ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nu

N UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nu-, *nu*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
nummular(adj) circular or oval in shape

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner(n) พยาบาลเวชปฏิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary
nucleate(vi, vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. nunchucks
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, See also: chain sticks, Syn. numchucks
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
nut(n) แหวนสกรู
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nub(n) จุดสำคัญ, See also: แก่น, ใจกลาง, Syn. core, essence, heart, gist, kernel
nut(n) ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง, See also: ถั่ว, Syn. seed, kernel
nut(n) คนบ้า
nude(adj) เปลือยกาย, See also: เปลือย, ซึ่งไม่ใส่เสื้อผ้า, Syn. naked, unclothed, undressed, Ant. clothed, dressed
nude(n) คนเปลือยกาย, See also: คนไม่ใส่เสื้อผ้า
nuke(n) อาวุธนิวเคลียร์
nuke(vt) โจมตีด้วยนิวเคลียร์
null(adj) ไม่มีค่า, See also: ไม่สำคัญ, Syn. invalid, vain
numb(adj) ชา, See also: หมดความรู้สึก, ไม่มีความรู้สึก
numb(vt) ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. benumb, deaden, dull, Ant. sensitize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nubulated(เนบ'บิวเลทิด) adj. ไม่ชัด
nubus(นูบัส) หมายถึง บัสตัวใหม่ของเครื่องแมคอินทอช ที่สามารถสั่งโอนข้อมูลได้ดีกว่าบัสตัวเก่า คือ S-bus และจะทำให้ใช้หน่วยประมวลผลกลางได้หลายตัว
nuclear(นิว'เคลียร์) adj. นิวเคลียร์
nuclear fissionn. การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่า และมีการปล่อยพลังงานออก
nuclear fusionn. ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่ารวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเช่นอะตอมของdeuteriumรวมกับอะตอมของฮีเลียม
nuclear physicsn. นิวเคลียร์ฟิสิกส์, See also: nuclear physicist n.
nuclear reactionn. ปฏิกริยานิวเคลียร์
nuclear reactorn. เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์
nucleoliเป็นจุดเล็ก ๆ ในนิวเคลียส ซึ่งเป็นก้อนของ RNA มี chromaitin granule เป็นเม็ดเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปใน nucleoplasm ประกอบด้วย deoxyribonucleic acid (DNA) ซึ้งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
nucleus(นิว'เคลียส) n. นิวเคลียส ใจกลาง,แก่นกลาง pl. nuclei

English-Thai: Nontri Dictionary
nub(n) ปม,ตุ่ม,เม็ดเล็กๆ,ใจความ
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
nucleus(n) ใจกลาง,แก่นกลาง,นิวเครียส
nude(adj) เปลือย,โกร๋น,ล่อนจ้อน
nudge(vt) ดัน,ถอง,สะกิด,ดุน
nugget(n) ก้อน,กอง
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nucellusนิวเซลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nucha; napeต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuchal; retrocollic-ต้นคอ, -หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuciferousมีผลแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear accidentsอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear decapitationการปลดอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear division; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear envelope; nuclear membraneเยื่อหุ้มนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Nuclear Exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองภัยนิวเคลียร์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuclear familyครอบครัวหน่วยกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear arms controlการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear bomb sheltersที่หลบภัยระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Nuclear chemistryเคมีนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear chemistryเคมีนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)
, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear disarmamentการลดกำลังรบนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear energyพลังงานนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nucker(slang) เป็นคำว่าใช้เหยียดสีผิว (มาจากคำว่านิโกร รวมกับ ฟัคเกอร์) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
nucleation(n, vt) นิวเคลียร์, See also: A. dee, and, Syn. dee
Nugget[นักเก็ต] (n) ทองคำ
nurserymaid(n) nanny
nurserymaid(n) nanny , พี่เลี้ยงเด็ก
nurv(vi, adj, adv) ตื่นเต้น ตระหนก
Nutrient intake[bhhhh] (n, vi, adj) Nutrient intake

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nu3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
nu60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
nuAccess to a suspected underground nuclear facility.
nuAccidents have increased in number.
nuA considerable number of students want to go to college.
nu"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
nuAfter all, you have to look after number one.
nuAfter his wife left him, Harold went nuts.
nuA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
nuA great deal of energy is locked up in the nucleus.
nuA great number of accidents happen every year.
nuA great number of books are published every year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาพยาบาล(v) treat, See also: nurse, care for, Syn. เยียวยารักษา, รักษา, Example: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์, Thai Definition: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู(n) nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai Definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน(n) nursery child
ภาพเปลือย(n) nude, Syn. ๊ภาพโป๊, ภาพเปลือยเปล่า, Example: ผู้ใหญ่หลายคนไม่เห็นด้วยที่ดารานิยมถ่ายภาพเปลือยกันจนเป็นแฟชั่น, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพคนที่ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
สารอาหาร(n) nutrient, Example: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนอาหารจากธรรมชาติ, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหาร
สารอาหาร(n) nutrient, See also: nutrient ingredient
ขาดสารอาหาร(v) nutrition deficiency, Example: จากการสำรวจช่วงที่เศรษฐกิจปกติพบว่า มีเด็กที่ขาดสารอาหารสูงถึง 57%, Thai Definition: รับประทาน หรือได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ
เส้น(clas) numerative noun of road, long thing, Syn. สาย, Example: ถนนบางเส้นก็ยาว บางเส้นก็สั้น แต่ไปถึงที่เดียวกันช้าหรือเร็วเท่านั้น, Thai Definition: ลักษณะนามของสิ่งที่มีลักษณะยาว เป็นแถว เป็นแนว
ใบ(clas) numerative noun for tree leaves, fruit, container, document, etc., Example: แม่ซื้อโอ่งใหม่มา 3 ใบเพื่อรองน้ำไว้สำรองใช้, Thai Definition: ลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง 2 ใบ
เบอร์(n) number, Syn. หมายเลข, เลขหมาย, นัมเบอร์, Example: เบอร์สุดท้ายของทีมคือเบอร์ 4, Count Unit: เบอร์, Thai Definition: ตัวเลขประจำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[ākønsataēm] (n, exp) EN: revenue stamp  FR: timbre d'impôt [m]
อักษรตัวเล็ก[aksøn tūa lek] (n, exp) EN: small letter  FR: lettre minuscule [f]
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NU N UW1
NUT N AH1 T
NUR N UH1 R
NUB N AH1 B
NUN N AH1 N
NUKE N UW1 K
NUMB N AH1 M
NUDO N UW1 D OW0
NUDE N UW1 D
NUDD N AH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nub (n) nˈʌb (n uh1 b)
nun (n) nˈʌn (n uh1 n)
nut (v) nˈʌt (n uh1 t)
Nuys (n) nˈɔɪz (n oi1 z)
nubs (n) nˈʌbz (n uh1 b z)
nude (n) njˈuːd (n y uu1 d)
null (j) nˈʌl (n uh1 l)
numb (v) nˈʌm (n uh1 m)
nuns (n) nˈʌnz (n uh1 n z)
nuts (v) nˈʌts (n uh1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman, #327 [Add to Longdo]
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard, #485 [Add to Longdo]
女人[nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, ] woman, #511 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
多少[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat, #694 [Add to Longdo]
女孩[nǚ hái, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ, ] girl; lass, #1,313 [Add to Longdo]
女儿[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
女性[nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ, ] the female sex; a woman, #1,396 [Add to Longdo]
女子[nǚ zǐ, ㄋㄩˇ ㄗˇ, ] woman; female, #1,437 [Add to Longdo]
数字[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc), #1,510 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
縫う[ぬう, nuu] (vt) 1.เย็บ 2.ปัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縫い糸[ぬいいと, nuiito] (n) ด้ายที่นำมาใช้ในการเย็บผ้า
泥濘[ぬかるみ, nukarumi] (n, vt) คราบ, รอยเปื้อน
抜け出す[ぬけだす, nukedasu] หลบ, แอบหนี
ぬるま湯[ぬるまゆ, nurumayu] (n) น้ำอุ่นๆ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
濡れる[ぬれる, nureru] TH: เปียก  EN: to get wet
塗る[ぬる, nuru] TH: ทาสี  EN: to paint
塗る[ぬる, nuru] TH: ฉาบสี  EN: to plaster
脱ぐ[ぬぐ, nugu] TH: ถอดเสื้อผ้า  EN: to take off clothes
盗む[ぬすむ, nusumu] TH: ขโมย  EN: to steal
抜ける[ぬける, nukeru] TH: หนีรอด  EN: to escape
抜ける[ぬける, nukeru] TH: (ถอน)หลุดออกมา  EN: to come out
抜ける[ぬける, nukeru] TH: รอด
抜ける[ぬける, nukeru] TH: ขาดหายไป  EN: to be missing
抜ける[ぬける, nukeru] TH: ร่วงหลุด  EN: to fall out

German-Thai: Longdo Dictionary
Nummernschild(n) |der, pl. Nummernschilder| ป้ายหมายเลขรถยนต์, ป้ายทะเบียนรถยนต์
nunขณะนี้
nurเพียง
Januar(n) |der| เดือนมกราคม
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute
gegenüber(präp) ตรงข้ามกับ (ตามด้วย Dativ) เช่น Sein Haus ist gegenüber der Bank. เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับธนาคาร
genug(adv) พอ, เพียงพอ เช่น genug Geld, genug Zeit, Sie hat nicht genug geschlafen., See also: ausreichend, Syn. genügend
nicht nurไม่เพียงแค่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nur zum Empfangreceive-only [Add to Longdo]
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF) [Add to Longdo]
Nutzen {m}use [Add to Longdo]
Nutzpflanze {f}useful plant [Add to Longdo]
Nudel {f} | Nudeln {pl}noodle | noodles [Add to Longdo]
Nudelrolle {f}; Teigrolle {f}rolling pin [Add to Longdo]
Nudist {m}; Nudistin {f}nudist [Add to Longdo]
Nuklearsprengkopf {m}; Atomsprengkopf {m}nuclear warhead; atomic warhead; nuke [Add to Longdo]
Nukleon {n} | Nukleonen {pl}nucleon | nucleons [Add to Longdo]
Null {f} [math.] | Nullen {pl} | nicht Null | über Null | unter Null | mit Nullen auffüllen | führende Nullzero | zeros | non-zero | above zero | below zero | to zeroize | leading zero [Add to Longdo]
Null {f} | Nullen {pl}null | nulls [Add to Longdo]
Null {f}nil [Add to Longdo]
Null {f} | Nullen {pl}naught [Am.]; nought | naughts [Add to Longdo]
Nullen {pl}nobodies [Add to Longdo]
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nuage(n) |m| เมฆ เช่น Ils annoncent nuages et pluie pour lundi, violentes pluies pour mardi, nuages et pluie pour mercredi et violentes pluies pour jeudi. Ça promet!
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アッテネータ[あってねーた, attene-ta] attenuator [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬし, nushi] Haupt- [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Besitzer [Add to Longdo]
[ごう, gou] NUMMER, PSEUDONYM [Add to Longdo]
塗り替える[ぬりかえる, nurikaeru] neu_streichen [Add to Longdo]
塗り物[ぬりもの, nurimono] Lackwaren, Lackarbeit [Add to Longdo]
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]
塗る[ぬる, nuru] -malen, anstreichen [Add to Longdo]
抜かす[ぬかす, nukasu] auslassen, weglassen [Add to Longdo]
抜かる[ぬかる, nukaru] einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nu
      n 1: the 13th letter of the Greek alphabet

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top