ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ocean

OW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocean-, *ocean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ocean(n) มหาสมุทร
ocean(n) จำนวนมาก, Syn. a large amount of, many
Oceania(n) หมู่เกาะทางแปซิฟิก, See also: ได้แก่ Mironesia, Melanesia, Polynesia และเกาะบางส่วนในออสเตรเลียและมาเลย์, Syn. Oceanica
oceanic(adj) แห่งมหาสมุทร
oceanfront(adj) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้มหาสมุทร
ocean liner(n) เรือเดินสมุทร
ocean-going(adj) (เรือ) ซึ่งสร้างเพื่อข้ามทะเลหรือมหาสมุทร
oceanography(n) การศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทร
ocean greyhound(n) เรือเดินสมุทรเร็ว, Syn. ocean liner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocean(โอ'เชิน) n. มหาสมุทร,ความมหาศาล., See also: oceanic adj.
ocean linern. เรือเดินสมุทร
oceanarium(โอเชินแน'เรียม) n. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่
oceanfront(โอ'เชินฟรันทฺ) n. ที่ดินชายฝั่งมหาสมุทร
oceania(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanica(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanid(โอซี'อะนิด) n. นางเทพธิดาแห่งทะเล pl. Oceanids,Oceanides
oceanograph(โอชินอก'กระฟี) n. มหาสมุทรศาสตร์,สมุทรศาสตร์., See also: oceanographer n.
oceanography(โอชินอกกระฟี) มหาสมุทรศาสตร์., See also: oceanographic, adj.
oceanology(โอซะนอล'ละจี) n. = oceanography (ดู), See also: oceanological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ocean(n) มหาสมุทร
oceanic(adj) เกี่ยวกับมหาสมุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oceanมหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ocean marine insuranceการประกันภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ocean thermal energy conversion system; OTEC systemระบบการเปลี่ยนรูปพลังงานอุณหภาพมหาสมุทร, ระบบโอเท็ก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ocean thermal gradientเกรเดียนต์อุณหภาพมหาสมุทร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic islandsหมู่เกาะกลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic trench; sea-floor trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanographyสมุทรศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean bottomพื้นที่ก้นทะเล [TU Subject Heading]
Ocean energy resourcesแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean engineeringวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Ocean freight forwardersผู้รับขนของทางทะเล [TU Subject Heading]
Ocean miningการทำเหมืองแร่ในทะเล [TU Subject Heading]
Ocean Outfallจุดระบายทิ้งทะเล, Example: จุด ตำแหน่ง หรือสถานที่ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมา จากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Ocean thermal power plantsโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean travelการท่องเที่ยวทางมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean wave powerพลังงานคลื่นมหาสมุทร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Oceanographer[โอ๊เชียนโนกราฟเฟอ] (n) นักประดาน้ำ, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทะเล
Oceanographer[โอ๊เชี่ยนโนกราฟเฟอ] (n) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักประดาน้ำ, Syn. Frogman
oceanography[โอ-เชีย-นอ-กราฟ-ฟี] (n) “สมุทรศาสตร์” เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลก (Earth science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรในหัวข้อต่างๆ ที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร, ระบบการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อม, กระแสคลื่นในมหาสมุทร, พฤติกรรมของคลื่น, แผ่นเปลือกโลกที่ก้นมหาสมุทร, ธรณีวิทยาของก้นมหาสมุทร, และความผันผวนของสารเคมีและลักษณะทางฟิสิคส์ของทั้งมหาสมุทรและบริเวณรอบข้าง (ข้อมูลจาก wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oceanAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
oceanAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
oceanAs far as we know, the earth is the only planet to have oceans.
oceanA wind from the ocean blows at this time of the year.
oceanBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
oceanCharles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927.
oceanCould you change my room to one with a view of the ocean?
oceanDo you have a table with a view of the ocean?
oceanFish abounds in the ocean.
oceanFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
oceanHas a change in ocean currents occurred?
oceanHawaiian oceans are so beautiful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนน้ำ(n) ocean park
สมุทร(n) ocean, Syn. มหาสมุทร
มหาสมุทร(n) ocean, Syn. ห้วงสมุทร, อรรณพ, ห้วงมหาสมุทร, Example: ชายฝั่งนี้มีสันทรายอันยาวเหยียดทอดไปในมหาสมุทร น่าประหลาดมาก, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ทะเลที่ลึกและกว้างใหญ่
เรือเดินสมุทร(n) ocean liner, See also: seagoing ship, liner, passenger liner, Example: ในการขนส่งทางน้ำเราสามารถขนส่งได้โดยเรือพาย เรือยนต์ หรือเรือเดินสมุทร, Count Unit: ลำ
ทะเลหลวง(n) high sea, See also: ocean, Example: เรือกำลังปะทะกับคลื่นลมในทะเลหลวง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่นอกน่านน้ำอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของ
มหรณพ(n) ocean, See also: great sea, Syn. ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, มหาสมุทร, มหรรณพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหรรณพ(n) ocean, See also: great sea, Syn. มหาสมุทร, ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชลมารค(n) watercourse, See also: ocean, a river track, river route, Syn. ทางน้ำ, Notes: (สันสกฤต)
ชลาลัย(n) sea, See also: ocean, river, Syn. ทะเล, แม่น้ำ
อรรณพ(n) ocean, See also: sea, body of water, Syn. ห้วงน้ำ, ทะเล, มหาสมุทร, มหรรณพ, Example: พระมหาชนกต้องตกอยู่ในห้วงอรรณพนานถึง 7 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นทะเล[kon thalē] (n, exp) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean  FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
มหาสมุทร[mahāsamut] (n) EN: ocean  FR: océan [m]
มหาสมุทรแอตแลนติก[Mahāsamut Aētlaēntik] (n, prop) EN: Atlantic Ocean  FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
มหาสมุทรอินเดีย[Mahāsamut Indīa] (n, prop) EN: Indian Ocean  FR: océan Indien [m]
มหาสมุทรแปซิฟิก = มหาสมุทรแปซิฟิค[Mahāsamut Paēsifik] (n, prop) EN: Pacific Ocean  FR: océan Pacifique [m] ; Pacifique [m]
เมขลา[mēkkhalā] (n) EN: goddess of lightning ; goddess of the ocean/sea ; name of goddess
นกโต้คลื่นสีคล้ำ[nok tō khleūn sī khlam] (n, exp) EN: Swinhoe's Storm-Petrel  FR: Océanite de Swinhoe [m] ; Pétrel de Swinhoe
เรือเดินสมุทร[reūadoēnsamut] (n) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner  FR: paquebot [m]
สมุทร[samut] (n) EN: sea ; ocean  FR: mer [f] ; océan [m]
สยาม โอเชี่ยน เวิลด์[Sayām Ōchīen Woēl] (tm) EN: Siam Ocean World  FR: Siam Ocean World

CMU English Pronouncing Dictionary
OCEAN OW1 SH AH0 N
OCEANA OW0 SH IY0 AE1 N AH0
OCEANS OW1 SH AH0 N Z
OCEAN'S OW1 SH AH0 N Z
OCEANIC OW2 SH IY0 AE1 N IH0 K
OCEANIA OW2 SH IY2 AE1 N Y AH0
OCEANSIDE OW1 SH AH0 N S AY2 D
OCEANVIEW OW1 SH AH0 N V Y UW2
OCEANFRONT OW1 SH AH0 N F R AH2 N T
OCEANGOING OW1 SH AH0 N G OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ocean (n) ˈouʃən (ou1 sh @ n)
oceans (n) ˈouʃənz (ou1 sh @ n z)
oceanic (j) ˌouʃɪˈænɪk (ou2 sh i a1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎi, ㄏㄞˇ, ] ocean; sea, #623 [Add to Longdo]
海洋[hǎi yáng, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ, ] ocean, #3,906 [Add to Longdo]
邮轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] ocean liner; cruise liner, #9,697 [Add to Longdo]
大洋[dà yáng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, ] oceans, #11,244 [Add to Longdo]
海港[hǎi gǎng, ㄏㄞˇ ㄍㄤˇ, ] ocean port; harbor, #28,003 [Add to Longdo]
大洋洲[Dà yáng Zhōu, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ ㄓㄡ, ] Oceania, #34,996 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] ocean; vastness, #36,321 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] ocean, #39,372 [Add to Longdo]
洋面[yáng miàn, ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ocean surface, #52,956 [Add to Longdo]
浪涛[làng tāo, ㄌㄤˋ ㄊㄠ, / ] ocean wave; billows, #59,163 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meeresströmung {f}ocean current [Add to Longdo]
Ozean {m}; Weltmeer {n}; Meer {n} | Ozeane {pl}; Weltmeere {pl}; Meere {pl} | ökologische Zonen im Ozean | mit auf dem Mererocean | oceans | ocean zones | in mid ocean [Add to Longdo]
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
アカムツ[akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンバナーフィッシュ[indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
インド洋[インドよう, indo you] (n) Indian Ocean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ocean
   n 1: a large body of water constituting a principal part of the
      hydrosphere
   2: anything apparently limitless in quantity or volume [syn:
     {ocean}, {sea}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top