ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obsoleting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsoleting-, *obsoleting*, obsolet
Japanese-English: EDICT Dictionary
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] (n) {comp} obsoleting indication [Add to Longdo]
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb [Add to Longdo]
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P) [Add to Longdo]
戸主権[こしゅけん, koshuken] (n) rights accruing to the head of a household (according to laws now obsolete) [Add to Longdo]
四畿内[しきない, shikinai] (n) (arch) (See 五畿内) the Four Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, and Kawachi); obsolete in 757 when Izumi was established as a separate province from Kawachi [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] (n) dead language; obsolete word; (P) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) light; lamp; (n,n-suf) (2) obsolete unit of luminous intensity (approx. 1.0067 candela) [Add to Longdo]
廃る[すたる, sutaru] (v5r) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion [Add to Longdo]
廃れた[すたれた, sutareta] (adj-f) out of date; disused; obsolete [Add to Longdo]
廃れる;頽れる[すたれる, sutareru] (v1,vi) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion [Add to Longdo]
廃語[はいご, haigo] (n) obsolete word [Add to Longdo]
廃要素[はいようそ, haiyouso] (n) (1) obsolete element; (adj-f) (2) obsolescent [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) (1) one-thousandth of a kan (obsolete unit of currency); (2) 2.4 cm (traditional unit used to measure shoe sizes) [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication [Add to Longdo]
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsolete(adj) ที่ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย, Syn. out of date, outmoded, Ant. new, recent , modern
obsoleteness(n) ความโบราณ, See also: ความเก่า, การพ้นสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsolete(ออบซะลีท') adj. ล้าสมัย,เลิกใช้แล้ว,เก่าคร่ำครึ., See also: obsoleteness n., Syn. desused

English-Thai: Nontri Dictionary
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsolescent; abortive; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsolete; abortive; obsolescentฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsoleteพ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortive; obsolescent; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obsoletThe obsolete regime is about to collapse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ้นสมัย(v) be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai Definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
เก่า(adj) old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป
เก่า(adj) old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Ant. ใหม่, Example: การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง, Thai Definition: ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า
ล้าสมัย(adj) out-of-date, See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai Definition: ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
ล้าสมัย(v) be out-of-date, See also: be obsolete, be old-fashioned, be outdated, Syn. โบราณ, เชย, Ant. ทันสมัย, Example: ข้อมูลที่นักวิเคราะห์ได้รับในเดือนที่แล้วอาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับเดือนนี้, Thai Definition: ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน
หมดสมัย(adj) out of date, See also: outmoded, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เสื้อกระโปรงหมดสมัยพวกนี้ น่าจะทิ้งไปได้ตั้งนานแล้ว
ครึ(adj) old-fashioned, See also: obsolete, outmoded, obsolescent, Example: บางคนเห็นว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องครึ, Thai Definition: ที่เก่าไม่ทันสมัย
ความล้าสมัย(n) obsoleteness, See also: antiquatedness, Syn. ความเก่า, ความโบราณ, Ant. ความทันสมัย, ความนำสมัย, Example: ความล้าสมัยของกฏหมายฉบับที่ใช้อยู่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของประเทศ, Thai Definition: ความไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่า[kao] (adj) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete  FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
ครึ[khreu] (adj) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent  FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ความล้าสมัย[khwām lāsamai] (n) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness   FR: obsolescence [f]
ล้าสมัย[lāsamai] (adj) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated  FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
เลิกใช้[loēk chai] (adj) EN: obsolete
เลิกใช้แล้ว[loēk chai laēo] (adj) EN: obsolete
ไม่ใช่แล้ว[mai chai laēo] (adj) FR: obsolète
พ้นสมัย[phon samai] (adj) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated  FR: passé de mode ; obsolète
ตกรุ่น[tokrun] (adj) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete  FR: obsolète

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSOLETE AA1 B S AH0 L IY2 T
OBSOLETE AA2 B S AH0 L IY1 T
OBSOLETES AA2 B S AH0 L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsolete (j) ˈɒbsəliːt (o1 b s @ l ii t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退役[tuì yì, ㄊㄨㄟˋ ㄧˋ, 退] to retire from the military; to demobilize; decommission; fig. retired from use (e.g. and obsolete product), #7,350 [Add to Longdo]
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, / ] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle, #27,808 [Add to Longdo]
老皇历[lǎo huáng lì, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. last year's calendar (almanac); fig. ancient history; obsolete practice; old-fashioned principle, #101,222 [Add to Longdo]
故称[gù chēng, ㄍㄨˋ ㄔㄥ, / ] old term; obsolete word [Add to Longdo]
隔年皇历[gé nián huáng lì, ㄍㄜˊ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] lit. almanac from years back (成语 saw); obsolete practice; old-fashioned principle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
veralten | veralteteto become obsolete | became obsolete [Add to Longdo]
veraltet; überholt; obsolet; altmodisch {adj}obsolete [Add to Longdo]
veraltet {adv}obsoletely [Add to Longdo]
verbraucht; abgenutzt {adj}obsolete [Add to Longdo]
zurück geblieben; rudimentär {adj}obsolete [Add to Longdo]
ausgelaufene Größe {f}obsolete size [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top