baleful}, {forbidding},
       {menacing}, {minacious}, {minatory}, {ominous},
       {sinister}, {threatening}]
   2: presaging ill fortune; "ill omens"; "ill predictions"; "my
     words with inauspicious thunderings shook heaven"-
     P.B.Shelley; "a dead and ominous silence prevailed"; "a by-
     election at a time highly unpropitious for the Government"
     [syn: {ill}, {inauspicious}, {ominous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top