ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oath

OW1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oath-, *oath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oath(n) คำสาบาน, See also: คำสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. pledge, vow, promise
oath(n) คำสบถ, Syn. swearword, curse, Ant. benediction, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest
loathing(โล'ธิง) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ.
loathly(โลธฺ'ลี) adj. อย่างไม่เต็มใจ,อย่างลังเล, Syn. loathsome
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oathคำสาบาน, คำสัตย์สาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of allegianceคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oath of allegianceคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of calumnyคำสาบานแสดงความสุจริตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of office; office, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oath, loyaltyคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oath, unlawfulการทำคำสาบานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oathChildren are to be deceived with comfits and men with oaths.
oathHe said under oath that his birthplace is Italy.
oathShe gave her oath that she would not drink.
oathTake an oath of allegiance to king.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบนบานศาลกล่าว(n) vow, See also: oath, prayer, pledge, promise, Syn. การบน, Example: ศาลเจ้าแห่งนี้มีชาวบ้านไปกราบไหว้บูชาสักการะตลอดเวลาโดยเฉพาะมีการบนบานศาลกล่าวเป็นประจำ, Thai Definition: การขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนบาน[bonbān] (v) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge  FR: faire le voeu de
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
การสาบานตน[kān sābān ton] (n, exp) EN: oath
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[khamman sanyā] (n) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำปฏิญาณ[kham patiyān] (n, exp) EN: oath ; pledge ; vow ; declaration  FR: serment [m]
คำสาบาน[kham sābān] (n) EN: oath  FR: serment [m]
คำสัตย์[khamsat] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant
เข้าอู่[khao ū] (v, exp) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock

CMU English Pronouncing Dictionary
OATH OW1 TH
OATHS OW1 DH Z
OATHS OW1 TH S
OATHOUT OW1 TH AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oath (n) ˈouθ (ou1 th)
oaths (n) ˈouðz (ou1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, ] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia, #7,528 [Add to Longdo]
誓言[shì yán, ㄕˋ ㄧㄢˊ, ] oath; promise; pledge, #11,861 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] oath; vow; to swear; to pledge, #14,500 [Add to Longdo]
誓词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, / ] oath; pledge, #53,974 [Add to Longdo]
盟誓[méng shì, ㄇㄥˊ ㄕˋ, ] oath of alliance, #77,099 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtseid {m}oath of office [Add to Longdo]
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Eidesleistung {f}oath taking [Add to Longdo]
Fahneneid {m}oath of allegiance [Add to Longdo]
Treueeid {m}oath of allegiance [Add to Longdo]
Treueeid {m}oath of fidelity [Add to Longdo]
Zeugeneid {m}oath of a witness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath [Add to Longdo]
ボートハウス[bo-tohausu] (n) boathouse [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part [Add to Longdo]
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
祈誓[きせい, kisei] (n,vs) vow; oath; pledge [Add to Longdo]
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
血盟[けつめい, ketsumei] (n,vs) blood pledge; oath signed in blood [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oath
   n 1: profane or obscene expression usually of surprise or anger;
      "expletives were deleted" [syn: {curse}, {curse word},
      {expletive}, {oath}, {swearing}, {swearword}, {cuss}]
   2: a commitment to tell the truth (especially in a court of
     law); to lie under oath is to become subject to prosecution
     for perjury [syn: {oath}, {swearing}]
   3: a solemn promise, usually invoking a divine witness,
     regarding your future acts or behavior; "they took an oath of
     allegiance"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top