ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nitrogen

N AY1 T R AH0 JH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nitrogen-, *nitrogen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nitrogen(n) ไนโตรเจน, See also: ก๊าซไนโตรเจน
nitrogenous(adj) เกี่ยวกับไนโตรเจน
nitrogen fixation(n) การจับไนโตรเจนในอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nitrogen(ไน'โทรเจน) n. ไนโตรเจน;N

English-Thai: Nontri Dictionary
nitrogen(n) ก๊าซไนโตรเจน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nitrogenไนโตรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogenไนโตรเจน [TU Subject Heading]
nitrogenไนโตรเจน, ธาตุในหมู่ V ของตาราง ธาตุ เลขอะตอม 7 สัญลักษณ์ N เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีในอากาศประมาณร้อยละ 78.03 โดยปริมาตร จุดหลอมเหลว -209.9°C  จุดเดือด -195.67°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nitrogen contentปริมาณไนโตรเจน [TU Subject Heading]
Nitrogen cycleวงจรไนโตรเจน [TU Subject Heading]
Nitrogen Cycleวัฏจักรไนโตรเจน [สิ่งแวดล้อม]
nitrogen cycleวัฏจักรไนโตรเจน, กระบวนการเปลี่ยนไนโตรเจนในบรรยากาศลงสู่ดินและเกิดเป็นสารประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสัตว์และกลับคืนสู่บรรยากาศเป็นวัฏจักร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nitrogen dioxideไนโตรเจนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogen dioxideไนโตรเจน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Nitrogen fertilizerปู่ยไนโตรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nitrogenThe air we breathe consists of oxygen and nitrogen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ๋ยไนโตรเจน(n) nitrogen fertilizer, Example: หลังจากการตัดหรือปล่อยโคแทะเล็มหญ้า 1-2 ครั้งควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย เพื่อบำรุงใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจับไนโตรเจนในอากาศ[kān jap naitrojen nai ākāt] (n, exp) EN: nitrogen fixation
เกี่ยวกับไนโตรเจน[kīokap naitrojen] (adj) EN: nitrogenous
ไนโตรเจน = ไนโตรเจ็น[naitrojen] (n) EN: nitrogen  FR: azote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NITROGEN N AY1 T R AH0 JH AH0 N
NITROGENOUS N AY0 T R AA1 JH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nitrogen (n) nˈaɪtrəʤən (n ai1 t r @ jh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] nitrogen N, atomic number 7, #8,091 [Add to Longdo]
氮气[dàn qì, ㄉㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen, #43,711 [Add to Longdo]
二氧化氮[èr yǎng huà dàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitrogen dioxide, #70,753 [Add to Longdo]
氮氧化物[dàn yǎng huà wù, ㄉㄢˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, ] nitrogen oxide [Add to Longdo]
氮芥气[dàn jiè qì, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] nitrogen mustard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stickstoffnarkose {f}nitrogen narcosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
トライミックス[toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen [Add to Longdo]
ナイトロジェンマスタード[naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen) [Add to Longdo]
ナイトロックス[naitorokkusu] (n) nitrox; any nitrogen-oxygen gas mix [Add to Longdo]
一酸化二窒素[いっさんかにちっそ, issankanichisso] (n) dinitrogen oxide [Add to Longdo]
液体窒素[えきたいちっそ, ekitaichisso] (n) liquid nitrogen [Add to Longdo]
酸化窒素[さんかちっそ, sankachisso] (n) nitrogen oxide (esp. nitric oxide, but also nitrous oxide, nitrogen dioxide, dinitrogen pentoxide, etc.) [Add to Longdo]
窒素[ちっそ, chisso] (n,adj-no) nitrogen (N); (P) [Add to Longdo]
窒素固定[ちっそこてい, chissokotei] (n) nitrogen fixation [Add to Longdo]
窒素固定法[ちっそこていほう, chissokoteihou] (n) nitrogen fixation (method) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nitrogen
   n 1: a common nonmetallic element that is normally a colorless
      odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78
      percent of the atmosphere by volume; a constituent of all
      living tissues [syn: {nitrogen}, {N}, {atomic number 7}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top