ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oak

OW1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oak-, *oak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oak(n) ต้นโอ๊ก
oak(n) ไม้โอ๊ก
oaken(adj) ที่ทำจากไม้โอ๊ก
oakum(n) เชือกด้ายดิบ
oak tree(n) ต้นโอ๊ก
oak apple(n) ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก, Syn. oak gall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croaky(โคร'คี่) adj. มีเสียงแหบแห้ง
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep, steep
uncloak(อันโคลค') vt.,vi. ถอดเสื้อคลุมออก,เปิดเผย,เปิดออก,เผยออก, Syn. unmask

English-Thai: Nontri Dictionary
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก
oaken(adj) ทำด้วยไม้โอ๊ก
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
cloak(vt) สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน
croak(n) การบ่น,การทำนาย,เสียงร้องของกบหรืออีกา
croak(vi) บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีกา
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oakโอ๊ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oakAge brandy in oak casks.
oakAn old oak is groaning in the storm.
oakAre there oak tree on the hill?
oakFrom acorns come oaks.
oakGreat oaks from little acorns grow.
oakHe cut some branches off the oak tree.
oakI visited American friends in Oakland.
oakOaks may fall when reeds stand the storm.
oakThe big oak tree breaks the force of the wind.
oakThe lovers engraved the oak tree with their initials.
oakThe morning after I arrived there I took a walk into the woods of oaks.
oakThe oak tree remained standing after the storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ้ก(int) oak!, Syn. เสียงโอ้ก, Example: เขาเดินเข้ามาในบ้านได้ไม่ช้านาน ก็ได้ยินเสียงโอ้กดังลั่นจากในห้องน้ำ, Thai Definition: เสียงอย่างเสียงอาเจียน
โอ๊ก(n) oak, Syn. ต้นโอ๊ก, Example: ต้นไม้ตระกูลไม้โอ๊กเป็นพันธุ์ไม้สกุลเขตอบอุ่นของจีน และยุโรป, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่[chaē] (v) EN: steep ; soak ; immerse ; dip  FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[chaē nām] (v, exp) EN: soak in water ; be immersed in water  FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชำ[cham] (v) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root  FR: affier (vx)
โชก[chōk] (adj) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked  FR: trempé ; ruisselant
ชุ่ม[chum] (v) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched
ชุ่ม[chum] (adj) EN: soaked ; wet  FR: imbibé ; imprégné
ชุ่มชื้น[chumcheūn] (adj) EN: damp ; soaked ; moist ; wet  FR: humide ; moite
ชุบ[chup] (v) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse  FR: plonger ; tremper ; immerger
ดอง[døng] (v) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep  FR: mariner ; infuser ; macérer
ดองเหล้า[døng lao] (v, exp) EN: soak in the liquor  FR: macérer dans de l'alcool

CMU English Pronouncing Dictionary
OAK OW1 K
OAKS OW1 K S
OAKY OW1 K IY0
OAKS' OW1 K S
OAKAR OW1 K AA2 R
OAKEY OW1 K IY0
OAK'S OW1 K S
OAKES OW1 K S
OAKMAN OW1 K M AH0 N
OAKITE OW1 K AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oak (n) ˈouk (ou1 k)
oaks (n) ˈouks (ou1 k s)
Oakes (n) ˈouks (ou1 k s)
oaken (j) ˈoukən (ou1 k @ n)
oakum (n) ˈoukəm (ou1 k @ m)
Oakland (n) ˈouklənd (ou1 k l @ n d)
oak-apple (n) ˈouk-æpl (ou1 k - a p l)
Oakengates (n) ˈoukngɛɪts (ou1 k n g ei t s)
oak-apples (n) ˈouk-æplz (ou1 k - a p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] oak; Quercus serrata, #26,672 [Add to Longdo]
橡树[xiàng shù, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, / ] oak, #40,267 [Add to Longdo]
橡木[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] oaken, #41,872 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oak; Quercus serrata, #46,251 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] oak; Quercus dentata, #51,508 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] oak; Quercus serrata, #73,091 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiche {f} [bot.] | Eichen {pl}oak | oaks [Add to Longdo]
Gallapfel {m} [bot.]oak apple; gall; gall nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐっしょり[gusshori] (adv) soaking (wet); wringing [Add to Longdo]
しっぽり[shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
じとじと[jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]
ネットアクセス[ねっとあくせす, nettoakusesu] net access [Add to Longdo]
リモートアクセス[りもーとあくせす, rimo-toakusesu] remote access [Add to Longdo]
プロアクティブ[ぷろあくていぶ, puroakuteibu] ProActive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oak
   n 1: the hard durable wood of any oak; used especially for
      furniture and flooring
   2: a deciduous tree of the genus Quercus; has acorns and lobed
     leaves; "great oaks grow from little acorns" [syn: {oak},
     {oak tree}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top