ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obediently

OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obediently-, *obediently*, obedient
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obediently(adv) อย่างเชื่อฟัง, Syn. devotedly, loyally

CMU English Pronouncing Dictionary
OBEDIENTLY OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T L IY0
OBEDIENTLY OW0 B IY1 D Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obediently (a) ˈəbˈiːdɪəʳntliː (@1 b ii1 d i@ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊下[そんか, sonka] (n) Obediently yours [Add to Longdo]
諾諾;諾々[だくだく, dakudaku] (adj-na,n) obediently; yes, yes! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obediently
   adv 1: in an obedient manner; "obediently she slipped off her
       right shoe and stocking" [syn: {obediently},
       {yieldingly}] [ant: {disobediently}]

Are you satisfied with the result?Discussions